23:30 18 مارس 2019
 • گروه کهکشانها در صورت فلکی آندرومدا ـ آگر273
 • سحابی IC 417
 • سحابی بومرنگ در صورت فلکی قنطروس
 • سحابی گسیلشی در صورت فلکی شاه تخته
 • کهکشان های NGC 2207 و IC 2163
 • پلریون- تغذیه سحابی با باد پالسار
 • سحابی روح و سحابی قلب
 • سحابی دو قطبی NGC 6302 در صورت فلکی کژدم
 • سحابی حلزونی
 • کهکشان های مرتبط آگر 142
گروه کهکشانها در صورت فلکی آندرومدا ـ آگر273

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر