08:52 20 اکتبر 2021
  • Спасатели на месте крушения поезда в туннеле в горах Хуалянь (2 апреля 2021). Восточный Тайвань
  • Спасатели на месте крушения поезда в туннеле в горах Хуалянь (2 апреля 2021). Восточный Тайвань
  • Спасатели на месте крушения поезда в туннеле в горах Хуалянь (2 апреля 2021). Восточный Тайвань
  • Спасатели на месте крушения поезда в туннеле в горах Хуалянь (2 апреля 2021). Восточный Тайвань
  • Спасатели на месте крушения поезда в туннеле в горах Хуалянь (2 апреля 2021). Восточный Тайвань
  • Спасатели на месте крушения поезда в туннеле в горах Хуалянь (2 апреля 2021). Восточный Тайвань
  • Спасатели на месте крушения поезда в туннеле в горах Хуалянь (2 апреля 2021). Восточный Тайвань
© REUTERS / FTV via REUTERS
در شرق تایلند در اثر سقوط قطار 48 کشته شدند

اسپوتنیک توجه شما را به حادثه سقوط قطار در تایلند با 48 کشته جلب می کند.

مرتبط:

برخورد مرگبار قطار با اتوبوس در تایلند
برخورد قطار در تایلند
مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر