27 آوریل 2009, 17:36

پایان عمر زمین

زمان فرا رسیدن آخر عمر زمین يكبار ديگر به تعويق مي‌افتد. دانشمندان روسيه ترس همكاران آمريكايي خود را برطرف كردند كه تاريخ « پايان زندگي كره زمين» را 22 ماه سپتامبر سال 2012 اعلام كرده بودند. كارمندان آكادمي علوم آمريكا براي زمين يكسري حوادث ناگوار را پيش‌بيني كردند كه با فعاليت شديد خورشيد در ارتباط است.

زمان فرا رسیدن آخر عمر زمین يكبار ديگر به تعويق مي‌افتد. دانشمندان روسيه ترس همكاران آمريكايي خود را برطرف كردند كه تاريخ « پايان زندگي كره زمين» را 22 ماه سپتامبر سال 2012 اعلام كرده بودند. كارمندان آكادمي علوم آمريكا براي زمين يكسري حوادث ناگوار را پيش‌بيني كردند كه با فعاليت شديد خورشيد در ارتباط است.
تاريخ جديد آپوكاليپسيس طي 20 سال اخير بارها تعيين شده است. يكي از فراموش نشدني ترين آنها البته فرا رسيدن قرن 21 بود كه با نگرانی در انتظار فرا رسيدن آن بودند. اما در آن تاريخ خطر رفع شد. و حالا دوباره دانشمندان آمريكايي كار تحقيقي تحت عنوان « خطرات آب و هواي فضايي : پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي» را منتشر كردند . بنا به گفته آنها در روز باصطلاح « ايكس» 22 ماه سپتامبر سال 2012 يكسري جرقه ها در خورشيد به وقوع خواهد پيوست . خورشيد گازهاي داغ زيادي را به فضا پخش خواهد كرد . بروز طوفان هاي ژئو مغناطيسي بي نظيري در زمين از پيامدهای آن خواهد بود. در ادامه تصوير آپوكاليپسيس تشريح مي شود: در تمام كره زمين طي چند دقيقه تمام ترانسفورماتورها از كار خواهند افتاد ، تمام شبكه هاي برق از بين خواهند رفت و در واقع « تاريكي مطلق» در مقياس سياره فرا مي رسد. دريافت آب و نفت و گاز متوقف شده و سيستم تأمين حياتي در بيمارستانهاواقتصاد كشورها فلج خواهد شد. تعداد قرباني ها طي چند ماه سر به ميليونها خواهد زد.
با وجود اين، دانشمندان روسيه شريك بدبيني همكاران آمريكايي خود نيستند. چنين اعلاميه هايي نشاندهنده آن است كه چطور از يك چيز كوچك پيش بين هاي فاجعه آميزي انجام مي شود. آناتولي بِلوف كارمند انستيتوي مغناطيس زمين و يونوسفر و پخش امواج راديويي در ادامه گفت:در مورد كنوني، اصلاً نبايد ترس به دل راه داد. ما در حال حاضر در دوره پايين ترين سطح فعاليت خورشيدي قرار داريم. خورشيد سه سال است كه خيلي آرام است. اما اكثر دانشمندان معتقد هستند كه اين وضع براي هميشه اينطور باقي نخواهد ماند. حداقل فعاليت خورشيد رو به افزايش رفته و بدين ترتيب 24- مين سيكل زندگي اين ستاره آغاز خواهد شد. ما مي توانيم فرض كنيم كه اين اتفاق در سال 2012 و يا 2013 رخ خواهد داد. اما همين حالا مي توانم بگويم كه وقوع حوادث در چنان سطحي كه دانشمندان آمريكايي پيش‌بيني كردند غير واقعي است.
با وجوداين، بنا به اطلاعات موجود در نزد دانشمندان در سال 2012 خورشيد فعالتر از حالا خواهد بود. در فصل بهار و پاييز فعاليت ژئو مغناطيسي خورشيد بالاتر از تابستان و زمستان خواهد بود. اوج فعاليت خورشيد اواخر ماه مارس و اواخر ماه سپتامبر خواهد بود. به گفته بِلوف آمريكايي ها به احتمال قوي با استفاده از اطلاعات آشنا برا ي همه كه با 11- مين سيكل فعاليت خورشيدي در ارتباط است پيش بيني خود را مطرح كرده اند. در اين ميان دانشمندان روسيه خاطرنشان مي سازند كه در زمان حاضر نمي توان دقيقاً پيش بيني كرد كه در چه روزي فوران فام سپهري رخ خواهد داد. به اين ترتيب تعيين تاريخ دقيق بروز طوفان ژئومغناطيسي نيز ممكن نخواهد بود. البته احتمال آن وجود دارد كه 22 ماه سپتامبر با بروز نوعي رويدادهاي ناخوشايند در ارتباط باشد، اماعلم چنين احتمالي را بين يك هزارم تا يك ده هزارم درصد ارزيابي مي كند. ديگر اينكه وقوع طوفان هاي بزرگ حدوداً هر 50 سال و يا حتي در فاصله زماني ديرتر رخ ميدهد. به اين دليل نبايد پس از سه سال انتظار آن را داشت كه فاجعه اي رخ خواهد داد. احتمال وقوع آن برابر با صفر است.

  •  
    در میان گذاشتن
 
ایمیل / پست الکترونیکی