19:46 26 سپتامبر 2020
 • نمایش جنگ‌افزار در نمایشگاه فنی - نظامی«آرمیا2020» روسیه
تانک ت72ب 3
 • نمایش جنگ‌افزار در نمایشگاه فنی - نظامی«آرمیا2020» روسیه
 • یهنمایش جنگ‌افزار در نمایشگاه فنی - نظامی«آرمیا2020» روس
بالگرد می -35
 • نمایش جنگ‌افزار در نمایشگاه فنی - نظامی«آرمیا2020» روسیه
تانک ت72ب 3
 • یهنمایش جنگ‌افزار در نمایشگاه فنی - نظامی«آرمیا2020» روس
خودروی شناور «پ ت اس-2»
 • نمایش جنگ‌افزار در نمایشگاه فنی - نظامی«آرمیا2020» روسیه
بالگرد می -8
 • نمایش جنگ‌افزار در نمایشگاه فنی - نظامی«آرمیا2020» روسیه
تانک ت90 آ
 • یهنمایش جنگ‌افزار در نمایشگاه فنی - نظامی«آرمیا2020» روس
تانک ت -80 او
 • نمایش جنگ‌افزار در نمایشگاه فنی - نظامی«آرمیا2020» روسیه
 • نمایش جنگ‌افزار در نمایشگاه فنی - نظامی«آرمیا2020» روسیه
تانک ت72ب 3
 • نمایش جنگ‌افزار در نمایشگاه فنی - نظامی«آرمیا2020» روسیه
 • نمایش جنگ‌افزار در نمایشگاه فنی - نظامی«آرمیا2020» روسیه
تانک ت72ب 3
 • نمایش جنگ‌افزار در نمایشگاه فنی - نظامی«آرمیا2020» روسیه
تانک ت72ب 3
 • نمایش جنگ‌افزار در نمایشگاه فنی - نظامی«آرمیا2020» روسیه
تانک ت90 آ
© Sputnik / Aleksander Vilf
نمایش جنگ‌افزار در نمایشگاه فنی - نظامی«آرمیا2020» روسیه
تانک ت72ب 3.

در نمایشگاه نظامی - فنی «آرمیا-2020» روسیه، انواع وسایل رزمی نمایش داده شد.

در گالری امروز، توجه شما را به جالب ترین عکس‌ها از تجهیزات و وسایل فنی در نمایشگاه نظامی - فنی «آرمیا -2020» جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر