مسابقات و نتایج

تمامی مسابقات به وقت محلی آغاز می شوند. کالینینگراد =UTC +2، سامارا = UTC +4، یکاترینبورگ= UTC +5، مسکو و سایر شهرها = UTC +3
گروه A
مسکو (لوژنیکی)
14/06 18:00
14/06 18:00
گروه A
یکاترینبورگ
15/06 17:00
15/06 17:00
گروه A
سن پترزبورگ
19/06 21:00
19/06 21:00
گروه A
روستوف
20/06 18:00
20/06 18:00
گروه A
ولگا گراد
25/06 17:00
25/06 17:00
گروه A
سامارا
25/06 18:00
25/06 18:00
گروه B
سن پترزبورگ
15/06 18:00
15/06 18:00
گروه B
سوچی
15/06 21:00
15/06 21:00
گروه B
مسکو (لوژنیکی)
20/06 15:00
20/06 15:00
گروه B
قازان
20/06 21:00
20/06 21:00
گروه B
کالینینگراد
25/06 20:00
25/06 20:00
گروه B
سارانسک
25/06 21:00
25/06 21:00
گروه C
قازان
16/06 13:00
16/06 13:00
گروه C
سارانسک
16/06 19:00
16/06 19:00
گروه C
سامارا
21/06 16:00
21/06 16:00
گروه C
یکاترینبورگ
21/06 20:00
21/06 20:00
گروه C
مسکو (لوژنیکی)
26/06 17:00
26/06 17:00
گروه C
سوچی
26/06 17:00
26/06 17:00
گروه D
مسکو (اسپارتاک)
16/06 16:00
16/06 16:00
گروه D
کالینینگراد
16/06 21:00
16/06 21:00
گروه D
نیژنی نووگورود
21/06 21:00
21/06 21:00
گروه D
ولگا گراد
22/06 18:00
22/06 18:00
گروه D
روستوف
26/06 21:00
26/06 21:00
گروه D
سن پترزبورگ
26/06 21:00
26/06 21:00
گروه E
سامارا
17/06 16:00
17/06 16:00
گروه E
روستوف
17/06 21:00
17/06 21:00
گروه E
سن پترزبورگ
22/06 15:00
22/06 15:00
گروه E
کالینینگراد
22/06 20:00
22/06 20:00
گروه E
مسکو (اسپارتاک)
27/06 21:00
27/06 21:00
گروه E
نیژنی نووگورود
27/06 21:00
27/06 21:00
گروه F
مسکو (لوژنیکی)
17/06 18:00
17/06 18:00
گروه F
نیژنی نووگورود
18/06 15:00
18/06 15:00
گروه F
روستوف
23/06 18:00
23/06 18:00
گروه F
سوچی
23/06 21:00
23/06 21:00
گروه F
قازان
27/06 17:00
27/06 17:00
گروه F
یکاترینبورگ
27/06 19:00
27/06 19:00
گروه G
سوچی
18/06 18:00
18/06 18:00
گروه G
ولگا گراد
18/06 21:00
18/06 21:00
گروه G
مسکو (اسپارتاک)
23/06 15:00
23/06 15:00
گروه G
نیژنی نووگورود
24/06 15:00
24/06 15:00
گروه G
کالینینگراد
28/06 20:00
28/06 20:00
گروه G
سارانسک
28/06 21:00
28/06 21:00
گروه H
سارانسک
19/06 15:00
19/06 15:00
گروه H
مسکو (اسپارتاک)
19/06 18:00
19/06 18:00
گروه H
یکاترینبورگ
24/06 20:00
24/06 20:00
گروه H
قازان
24/06 21:00
24/06 21:00
گروه H
ولگا گراد
28/06 17:00
28/06 17:00
گروه H
سامارا
28/06 18:00
28/06 18:00
  • *ورزشگاه "لوژنیکی"
  • **ورزشگاه "اسپارتاک"
یک هشتم نهایییک چهارم نهایینیمه نهاییفینال
30 ژوئن 21:00، سوچی 
30 ژوئن 17:00، قازان 
06 ژوئیه 17:00، نیژنی نووگورود 
02 ژوئیه 18:00، سامارا 
10 ژوئیه 21:00، سن پترزبورگ 
06 ژوئیه 21:00، قازان 
02 ژوئیه 21:00، روستوف 
15 ژوئیه 18:00، مسکو *
01 ژوئیه 17:00، مسکو *
07 ژوئیه 21:00، سوچی 
11 ژوئیه 21:00، مسکو *
01 ژوئیه 21:00، نیژنی نووگورود 
مسابقه برای کسب مقام سومی
03 ژوئیه 17:00، سن پترزبورگ 
07 ژوئیه 18:00، سامارا 
14 ژوئیه 17:00، سن پترزبورگ 
03 ژوئیه 21:00، مسکو **
  • *ورزشگاه "لوژنیکی"
  • **ورزشگاه "اسپارتاک"