مسابقات و نتایج

تمامی مسابقات به وقت محلی آغاز می شوند. کالینینگراد =UTC +2، سامارا = UTC +4، یکاترینبورگ= UTC +5، مسکو و سایر شهرها = UTC +3
گروه A
روسیه
اروگوئه
مصر
عربستان سعودی
بازیبردمساویشکستگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
2200818:16
2200202:06
2002141:40
2002060:60
گروه A
مسکو (لوژنیکی) *
روسیه
5
عربستان سعودی
0
گروه A
یکاترینبورگ
مصر
0
اروگوئه
1
گروه A
سن پترزبورگ
روسیه
3
مصر
1
گروه A
روستوف
اروگوئه
1
عربستان سعودی
0
گروه A
ولگا گراد
عربستان سعودی
25/06 17:00
مصر
25/06 17:00
گروه A
سامارا
اروگوئه
25/06 18:00
روسیه
25/06 18:00
گروه B
اسپانیا
پرتغال
ایران
مراکش
بازیبردمساویشکستگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
2110434:34
2110434:34
2101111:13
2002020:20
گروه B
سن پترزبورگ
مراکش
0
ایران
1
گروه B
سوچی
پرتغال
3
اسپانیا
3
گروه B
مسکو (لوژنیکی) *
پرتغال
1
مراکش
0
گروه B
قازان
ایران
0
اسپانیا
1
گروه B
کالینینگراد
اسپانیا
25/06 20:00
مراکش
25/06 20:00
گروه B
سارانسک
ایران
25/06 21:00
پرتغال
25/06 21:00
گروه C
فرانسه
دانمارک
استرالیا
پرو
بازیبردمساویشکستگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
2200313:16
2110212:14
2011232:31
2002020:20
گروه C
قازان
فرانسه
2
استرالیا
1
گروه C
سارانسک
پرو
0
دانمارک
1
گروه C
سامارا
دانمارک
1
استرالیا
1
گروه C
یکاترینبورگ
فرانسه
1
پرو
0
گروه C
سوچی
استرالیا
26/06 17:00
پرو
26/06 17:00
گروه C
مسکو (لوژنیکی) *
دانمارک
26/06 17:00
فرانسه
26/06 17:00
گروه D
کرواسی
نیجریه
ایسلند
آرژانتین
بازیبردمساویشکستگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
2200505:06
2101222:23
2011131:31
2011141:41
گروه D
مسکو (اسپارتاک)
آرژانتین
1
ایسلند
1
گروه D
کالینینگراد
کرواسی
2
نیجریه
0
گروه D
نیژنی نووگورود
آرژانتین
0
کرواسی
3
گروه D
ولگا گراد
نیجریه
2
ایسلند
0
گروه D
سن پترزبورگ
نیجریه
26/06 21:00
آرژانتین
26/06 21:00
گروه D
روستوف
ایسلند
26/06 21:00
کرواسی
26/06 21:00
گروه E
برزیل
سویس
صربستان
کاستاریکا
بازیبردمساویشکستگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
2110313:14
2110323:24
2101222:23
2002030:30
گروه E
سامارا
کاستاریکا
0
صربستان
1
گروه E
روستوف
برزیل
1
سویس
1
گروه E
سن پترزبورگ
برزیل
2
کاستاریکا
0
گروه E
کالینینگراد
صربستان
1
سویس
2
گروه E
نیژنی نووگورود
سویس
27/06 21:00
کاستاریکا
27/06 21:00
گروه E
مسکو (اسپارتاک)
صربستان
27/06 21:00
برزیل
27/06 21:00
گروه F
سوئد
مکزیک
آلمان
کره جنوبی
بازیبردمساویشکستگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
1100101:03
1100101:03
1001010:10
1001010:10
گروه F
مسکو (لوژنیکی) *
آلمان
0
مکزیک
1
گروه F
نیژنی نووگورود
سوئد
1
کره جنوبی
0
گروه F
روستوف
کره جنوبی
23/06 18:00
مکزیک
23/06 18:00
گروه F
سوچی
آلمان
23/06 21:00
سوئد
23/06 21:00
گروه F
قازان
کره جنوبی
27/06 17:00
آلمان
27/06 17:00
گروه F
یکاترینبورگ
مکزیک
27/06 19:00
سوئد
27/06 19:00
گروه G
بلژیک
انگلستان
تونس
پاناما
بازیبردمساویشکستگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
1100303:03
1100212:13
1001121:20
1001030:30
گروه G
سوچی
بلژیک
3
پاناما
0
گروه G
ولگا گراد
تونس
1
انگلستان
2
گروه G
مسکو (اسپارتاک)
بلژیک
23/06 15:00
تونس
23/06 15:00
گروه G
نیژنی نووگورود
انگلستان
24/06 15:00
پاناما
24/06 15:00
گروه G
کالینینگراد
انگلستان
28/06 20:00
بلژیک
28/06 20:00
گروه G
سارانسک
پاناما
28/06 21:00
تونس
28/06 21:00
گروه H
ژاپن
سنگال
لهستان
کلمبیا
بازیبردمساویشکستگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
1100212:13
1100212:13
1001121:20
1001121:20
گروه H
سارانسک
کلمبیا
1
ژاپن
2
گروه H
مسکو (اسپارتاک)
لهستان
1
سنگال
2
گروه H
یکاترینبورگ
ژاپن
24/06 20:00
سنگال
24/06 20:00
گروه H
قازان
لهستان
24/06 21:00
کلمبیا
24/06 21:00
گروه H
ولگا گراد
ژاپن
28/06 17:00
لهستان
28/06 17:00
گروه H
سامارا
سنگال
28/06 18:00
کلمبیا
28/06 18:00
  • *ورزشگاه "لوژنیکی"
  • **ورزشگاه "اسپارتاک"
یک هشتم نهایییک چهارم نهایینیمه نهاییفینال
30 ژوئن 21:00، سوچی
1A
2B
30 ژوئن 17:00، قازان
1C
2D
6 ژوئیه 17:00، نیژنی نووگورود
2 ژوئیه 18:00، سامارا
1E
2F
10 ژوئیه 21:00، سن پترزبورگ
6 ژوئیه 21:00، قازان
2 ژوئیه 21:00، روستوف
1G
2H
15 ژوئیه 18:00، مسکو *
1 ژوئیه 17:00، مسکو *
1B
2A
7 ژوئیه 21:00، سوچی
11 ژوئیه 21:00، مسکو *
1 ژوئیه 21:00، نیژنی نووگورود
1D
2C
مسابقه برای کسب مقام سومی
3 ژوئیه 17:00، سن پترزبورگ
1F
2E
7 ژوئیه 18:00، سامارا
14 ژوئیه 17:00، سن پترزبورگ
3 ژوئیه 21:00، مسکو **
1H
2G
  • *ورزشگاه "لوژنیکی"
  • **ورزشگاه "اسپارتاک"