نیژنی نووگورود
گروه G
24/06 15:00
گروه E
27/06 21:00
یک هشتم نهایی
01/07 21:00
یک چهارم نهایی
06/07 17:00