• برنده مسابقه «سوپرمدل روسیه ۲۰۱۷« آناستاسیا روبانوا در مراسم اهدای جوایز
  • خواننده مالینا در حال آماده شدن برای رفتن روی سن فینال  مسابقات «سوپر مدل روسیه ۲۰۱۷« و « سوپر مدل پلاس ۲۰۱۷»
  • شرکت کننده فینال مسابقات «سوپر مدل روسیه ۲۰۱۷« و « سوپر مدل پلاس ۲۰۱۷»
  • شرکت کنندگان فینال مسابقات «سوپر مدل روسیه ۲۰۱۷« و « سوپر مدل پلاس ۲۰۱۷»
  • شرکت کنندگان فینال مسابقات «سوپر مدل روسیه ۲۰۱۷« و « سوپر مدل پلاس ۲۰۱۷»
  • شرکت کنندگان فینال مسابقات «سوپر مدل روسیه ۲۰۱۷« و « سوپر مدل پلاس ۲۰۱۷»
  • شرکت کنندگان فینال مسابقات «سوپر مدل روسیه ۲۰۱۷« و « سوپر مدل پلاس ۲۰۱۷»
  • شرکت کننده فینال مسابقات «سوپر مدل روسیه ۲۰۱۷« و « سوپر مدل پلاس ۲۰۱۷»
  • برنده مسابقه « سوپر مدل پلاس ۲۰۱۷« آلینا فیاداکیدا در مراسم اهدای جوایز
  • شرکت کننده فینال مسابقات «سوپر مدل روسیه ۲۰۱۷« و « سوپر مدل پلاس ۲۰۱۷»
© Sputnik / Kirill Kallinikov
برنده مسابقه «سوپرمدل روسیه ۲۰۱۷« آناستاسیا روبانوا در مراسم اهدای جوایز

فینال مسابقات «سوپر مدل روسیه ۲۰۱۷« و « سوپر مدل پلاس ۲۰۱۷»

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر