03:52 22 فوریه 2019
 • دانشجویان هنرستان نظام قازان بر تانک « ت-72» در زمان تمرینات نظامی
 • دانشجویان هنرستان نظام قازان بر تانک « ت-72» در زمان تمرینات نظامی
 • نظامیان در تمرینات دانشجویان هنرستان نظام قازان در هدایت تانک
 • دانشجویان هنرستان نظام قازان بر تانک « ت-72» در زمان تمرینات نظامی
 • دانشجویان هنرستان نظام قازان قبل از آغاز تمرینات نظامی
 • دانشجویان هنرستان نظام قازان بر تانک « ت-72» در زمان تمرینات نظامی
 • تمرینات دانشجویان هنرستان تانک قازان
 • دانشجویان هنرستان نظام قازان بر تانک « ت-72» در زمان تمرینات نظامی
 • دانشجویان هنرستان نظام قازان قبل از آغاز تمرینات نظامی
 • دانشجویان هنرستان نظام قازان بر تانک « ت-72» در زمان تمرینات نظامی
 • ساختمان هنرستان تانک قازان
 • دانشجویان هنرستان نظام قازان بر تانک « ت-72» در زمان تمرینات نظامی
 • تانک « ت -34-85» جنگ کبیر میهنی سال های 1945-1941 در مقابل ساختمان هنرستان نظام قازان
 • دانشجویان هنرستان نظام قازان بر تانک « ت-72» در زمان تمرینات نظامی
© Sputnik / Maxim Bogovid
دانشجویان هنرستان نظام قازان بر تانک « ت-72» در زمان تمرینات نظامی .

سیر و سیاحتی در دنیای عکس.

تمرینات دانشجویان هنرستان تانک قازان.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر