00:48 18 ژانویه 2019
 • شرکت کننده فستیوالSnowaveFest-2017 در ساحل اقیانوس آرام واقع در منطقه کامچاتکا
 • شرکت کننده فستیوالSnowaveFest-2017 در ساحل اقیانوس آرام واقع در منطقه کامچاتکا
 • شرکت کننده فستیوالSnowaveFest-2017 در ساحل اقیانوس آرام واقع در منطقه کامچاتکا
 • شرکت کننده فستیوالSnowaveFest-2017 در ساحل اقیانوس آرام واقع در منطقه کامچاتکا
 • شرکت کننده فستیوالSnowaveFest-2017 در ساحل اقیانوس آرام واقع در منطقه کامچاتکا
 • شرکت کننده فستیوالSnowaveFest-2017 در ساحل اقیانوس آرام واقع در منطقه کامچاتکا
 • شرکت کننده فستیوالSnowaveFest-2017  برای مسابقه آماده می شود در ساحل اقیانوس آرام واقع در منطقه کامچاتکا
 • تخته ی موج سواری شرکت کننده فستیوال در ساحل اقیانوس آرام واقع در منطقه کامچاتکا
 • شرکت کننده فستیوال در ساحل اقیانوس آرام واقع در منطقه کامچاتکا
 • شرکت کننده فستیوال در ساحل اقیانوس آرام واقع در منطقه کامچاتکا
 • شرکت کننده فستیوال در ساحل اقیانوس آرام واقع در منطقه کامچاتکا
 • تخته ی موج سواری شرکت کننده فستیوال در ساحل اقیانوس آرام واقع در منطقه کامچاتکا
 • شرکت کننده فستیوال در ساحل اقیانوس آرام واقع در منطقه کامچاتکا
© Sputnik / Alexey Filippov
شرکت کننده فستیوال"SnowaveFest-2017" در ساحل اقیانوس آرام واقع در منطقه کامچاتکا

موج سواری در کامچاتکا

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر