موضوع

ایران

هشتمین نمایشگاه بین المللی هوایی کیش

هشتمین نمایشگاه هوایی بین المللی در جزیره کیش ایران ( Iran Air show - 2016 ) از روز 16 تا 19 نوامبر برگزار می شود.