19:11 15 دسامبر 2018
  • آمبولانس ها در محل حمله به دانشگاهی در پاکستان
  • زخمی ها در نتیجه حمله گروهی از افراد مسلح به دانشگاهی در پاکستان
  • امدادگران پاکستانی به آسیب دیدگان بر اثر حمله تروریستی به دانشگاه شهر چارصدا
  • امدادگران پاکستانی در حیاط دانشگاه شهر چارصدا که در آنجا اقدام تروریستی رخ داد
  • کمک های اولیه پزشکان به آسیب دیدگان بر اثر حمله تروریستی به دانشگاه شهر چارصدا در پاکستان
  • آسیب دیدگان بر اثر حمله افراد مسلح  به دانشگاه شهر چارصدا در پاکستان
  • سربازان در محل حمله افراد مسلح  به دانشگاه شهر چارصدا در پاکستان
  • ماموران امنیتی در حمله گروهی از افراد مسلح به دانشگاهی در پاکستان
© REUTERS / Reuters TV
آمبولانس ها در محل حمله به دانشگاهی در پاکستان

گروهی از افراد مسلح صبح 20 ژانویه به دانشگاه شهر چارصدا در ایالت خیبر پشتونخوا، واقع در شمال غربی پاکستان حمله کردند.

در نتیجه حمله گروهی از افراد مسلح به دانشگاه شهر چارصدا پاکستان در صبح چهارشنبه 25 نفر کشته و دهها نفر زخمی شدند. طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند.

برچسب:
پاکستان

عکس های دیگر