04:37 28 ژانویه 2020
 • Снимок Oh My американского фотографа Harry M. Walker, вошедший в список финалистов конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2019
 • Снимок Pair ice skating французского фотографа Andre B. Erlich, вошедший в список финалистов конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2019
 • Снимок Holly Jolly Snowy американского фотографа Vicki Jauron, вошедший в список финалистов конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2019
 • Снимок Family disagreement хорватского фотографа Vlado Pirsa, вошедший в список финалистов конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2019
 • Снимок Hello британского фотографа Kevin SawfordBury, вошедший в список финалистов конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2019
 • Снимок Once again, Cecil forgot the map! канадского фотографа Susan Knowler, вошедший в список финалистов конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2019
 • Снимок Haha stop tickling - I surrender! британского фотографа Andy Harris, вошедший в список финалистов конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2019
 • Снимок Squirrel wishes шведского фотографа Geert Weggen, вошедший в список финалистов конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2019
 • Снимок Is it a bird, is it a plane? британского фотографа Bob Carter, вошедший в список финалистов конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2019
 • Снимок Lion take away южноафриканского фотографа Willem Kruger, вошедший в список финалистов конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2019
 • Снимок Excuse Me! австралийского фотографа James Vodicka, вошедший в список финалистов конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2019
 • Снимок Monday Morning Blues американского фотографа Eric Fisher, вошедший в список финалистов конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2019
 • Снимок Laughing Zebra британского фотографа Peter Haygarth, вошедший в список финалистов конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2019
 • Снимок Warning! Territory Marking, follow at your own risk кенийского фотографа TilakRaJ'NagaRaJ, вошедший в список финалистов конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2019
 • Снимок To be or not to be испанского фотографа Txema Garcia, вошедший в список финалистов конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2019

بهترین تصاویر از مسابقه عکاسی Comedy Wildlife Photography در سال 2019

اسپوتنیک توجه شما را به بهترین تصاویر از مسابقه عکاسی کمدی از حیوانات جلب می کند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر