08:49 23 سپتامبر 2021
  • Амурский леопард на дереве
  • Лошадь Пржевальского
  • Два котенка амурского тигра играют в зоопарке
  • Белый медведь
  • Аргали на скале
  • Снежный барс
  • Сейвалы
  • Красный волк
  • Европейский зубр
ببر آمور

اسپوتنیک توجه شما را به تصاویری از حیواناتی که نسل آنها رو به انقراض است، جلب می کند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر