10:07 27 اکتبر 2021
  • پیشاهنگان نیروی دریایی ناوگان شمال روسیه در منطقه مورمانسک
  • پیشاهنگان نیروی دریایی ناوگان شمال روسیه
  • آموزش توسعه شیوه‌های سنتی حمل و نقل به مردم بومی منطقه مورمانسک
  • پیشاهنگان نیروی دریایی ناوگان شمال روسیه در منطقه مورمانسک
  • پیشاهنگان نیروی دریایی ناوگان شمال روسیه در منطقه مورمانسک
  • آموزش توسعه شیوه‌های سنتی حمل و نقل به مردم بومی منطقه مورمانسک
  • پیشاهنگان نیروی دریایی ناوگان شمال روسیه
  • پیشاهنگان نیروی دریایی ناوگان شمال روسیه
  • پیشاهنگان نیروی دریایی ناوگان شمال روسیه
  • پیشاهنگان نیروی دریایی ناوگان شمال روسیه
پیشاهنگان نیروی دریایی ناوگان شمال روسیه در منطقه مورمانسک

اسپوتنیک - پیشاهنگان نیروی دریایی ناوگان شمال کلاس‌هایی را در مورد توسعه شیوه های سنتی حمل و نقل مردم بومی شمال دور در منطقه روستای لاوازرو در منطقه مورمانسک برگزار کردند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر