10:40 15 دسامبر 2019
موضوع
جهان

بازی های المپیک تابستانی ریو-2016

31 ـ مین دور بازی های المپیک 5 اوت در ریودوژانیرو آغاز می شود.