12:32 19 فوریه 2019
  • نظامیان اسرائیلی هنگام تمرینات در جنگل
  • نظامیان اسرائیلی هنگام تمرینات در جنگل
  • نظامیان اسرائیلی هنگام تمرینات در جنگل
  • نظامیان اسرائیلی هنگام استراحت پس از تمرینات در جنگل
  • سربازان اسرائیلی تیپ تجسس و امداد رسانی هنگام تمرینات در جنگل همقطار خود را با برانکارد حمل می کنند
  • سربازان اسرائیلی تیپ تجسس و امداد رسانی هنگام تمرینات در جنگل همقطار خود را با برانکارد حمل می کنند
  • سربازان اسرائیلی تیپ تجسس و امداد رسانی هنگام تمرینات در جنگل
  • سربازان اسرائیلی هنگام تمرینات در جنگل عکس سلفی می گیرند
© REUTERS / Amir Cohen
نظامیان اسرائیلی هنگام تمرینات در جنگل

زنان در ارتش اسرائیل در کنار مردان خدمت می کنند.

دهها هزار نفر زن در همه رده های نیروهای مسلح در کنار مردان در ارتش اسرائیل خدمت کرده و وظیفه سربازی خود را در کنار مردان اجرا می کنند.

برچسب:
اسرائیل

عکس های دیگر