مسکو
گروه C
26/06 17:00
یک هشتم نهایی
01/07 17:00
نیمه نهایی
11/07 21:00
فینال
15/07 18:00
گروه H
19/06 18:00
گروه G
23/06 15:00
گروه E
27/06 21:00
یک هشتم نهایی
03/07 21:00
مشاهده بیشتر