09:24 20 ژوئن 2019

موضوع

جهان

بحران بزرگ پناه‌جویی و مهاجرت در اروپا

جدیدترین خبرها و رویدادها در مورد مهاجران سوریه در اروپا.