• جنگنده های چند منظوره سوخو ـ 30 اس ام گروه خلبانی آکروباتیک سلحشوران روسی هنگام تمرین بخش هوایی رژه پیروزی بر فاشیسم در مسکو
 • جنگنده های سوخو ـ 25 هنگام تمرین بخش هوایی رژه پیروزی بر فاشیسم در مسکو
 • جنگنده های چند منظوره میگ ـ 29 اس ام تی در آستانه آغاز تمرین بخش هوایی رژه پیروزی بر فاشیسم در مسکو
 • هواپیما های میگ ـ 29 گروه خلبانی آکروباتیک استرِیژِی (پرستوها) هنگام تمرین بخش هوایی رژه پیروزی بر فاشیسم در مسکو
 • بالگردهای میل ـ 28 ان شکارچی شب هنگام تمرین بخش هوایی رژه پیروزی بر فاشیسم در مسکو
 • جنگنده سوخو ـ 25 در آستانه آغاز تمرین بخش هوایی رژه پیروزی بر فاشیسم در مسکو
 • بالگرد کا ـ 52 تمساح هنگام تمرین بخش هوایی رژه پیروزی بر فاشیسم در مسکو
 • جنگنده های سوخو ـ 30 اس ام گروه خلبانی آکروباتیک سلحشوران روسی و هواپیما های میگ ـ 29 گروه خلبانی آکروباتیک استرِیژِی (پرستوها) هنگام تمرین بخش هوایی رژه پیروزی بر فاشیسم در مسکو
 • خلبانان و میگ ـ 29 در آستانه آغاز تمرین بخش هوایی رژه پیروزی بر فاشیسم در مسکو
 • جنگنده چند منظوره سوخو ـ 30 اس ام گروه خلبانی آکروباتیک سلحشوران روسی هنگام تمرین بخش هوایی رژه پیروزی بر فاشیسم در مسکو
 • خلبانان در کابین جنگنده چند منظوره سوخو ـ 30 اس ام گروه خلبانی آکروباتیک سلحشوران روسی در آستانه آغاز بخش هوایی رژه پیروزی بر فاشیسم در مسکو
 • جنگنده های سوخو ـ 30 اس ام گروه خلبانی آکروباتیک سلحشوران روسی و هواپیما های میگ ـ 29 گروه خلبانی آکروباتیک استرِیژِی (پرستوها) هنگام تمرین بخش هوایی رژه پیروزی بر فاشیسم در مسکو
 • جنگنده عرشه ای چند منظوره میگ ـ 29 کا در آستانه آغاز بخش هوایی رژه پیروزی بر فاشیسم در مسکو
 • هواپیما های چند منظوره میگ ـ 29 در آستانه آغاز تمرین بخش هوایی رژه پیروزی بر فاشیسم در مسکو
 • جنگنده چند منظوره سوخو ـ 30 اس ام گروه خلبانی آکروباتیک سلحشوران روسی در آستانه آغاز بخش هوایی رژه پیروزی بر فاشیسم در مسکو
© Sputnik / Sergei Mamontov
جنگنده های چند منظوره سوخو ـ 30 اس ام گروه خلبانی آکروباتیک "سلحشوران روسی هنگام تمرین بخش هوایی رژه پیروزی بر فاشیسم در مسکو

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر