02:02 19 اوت 2019
  • جنگنده های چند منظوره سوخو ـ 30 اس ام گروه خلبانی آکروباتیک سلحشوران روسی هنگام تمرین بخش هوایی  رژه پیروزی بر فاشیسم در مسکو
  • جنگنده های سوخو ـ 25 هنگام تمرین بخش هوایی  رژه پیروزی بر فاشیسم در مسکو
  • جنگنده های چند منظوره میگ ـ 29 اس ام تی در آستانه آغاز تمرین بخش هوایی  رژه پیروزی بر فاشیسم در مسکو
  • هواپیما های  میگ ـ 29 گروه خلبانی آکروباتیک استرِیژِی (پرستوها) هنگام تمرین بخش هوایی  رژه پیروزی بر فاشیسم در مسکو
  • بالگردهای میل ـ 28 ان شکارچی شب هنگام تمرین بخش هوایی  رژه پیروزی بر فاشیسم در مسکو
  • جنگنده  سوخو ـ 25 در آستانه آغاز تمرین  بخش هوایی  رژه پیروزی بر فاشیسم در مسکو
  • بالگرد کا ـ 52 تمساح هنگام تمرین بخش هوایی  رژه پیروزی بر فاشیسم در مسکو
  • جنگنده های سوخو ـ 30 اس ام گروه خلبانی آکروباتیک سلحشوران روسی و هواپیما های  میگ ـ 29 گروه خلبانی آکروباتیک استرِیژِی (پرستوها) هنگام تمرین بخش هوایی  رژه پیروزی بر فاشیسم در مسکو
  • خلبانان و میگ ـ 29  در آستانه آغاز تمرین  بخش هوایی  رژه پیروزی بر فاشیسم در مسکو
  • جنگنده  چند منظوره سوخو ـ 30 اس ام گروه خلبانی آکروباتیک سلحشوران روسی هنگام تمرین بخش هوایی  رژه پیروزی بر فاشیسم در مسکو
  • خلبانان در کابین جنگنده  چند منظوره سوخو ـ 30 اس ام گروه خلبانی آکروباتیک سلحشوران روسی در آستانه آغاز  بخش هوایی  رژه پیروزی بر فاشیسم در مسکو
  • جنگنده های سوخو ـ 30 اس ام گروه خلبانی آکروباتیک سلحشوران روسی و هواپیما های  میگ ـ 29 گروه خلبانی آکروباتیک استرِیژِی (پرستوها) هنگام تمرین بخش هوایی  رژه پیروزی بر فاشیسم در مسکو
  • جنگنده عرشه ای چند منظوره میگ ـ 29 کا در آستانه آغاز  بخش هوایی  رژه پیروزی بر فاشیسم در مسکو
  • هواپیما های چند منظوره میگ ـ 29  در آستانه آغاز تمرین  بخش هوایی  رژه پیروزی بر فاشیسم در مسکو
  • جنگنده  چند منظوره سوخو ـ 30 اس ام گروه خلبانی آکروباتیک سلحشوران روسی در آستانه آغاز  بخش هوایی  رژه پیروزی بر فاشیسم در مسکو
© Sputnik / Sergei Mamontov
جنگنده های چند منظوره سوخو ـ 30 اس ام گروه خلبانی آکروباتیک "سلحشوران روسی هنگام تمرین بخش هوایی رژه پیروزی بر فاشیسم در مسکو

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر