04:42 13 دسامبر 2018
 • مدل ها در حال نمایش کلکسیون طراح مد شازیا و سحر در هفته مد لباس عروسی در پاکستان
 • مدل ها در حال نمایش کلکسیون طراح مد احمد سلطان در هفته مد لباس عروسی در پاکستان
 • مدل در حال نمایش کلکسیون طراح مد زوریا در هفته مد لباس عروسی در پاکستان
 • مدل ها در حال نمایش کلکسیون طراح مد زوریا در هفته مد لباس عروسی در پاکستان
 • مدل در حال نمایش کلکسیون طراح مد نومی انصاری در هفته مد لباس عروسی در پاکستان
 • مدل ها در حال نمایش کلکسیون طراح مد مهگل در هفته مد لباس عروسی در پاکستان
 • مدل ها در حال نمایش کلکسیون طراح مد واسیم خان در هفته مد لباس عروسی در پاکستان
 • طراح مد احمد سلطان در هفته مد لباس عروسی در پاکستان
 • مدل در حال نمایش کلکسیون طراح مد علی هشان در هفته مد لباس عروسی در پاکستان
 • مدل در حال نمایش کلکسیون طراح مد زوریا در هفته مد لباس عروسی در پاکستان
 • مدل ها در حال نمایش کلکسیون طراح مد فهاد حسین در هفته مد لباس عروسی در پاکستان
 • مدل در حال نمایش کلکسیون طراح مد علی هشان در هفته مد لباس عروسی در پاکستان
 • مدل در حال نمایش کلکسیون طراح مد فیاض ساقلین در هفته مد لباس عروسی در پاکستان
 • مدل ها در حال نمایش کلکسیون طراح مد شامسا هشوانی در هفته مد لباس عروسی در پاکستان
 • مدل در حال نمایش کلکسیون طراح مد واسیم خان در هفته مد لباس عروسی در پاکستان
© AFP 2018 / Arif Ali
مدل ها در حال نمایش کلکسیون طراح مد شازیا و سحر در هفته مد لباس عروسی در پاکستان

هفته مد لباس عروس در پاکستان

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر