01:05 23 ژوئن 2017
پخش زنده

    موضوع

    جهان

    فضا و نجوم

    جدیدترین خبرها و رویدادها در مورد نجوم و فضا منجمله در مورد سفر به فضا ، اکتشاف کیهان و جدیدترین کشف سیارات