تخریب موانع بتنی در مسیر "منطقه سبز" در عراق

Telegram
اسپوتنیک، شما را با اعتراضات در عراق به روایت تصویر آشنا می کند.
© AFP 2022 / Sabah Arar

حامیان مقتدی صدر، روحانی عراقی با استفاده از زنجیر، موانع بتنی را در امتداد پل الجمهوریه (جمهوریه) که به منطقه سبز با امنیت بالا پایتخت بغداد منتهی می‌شود، در 30 ژوئیه، در اعتراض به نامزدی جناح رقیب برای نخست‌وزیری، پایین می‌آورند.

حامیان مقتدی صدر، روحانی عراقی  با استفاده از زنجیر، موانع بتنی را در امتداد پل الجمهوریه (جمهوریه) که به منطقه سبز با امنیت بالا پایتخت بغداد منتهی می‌شود، در 30 ژوئیه، در اعتراض به نامزدی جناح رقیب برای نخست‌وزیری، پایین می‌آورند. - اسپوتنیک ایران
1/8

حامیان مقتدی صدر، روحانی عراقی با استفاده از زنجیر، موانع بتنی را در امتداد پل الجمهوریه (جمهوریه) که به منطقه سبز با امنیت بالا پایتخت بغداد منتهی می‌شود، در 30 ژوئیه، در اعتراض به نامزدی جناح رقیب برای نخست‌وزیری، پایین می‌آورند.

© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubaye

حامیان روحانی عراقی مقتدی صدر با استفاده از زنجیر، موانع بتنی را در امتداد پل الجمهوریه (جمهوریه) که به منطقه سبز با امنیت بالا پایتخت بغداد منتهی می‌شود، در 30 ژوئیه، در اعتراض به نامزدی جناح رقیب برای نخست‌وزیری، پایین می‌آورند. اعتراضات آخرین چالش برای عراق نفت خیز است که با وجود افزایش قیمت جهانی انرژی همچنان در یک بحران سیاسی و اقتصادی-اجتماعی فرو رفته است. بلوک صدر از انتخابات اکتبر به عنوان بزرگترین فراکسیون پارلمانی بیرون آمد، اما هنوز از کسب اکثریت فاصله داشت و پس از 9 ماه، بن بست بر سر ایجاد دولت جدید همچنان ادامه دارد.

حامیان روحانی عراقی مقتدی صدر با استفاده از زنجیر، موانع بتنی را در امتداد پل الجمهوریه (جمهوریه) که به منطقه سبز با امنیت بالا پایتخت بغداد منتهی می‌شود، در 30 ژوئیه، در اعتراض به نامزدی جناح رقیب برای نخست‌وزیری، پایین می‌آورند.  اعتراضات آخرین چالش برای عراق نفت خیز است که با وجود افزایش قیمت جهانی انرژی همچنان در یک بحران سیاسی و اقتصادی-اجتماعی فرو رفته است. بلوک صدر از انتخابات اکتبر به عنوان بزرگترین فراکسیون پارلمانی بیرون آمد، اما هنوز از کسب اکثریت فاصله داشت و پس از 9 ماه، بن بست بر سر ایجاد دولت جدید همچنان ادامه دارد. - اسپوتنیک ایران
2/8

حامیان روحانی عراقی مقتدی صدر با استفاده از زنجیر، موانع بتنی را در امتداد پل الجمهوریه (جمهوریه) که به منطقه سبز با امنیت بالا پایتخت بغداد منتهی می‌شود، در 30 ژوئیه، در اعتراض به نامزدی جناح رقیب برای نخست‌وزیری، پایین می‌آورند. اعتراضات آخرین چالش برای عراق نفت خیز است که با وجود افزایش قیمت جهانی انرژی همچنان در یک بحران سیاسی و اقتصادی-اجتماعی فرو رفته است. بلوک صدر از انتخابات اکتبر به عنوان بزرگترین فراکسیون پارلمانی بیرون آمد، اما هنوز از کسب اکثریت فاصله داشت و پس از 9 ماه، بن بست بر سر ایجاد دولت جدید همچنان ادامه دارد.

© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubaye

اعتراضات آخرین چالش برای عراق نفت خیز است که با وجود افزایش قیمت جهانی انرژی همچنان در یک بحران سیاسی و اقتصادی-اجتماعی فرو رفته است. بلوک صدر از انتخابات اکتبر به عنوان بزرگترین فراکسیون پارلمانی بیرون آمد، اما هنوز از کسب اکثریت فاصله داشت و پس از 9 ماه، بن بست بر سر ایجاد دولت جدید همچنان ادامه دارد.

