07:38 31 مارس 2020
 • شرکت کنندگان تمرینات جشنواره موزیکال -نظامی «برج اسپاسکی» در میدان سرخ مسکو
 • شرکت کنندگان تمرینات جشنواره موزیکال -نظامی «برج اسپاسکی» در میدان سرخ مسکو
 • شرکت کنندگان تمرینات جشنواره موزیکال -نظامی «برج اسپاسکی» در میدان سرخ مسکو
 • شرکت کنندگان تمرینات جشنواره موزیکال -نظامی «برج اسپاسکی» در میدان سرخ مسکو
 • شرکت کنندگان تمرینات جشنواره موزیکال -نظامی «برج اسپاسکی» در میدان سرخ مسکو
 • شرکت کنندگان تمرینات جشنواره موزیکال -نظامی «برج اسپاسکی» در میدان سرخ مسکو
 • شرکت کنندگان تمرینات جشنواره موزیکال -نظامی «برج اسپاسکی» در میدان سرخ مسکو
 • شرکت کنندگان تمرینات جشنواره موزیکال -نظامی «برج اسپاسکی» در میدان سرخ مسکو
 • شرکت کنندگان تمرینات جشنواره موزیکال -نظامی «برج اسپاسکی» در میدان سرخ مسکو
 • شرکت کنندگان تمرینات جشنواره موزیکال -نظامی «برج اسپاسکی» در میدان سرخ مسکو
 • شرکت کنندگان تمرینات جشنواره موزیکال -نظامی «برج اسپاسکی» در میدان سرخ مسکو
 • شرکت کنندگان تمرینات جشنواره موزیکال -نظامی «برج اسپاسکی» در میدان سرخ مسکو
 • شرکت کنندگان تمرینات جشنواره موزیکال -نظامی «برج اسپاسکی» در میدان سرخ مسکو
 • شرکت کنندگان تمرینات جشنواره موزیکال -نظامی «برج اسپاسکی» در میدان سرخ مسکو
 • شرکت کنندگان تمرینات جشنواره موزیکال -نظامی «برج اسپاسکی» در میدان سرخ مسکو
 • شرکت کنندگان تمرینات جشنواره موزیکال -نظامی «برج اسپاسکی» در میدان سرخ مسکو
 • شرکت کنندگان تمرینات جشنواره موزیکال -نظامی «برج اسپاسکی» در میدان سرخ مسکو
 • شرکت کنندگان تمرینات جشنواره موزیکال -نظامی «برج اسپاسکی» در میدان سرخ مسکو
 • شرکت کنندگان تمرینات جشنواره موزیکال -نظامی «برج اسپاسکی» در میدان سرخ مسکو
© Sputnik / Kirill Kallinikov
شرکت کنندگان تمرینات جشنواره موزیکال -نظامی «برج اسپاسکی» در میدان سرخ مسکو - گارد ریاست جمهوری روسیه.

به تماشای تمرینات شرکت کنندگان جشنواره موزیکال «برج اسپاسکی» می نشینیم.

در گالری امروز زیباترین عکس ها از تمرینات شرکت‌کنندگان جشنواره«برج اسپاسکی» مسکو تقدیم می شوند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر