مسکو

استادیوم لوژنیکی
گروه A
روسیه
عربستان سعودی
14/06 18:00
گروه F
آلمان
مکزیک
17/06 18:00
گروه B
پرتغال
مراکش
20/06 15:00
گروه C
دانمارک
فرانسه
26/06 17:00
استادیوم اسپارتاک
گروه D
آرژانتین
ایسلند
16/06 16:00
گروه H
لهستان
سنگال
19/06 18:00
گروه G
بلژیک
تونس
23/06 15:00
گروه E
صربستان
برزیل
27/06 21:00