اعتراضات آخرین چالش برای عراق نفت خیز است که با وجود افزایش قیمت جهانی انرژی همچنان در یک بحران سیاسی و اقتصادی-اجتماعی فرو رفته است. بلوک صدر از انتخابات اکتبر به عنوان بزرگترین فراکسیون پارلمانی بیرون آمد، اما هنوز از کسب اکثریت فاصله داشت و پس از 9 ماه، بن بست بر سر ایجاد دولت جدید همچنان ادامه دارد. - اسپوتنیک ایران
3/8

اعتراضات آخرین چالش برای عراق نفت خیز است که با وجود افزایش قیمت جهانی انرژی همچنان در یک بحران سیاسی و اقتصادی-اجتماعی فرو رفته است. بلوک صدر از انتخابات اکتبر به عنوان بزرگترین فراکسیون پارلمانی بیرون آمد، اما هنوز از کسب اکثریت فاصله داشت و پس از 9 ماه، بن بست بر سر ایجاد دولت جدید همچنان ادامه دارد.

© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubaye

حامیان روحانی عراقی مقتدی صدر با استفاده از زنجیر، موانع بتنی را در امتداد پل الجمهوریه (جمهوریه) که به منطقه سبز با امنیت بالا پایتخت بغداد منتهی می‌شود، در 30 ژوئیه، در اعتراض به نامزدی جناح رقیب برای نخست‌وزیری، پایین می‌آورند. اعتراضات آخرین چالش برای عراق نفت خیز است که با وجود افزایش قیمت جهانی انرژی همچنان در یک بحران سیاسی و اقتصادی-اجتماعی فرو رفته است. بلوک صدر از انتخابات اکتبر به عنوان بزرگترین فراکسیون پارلمانی بیرون آمد، اما هنوز از کسب اکثریت فاصله داشت و پس از 9 ماه، بن بست بر سر ایجاد دولت جدید همچنان ادامه دارد.

حامیان روحانی عراقی مقتدی صدر با استفاده از زنجیر، موانع بتنی را در امتداد پل الجمهوریه (جمهوریه) که به منطقه سبز با امنیت بالا پایتخت بغداد منتهی می‌شود، در 30 ژوئیه، در اعتراض به نامزدی جناح رقیب برای نخست‌وزیری، پایین می‌آورند.  اعتراضات آخرین چالش برای عراق نفت خیز است که با وجود افزایش قیمت جهانی انرژی همچنان در یک بحران سیاسی و اقتصادی-اجتماعی فرو رفته است. بلوک صدر از انتخابات اکتبر به عنوان بزرگترین فراکسیون پارلمانی بیرون آمد، اما هنوز از کسب اکثریت فاصله داشت و پس از 9 ماه، بن بست بر سر ایجاد دولت جدید همچنان ادامه دارد. - اسپوتنیک ایران
4/8

حامیان روحانی عراقی مقتدی صدر با استفاده از زنجیر، موانع بتنی را در امتداد پل الجمهوریه (جمهوریه) که به منطقه سبز با امنیت بالا پایتخت بغداد منتهی می‌شود، در 30 ژوئیه، در اعتراض به نامزدی جناح رقیب برای نخست‌وزیری، پایین می‌آورند. اعتراضات آخرین چالش برای عراق نفت خیز است که با وجود افزایش قیمت جهانی انرژی همچنان در یک بحران سیاسی و اقتصادی-اجتماعی فرو رفته است. بلوک صدر از انتخابات اکتبر به عنوان بزرگترین فراکسیون پارلمانی بیرون آمد، اما هنوز از کسب اکثریت فاصله داشت و پس از 9 ماه، بن بست بر سر ایجاد دولت جدید همچنان ادامه دارد.

© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubaye

حامیان مقتدی صدر، روحانی عراقی با استفاده از زنجیر، موانع بتنی را در امتداد پل الجمهوریه (جمهوریه) که به منطقه سبز با امنیت بالا پایتخت بغداد منتهی می‌شود، در 30 ژوئیه، در اعتراض به نامزدی جناح رقیب برای نخست‌وزیری، پایین می‌آورند.

حامیان مقتدی صدر، روحانی عراقی  با استفاده از زنجیر، موانع بتنی را در امتداد پل الجمهوریه (جمهوریه) که به منطقه سبز با امنیت بالا پایتخت بغداد منتهی می‌شود، در 30 ژوئیه، در اعتراض به نامزدی جناح رقیب برای نخست‌وزیری، پایین می‌آورند. - اسپوتنیک ایران
5/8

حامیان مقتدی صدر، روحانی عراقی با استفاده از زنجیر، موانع بتنی را در امتداد پل الجمهوریه (جمهوریه) که به منطقه سبز با امنیت بالا پایتخت بغداد منتهی می‌شود، در 30 ژوئیه، در اعتراض به نامزدی جناح رقیب برای نخست‌وزیری، پایین می‌آورند.

© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubaye

اعتراضات آخرین چالش برای عراق نفت خیز است که با وجود افزایش قیمت جهانی انرژی همچنان در یک بحران سیاسی و اقتصادی-اجتماعی فرو رفته است. بلوک صدر از انتخابات اکتبر به عنوان بزرگترین فراکسیون پارلمانی بیرون آمد، اما هنوز از کسب اکثریت فاصله داشت و پس از 9 ماه، بن بست بر سر ایجاد دولت جدید همچنان ادامه دارد.

