04:31 12 آوریل 2021
  • جایگاه اول قدرتمندترین نیروی هوایی جهان متعلق به آمریکا است. شامل 13،232 فروند یا 25٪ ناوگان نظامی جهان می باشد.
  • جایگاه دوم قدرتمندترین نیروی هوایی جهان متعلق به روسیه است که شامل 4143 فروند هواپیما و بالگرد یا 8٪ ناوگان نظامی جهان می باشد.
  • جایگاه سوم قدرتمندترین نیروی هوایی جهان متعلق به چین است که شامل 3260 فروند یا 6٪ ناوگان نظامی جهان می باشد.
  • جایگاه چهارم قدرتمندترین نیروی هوایی جهان متعلق به هند است که شامل 2119 فروند هواپیما و بالگرد یا 4٪ ناوگان نظامی جهان می باشد.
  • جایگاه پنجم قدرتمندترین نیروی هوایی جهان متعلق به کره جنوبی است که شامل 1581 فروند هواپیما و بالگرد یا 3٪ ناوگان نظامی جهان می باشد.
  • جایگاه ششم قدرتمندترین نیروی هوایی جهان متعلق به ژاپن است که شامل 1480 فروند هواپیما و بالگرد یا 3٪ ناوگان نظامی جهان می باشد.
  • جایگاه هفتم قدرتمندترین نیروی هوایی جهان متعلق به پاکستان است که شامل 1364 فروند هواپیما و بالگرد یا 2٪ ناوگان نظامی جهان می باشد.
  • جایگاه هشتم قدرتمندترین نیروی هوایی جهان متعلق به فرانسه است که شامل 1057 فروند هواپیما و بالگرد یا 2٪ ناوگان نظامی جهان می باشد.
  • جایگاه نهم قدرتمندترین نیروی هوایی جهان متعلق به ترکیه است که شامل 1056 فروند هواپیما و بالگرد یا 2٪ ناوگان نظامی جهان می باشد.
  • جایگاه دهم قدرتمندترین نیروی هوایی جهان متعلق به مصر است که شامل 1053 فروند هواپیما و بالگرد یا 2٪ ناوگان نظامی جهان می باشد.
جایگاه اول قدرتمندترین نیروی هوایی جهان متعلق به آمریکا است. شامل 13،232 فروند یا 25٪ ناوگان نظامی جهان می باشد.

کارشناسان مجله انگلیسی پرواز مطالعه ای گسترده درباره هواپیماهای نظامی در کشورهای مختلف جهان انجام دادند.

جایگاه اول قدرتمندترین نیروی هوایی جهان متعلق به آمریکا است. شامل 13،232 فروند یا 25٪ ناوگان نظامی جهان می باشد.
جایگاه دوم قدرتمندترین نیروی هوایی جهان متعلق به روسیه است. شامل 4143 فروند هواپیما و بالگرد یا 8٪ ناوگان نظامی جهان می باشد.
جایگاه سوم قدرتمندترین نیروی هوایی جهان متعلق به چین است. شامل 3260 فروند یا 6٪ ناوگان نظامی جهان می باشد.
جایگاه چهارم قدرتمندترین نیروی هوایی جهان متعلق به هند است که شامل 2119 فروند هواپیما و بالگرد یا 4٪ ناوگان نظامی جهان می باشد.
جایگاه پنجم قدرتمندترین نیروی هوایی جهان متعلق به کره جنوبی است که شامل 1581 فروند هواپیما و بالگرد یا 3٪ ناوگان نظامی جهان می باشد.
جایگاه ششم قدرتمندترین نیروی هوایی جهان متعلق به ژاپن است که شامل 1480 فروند هواپیما و بالگرد یا 3٪ ناوگان نظامی جهان می باشد.
جایگاه هفتم قدرتمندترین نیروی هوایی جهان متعلق به پاکستان است که شامل 1364 فروند هواپیما و بالگرد یا 2٪ ناوگان نظامی جهان می باشد.
جایگاه هشتم قدرتمندترین نیروی هوایی جهان متعلق به فرانسه است که شامل 1057 فروند هواپیما و بالگرد یا 2٪ ناوگان نظامی جهان می باشد.
جایگاه نهم قدرتمندترین نیروی هوایی جهان متعلق به ترکیه است که شامل 1056 فروند هواپیما و بالگرد یا 2٪ ناوگان نظامی جهان می باشد.
جایگاه دهم قدرتمندترین نیروی هوایی جهان متعلق به مصر است که شامل 1053 فروند هواپیما و بالگرد یا 2٪ ناوگان نظامی جهان می باشد.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر