09:03 17 نوامبر 2019
موضوع
سیاسی

عملیات ترکیه در شمال سوریه