• مدلی در نمایش کلکسیون The Blondsدر هفته مد نیویورک
  • مدلی در نمایش کلکسیون The Blondsدر هفته مد نیویورک
  • مدلی در نمایش کلکسیون The Blondsدر هفته مد نیویورک
  • مدل با ماسک در نمایش کلکسیون The Blondsدر هفته مد نیویورک
  • مدلی در نمایش کلکسیون The Blondsدر هفته مد نیویورک
  • مدلی در نمایش کلکسیون The Blondsدر هفته مد نیویورک
  •  نمایش کلکسیون The Blondsدر هفته مد نیویورک
  • مدلی در نمایش کلکسیون The Blondsدر هفته مد نیویورک
  • مدل با ماسک در نمایش کلکسیون The Blondsدر هفته مد نیویورک
  • مدلی در نمایش کلکسیون The Blondsدر هفته مد نیویورک
© REUTERS / Caitlin Ochs
مدلی در نمایش کلکسیون The Blondsدر هفته مد نیویورک

هفته مد نیویورک و مدل هایی با ماسک و پر آغاز شد.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر