06:45 15 دسامبر 2019
موضوع
سیاسی

عملیات ترکیه در شمال سوریه