00:36 19 اوت 2019

موضوع

روسیه

20-مین همایش بین المللی اقتصادی سنت پترزبورگ

همایش بین المللی اقتصادی سنت پترزبورگ- یک رویداد منحصربفرد در دنیای اقتصاد و تجارت است. طی دهسال گذشته، این همایش مبدل به صحنه جهانی برای معاشرت و گفتگوی نمایندگان کارگروه ها و بحث در باره مسائل مهم اقتصادی شده است که روسیه و بازارهای در حال رشد و جهان بطور کل با آنها مواجه می شوند.