04:56 21 فوریه 2018

    موضوع

    خاور میانه

    تنش میان ایران و کویت

    مقامات دولت کویت خواستار خروج 15 دیپلمات ایرانی از خاک این کشور و همچنین بسته شدن دفتر نظامی و فرهنگی ایران در کویت شدند.