05:03 25 اکتبر 2021
جهان

اوضاع اوکراین

کودتای۲۰۱۴ در اوکراین مجموعهٔ حوادثی است که در سال ۲۰۱۴ با تظاهرات در کیف پایتخت اوکراین اتفاق افتاد که در ادامهٔ تظاهرات ضد دولتی صورت گرفت.

مشاهده بیشتر