اعتراضات آخرین چالش برای عراق نفت خیز است که با وجود افزایش قیمت جهانی انرژی همچنان در یک بحران سیاسی و اقتصادی-اجتماعی فرو رفته است. بلوک صدر از انتخابات اکتبر به عنوان بزرگترین فراکسیون پارلمانی بیرون آمد، اما هنوز از کسب اکثریت فاصله داشت و پس از 9 ماه، بن بست بر سر ایجاد دولت جدید همچنان ادامه دارد. - اسپوتنیک ایران
6/8

اعتراضات آخرین چالش برای عراق نفت خیز است که با وجود افزایش قیمت جهانی انرژی همچنان در یک بحران سیاسی و اقتصادی-اجتماعی فرو رفته است. بلوک صدر از انتخابات اکتبر به عنوان بزرگترین فراکسیون پارلمانی بیرون آمد، اما هنوز از کسب اکثریت فاصله داشت و پس از 9 ماه، بن بست بر سر ایجاد دولت جدید همچنان ادامه دارد.

© AFP 2022 / Sabah Arar

حامیان مقتدی صدر، روحانی عراقی با استفاده از زنجیر، موانع بتنی را در امتداد پل الجمهوریه (جمهوریه) که به منطقه سبز با امنیت بالا پایتخت بغداد منتهی می‌شود، در 30 ژوئیه، در اعتراض به نامزدی جناح رقیب برای نخست‌وزیری، پایین می‌آورند.

حامیان مقتدی صدر، روحانی عراقی  با استفاده از زنجیر، موانع بتنی را در امتداد پل الجمهوریه (جمهوریه) که به منطقه سبز با امنیت بالا پایتخت بغداد منتهی می‌شود، در 30 ژوئیه، در اعتراض به نامزدی جناح رقیب برای نخست‌وزیری، پایین می‌آورند. - اسپوتنیک ایران
7/8

حامیان مقتدی صدر، روحانی عراقی با استفاده از زنجیر، موانع بتنی را در امتداد پل الجمهوریه (جمهوریه) که به منطقه سبز با امنیت بالا پایتخت بغداد منتهی می‌شود، در 30 ژوئیه، در اعتراض به نامزدی جناح رقیب برای نخست‌وزیری، پایین می‌آورند.

© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubaye

حامیان روحانی عراقی مقتدی صدر با استفاده از زنجیر، موانع بتنی را در امتداد پل الجمهوریه (جمهوریه) که به منطقه سبز با امنیت بالا پایتخت بغداد منتهی می‌شود، در 30 ژوئیه، در اعتراض به نامزدی جناح رقیب برای نخست‌وزیری، پایین می‌آورند. اعتراضات آخرین چالش برای عراق نفت خیز است که با وجود افزایش قیمت جهانی انرژی همچنان در یک بحران سیاسی و اقتصادی-اجتماعی فرو رفته است. بلوک صدر از انتخابات اکتبر به عنوان بزرگترین فراکسیون پارلمانی بیرون آمد، اما هنوز از کسب اکثریت فاصله داشت و پس از 9 ماه، بن بست بر سر ایجاد دولت جدید همچنان ادامه دارد.

حامیان روحانی عراقی مقتدی صدر با استفاده از زنجیر، موانع بتنی را در امتداد پل الجمهوریه (جمهوریه) که به منطقه سبز با امنیت بالا پایتخت بغداد منتهی می‌شود، در 30 ژوئیه، در اعتراض به نامزدی جناح رقیب برای نخست‌وزیری، پایین می‌آورند.  اعتراضات آخرین چالش برای عراق نفت خیز است که با وجود افزایش قیمت جهانی انرژی همچنان در یک بحران سیاسی و اقتصادی-اجتماعی فرو رفته است. بلوک صدر از انتخابات اکتبر به عنوان بزرگترین فراکسیون پارلمانی بیرون آمد، اما هنوز از کسب اکثریت فاصله داشت و پس از 9 ماه، بن بست بر سر ایجاد دولت جدید همچنان ادامه دارد. - اسپوتنیک ایران
8/8

حامیان روحانی عراقی مقتدی صدر با استفاده از زنجیر، موانع بتنی را در امتداد پل الجمهوریه (جمهوریه) که به منطقه سبز با امنیت بالا پایتخت بغداد منتهی می‌شود، در 30 ژوئیه، در اعتراض به نامزدی جناح رقیب برای نخست‌وزیری، پایین می‌آورند. اعتراضات آخرین چالش برای عراق نفت خیز است که با وجود افزایش قیمت جهانی انرژی همچنان در یک بحران سیاسی و اقتصادی-اجتماعی فرو رفته است. بلوک صدر از انتخابات اکتبر به عنوان بزرگترین فراکسیون پارلمانی بیرون آمد، اما هنوز از کسب اکثریت فاصله داشت و پس از 9 ماه، بن بست بر سر ایجاد دولت جدید همچنان ادامه دارد.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала