02:23 20 نوامبر 2018
  • اولین پرتاب موشک ماهواره بر از پایگاه فضایی واستوچنی
  • اولین پرتاب موشک ماهواره بر از پایگاه فضایی واستوچنی
  • اولین پرتاب موشک ماهواره بر از پایگاه فضایی واستوچنی
  • اولین پرتاب موشک ماهواره بر از پایگاه فضایی واستوچنی
  • اولین پرتاب موشک ماهواره بر از پایگاه فضایی واستوچنی
  • ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه  در پایگاه فضایی واستوچنی
  • اولین پرتاب موشک ماهواره بر از پایگاه فضایی واستوچنی
  • اولین پرتاب موشک ماهواره بر از پایگاه فضایی واستوچنی
© Sputnik / Marina Lystseva of TASS/POOL
اولین پرتاب موشک ماهواره بر از پایگاه فضایی "واستوچنی"

موشک ماهواره بر "سایوزـ 2.1 آ" یا موفقیت از اولین پایگاه فضایی غیر نظامی روسیه پرتاب شد.

این موشک ماهواره های "لومونوسوف"، "آئیست ـ2د" و SamSat-218را به مدار زمین رساند.

برچسب:
روسیه

عکس های دیگر