16:53 24 ژوئن 2018

موضوع

خاور میانه

تنش میان ایران و کویت

مقامات دولت کویت خواستار خروج 15 دیپلمات ایرانی از خاک این کشور و همچنین بسته شدن دفتر نظامی و فرهنگی ایران در کویت شدند.