00:44 10 دسامبر 2018
 • ایستگاه چادری شناور« قطب شمال» اتحاد شوروی از آغاز تا کنون
 • ایستگاه شناور« قطب شمال» اتحاد شوروی
 • کارکنان ایستگاه شناور« قطب شمال» اتحاد شوروی
 • یخ شکن شوروی در حال نزدیک شدن به ایستگاه شناور« قطب شمال» اتحاد شوروی
 • خرس های سفید در نزدیکی ایستگاه شناور« قطب شمال» اتحاد شوروی
 • ایستگاه شناور« قطب شمال» اتحاد شوروی
 • ایستگاه شناور« قطب شمال» اتحاد شوروی
 • ایستگاه شناور« قطب شمال» شوروی و روسیه
 • ایستگاه شناور« قطب شمال» شوروی و روسیه
 • ایستگاه شناور« قطب شمال» شوروی و روسیه
 • ایستگاه شناور« قطب شمال» شوروی و روسیه
 • کارکنان ایستگاه شناور« قطب شمال» شوروی و روسیه
 • ایستگاه شناور« قطب شمال» شوروی و روسیه
 • کارکنان ایستگاه شناور« قطب شمال» شوروی و روسیه
 • کارکنان ایستگاه شناور« قطب شمال» شوروی و روسیه
 • ایستگاه شناور« قطب شمال» اتحاد شوروی
ایستگاه چادری شناور« قطب شمال» اتحاد شوروی از آغاز تا کنون.

ایستگاههای شناور« قطب شمال» روسیه از آغاز تا کنون معرفی می شوند.

در گالری امروز ویژه «ایستگاههای شناور« قطب شمال» روسیه از آغاز تا کنون» جالب ترین عکس ها معرفی می شوند

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر