سوختن کالیفرنیا در آغوش آتش

Telegram
اداره آتش نشانی کالیفرنیا اعلام کرد که بر اثر آتش سوزی‌های اخیر بیش از ۶۰۰۰ هکتار از اراضی سوختند و هنوز حریق مهار نشده است.
© AP Photo / Noah Berger

آتش از درختی به درخت دیگر هجوم می برد و مأموران آتش نشانی قادر به مهار آن نیستند.

آتش از درختی به درخت دیگر هجوم می برد و مأموران آتش نشانی قادر به مهار آن نیستند. - اسپوتنیک ایران
1/12

آتش از درختی به درخت دیگر هجوم می برد و مأموران آتش نشانی قادر به مهار آن نیستند.

© AP Photo / Noah Berger

اداره آتش نشانی کالیفرنیا اعلام کرد که بر اثر آتش سوزی‌های اخیر بیش از ۶۰۰۰ هکتار از اراضی سوختند و هنوز حریق مهار نشده است.

اداره آتش نشانی کالیفرنیا اعلام کرد که بر اثر آتش سوزی‌های اخیر بیش از ۶۰۰۰ هکتار از اراضی سوختند و هنوز حریق مهار نشده است. - اسپوتنیک ایران
2/12

اداره آتش نشانی کالیفرنیا اعلام کرد که بر اثر آتش سوزی‌های اخیر بیش از ۶۰۰۰ هکتار از اراضی سوختند و هنوز حریق مهار نشده است.

© AFP 2022 / Justin Sullivan/Getty Images

سوختن خانه ای در آتش سوزی جنگلی در کالیفرنیا.

سوختن خانه ای در آتش سوزی جنگلی در کالیفرنیا. - اسپوتنیک ایران
3/12

سوختن خانه ای در آتش سوزی جنگلی در کالیفرنیا.

© AFP 2022 / David Mcnew

اموال ویران شده در 23 ژوئیه 2022 بر اثر آتش سوزی و سوختن درختان بلوط در جنگلی در نزدیکی Midpines، شمال شرقی Mariposa، کالیفرنیا.

اموال ویران شده در 23 ژوئیه 2022 بر اثر آتش سوزی و سوختن درختان بلوط در جنگلی در نزدیکی Midpines، شمال شرقی Mariposa، کالیفرنیا.  - اسپوتنیک ایران
4/12

اموال ویران شده در 23 ژوئیه 2022 بر اثر آتش سوزی و سوختن درختان بلوط در جنگلی در نزدیکی Midpines، شمال شرقی Mariposa، کالیفرنیا.

© AFP 2022 / Justin Sullivan/Getty Images

اداره آتش نشانی کالیفرنیا اعلام کرد که بر اثر آتش سوزی‌های اخیر بیش از ۶۰۰۰ هکتار از اراضی سوختند و هنوز حریق مهار نشده است.

اداره آتش نشانی کالیفرنیا اعلام کرد که بر اثر آتش سوزی‌های اخیر بیش از ۶۰۰۰ هکتار از اراضی سوختند و هنوز حریق مهار نشده است. - اسپوتنیک ایران
5/12

اداره آتش نشانی کالیفرنیا اعلام کرد که بر اثر آتش سوزی‌های اخیر بیش از ۶۰۰۰ هکتار از اراضی سوختند و هنوز حریق مهار نشده است.

© AFP 2022 / Justin Sullivan/Getty Images

بیش از ۶۰۰۰ نفر مجبور به تخلیه مناطق درگیر با آتش شده و ۱۰ ساختمان تخریب شده اند. بنابر اعلام مقامات محلی، ۳۲۷۱ ساختمان دیگر در معرض تهدید قرار دارند.

بیش از ۶۰۰۰ نفر مجبور به تخلیه مناطق درگیر با آتش شده و ۱۰ ساختمان تخریب شده اند.   بنابر اعلام مقامات محلی، ۳۲۷۱ ساختمان دیگر در معرض تهدید قرار دارند. - اسپوتنیک ایران
6/12

بیش از ۶۰۰۰ نفر مجبور به تخلیه مناطق درگیر با آتش شده و ۱۰ ساختمان تخریب شده اند. بنابر اعلام مقامات محلی، ۳۲۷۱ ساختمان دیگر در معرض تهدید قرار دارند.

© AFP 2022 / Justin Sullivan/Getty Images

اداره آتش نشانی کالیفرنیا اعلام کرد که بر اثر آتش سوزی‌های اخیر بیش از ۶۰۰۰ هکتار از اراضی سوختند و هنوز حریق مهار نشده است.

اداره آتش نشانی کالیفرنیا اعلام کرد که بر اثر آتش سوزی‌های اخیر بیش از ۶۰۰۰ هکتار از اراضی سوختند و هنوز حریق مهار نشده است. - اسپوتنیک ایران
7/12

اداره آتش نشانی کالیفرنیا اعلام کرد که بر اثر آتش سوزی‌های اخیر بیش از ۶۰۰۰ هکتار از اراضی سوختند و هنوز حریق مهار نشده است.

© AP Photo / Noah Berger

آتش در غرب پارک ملی یوسمیتی در حال شعله ور شدن است، جایی که آتش درختان غول پیکر سکویا را تهدید کرده است.

خاموش کردن آتش از هوا.

آتش در غرب پارک ملی یوسمیتی در حال شعله ور شدن است، جایی که آتش درختان غول پیکر سکویا را تهدید کرده است.خاموش کردن آتش از هوا. - اسپوتنیک ایران
8/12

آتش در غرب پارک ملی یوسمیتی در حال شعله ور شدن است، جایی که آتش درختان غول پیکر سکویا را تهدید کرده است.

خاموش کردن آتش از هوا.

© AP Photo / Noah Berger

بیش از ۶۰۰۰ نفر مجبور به تخلیه مناطق درگیر با آتش شده و ۱۰ ساختمان تخریب شده اند. بنابر اعلام مقامات محلی، ۳۲۷۱ ساختمان دیگر در معرض تهدید قرار دارند.

بیش از ۶۰۰۰ نفر مجبور به تخلیه مناطق درگیر با آتش شده و ۱۰ ساختمان تخریب شده اند.   بنابر اعلام مقامات محلی، ۳۲۷۱ ساختمان دیگر در معرض تهدید قرار دارند. - اسپوتنیک ایران
9/12

بیش از ۶۰۰۰ نفر مجبور به تخلیه مناطق درگیر با آتش شده و ۱۰ ساختمان تخریب شده اند. بنابر اعلام مقامات محلی، ۳۲۷۱ ساختمان دیگر در معرض تهدید قرار دارند.

© AFP 2022 / Justin Sullivan/Getty Images

بیش از ۶۰۰۰ نفر مجبور به تخلیه مناطق درگیر با آتش شده و ۱۰ ساختمان تخریب شده اند. بنابر اعلام مقامات محلی، ۳۲۷۱ ساختمان دیگر در معرض تهدید قرار دارند.

 بیش از ۶۰۰۰ نفر مجبور به تخلیه مناطق درگیر با آتش شده و ۱۰ ساختمان تخریب شده اند.   بنابر اعلام مقامات محلی، ۳۲۷۱ ساختمان دیگر در معرض تهدید قرار دارند. - اسپوتنیک ایران
10/12

بیش از ۶۰۰۰ نفر مجبور به تخلیه مناطق درگیر با آتش شده و ۱۰ ساختمان تخریب شده اند. بنابر اعلام مقامات محلی، ۳۲۷۱ ساختمان دیگر در معرض تهدید قرار دارند.

© AFP 2022 / Justin Sullivan/Getty Images

آتش در غرب پارک ملی یوسمیتی در حال شعله ور شدن است، جایی که آتش درختان غول پیکر سکویا را تهدید کرده است.

خانه ها و اموال مردم طعمه حریق شده اند.

آتش در غرب پارک ملی یوسمیتی در حال شعله ور شدن است، جایی که آتش  درختان غول پیکر سکویا را تهدید کرده است.خانه ها و اموال مردم طعمه حریق شده اند. - اسپوتنیک ایران
11/12

آتش در غرب پارک ملی یوسمیتی در حال شعله ور شدن است، جایی که آتش درختان غول پیکر سکویا را تهدید کرده است.

خانه ها و اموال مردم طعمه حریق شده اند.

© AFP 2022 / David Mcnew

خورشید در 24 ژوئیه 2022 در پشت آسمان دودی و جنگل سوخته در Oak Fire در نزدیکی Mariposa، کالیفرنیا غروب می کند. آتش سوزی شدید کالیفرنیا در اوایل روز یکشنبه گسترش یافت و هزاران هکتار را سوزاند. مردم از این منطقه مجبور به تخلیه شدند.ده ها میلیون آمریکایی در حال مبارزه با دمای طاقت فرسا بر اثر آتش سوزی هستند. گرمای سوزان با دمایی که در حال حاضر رکورد زده است.

خورشید در 24 ژوئیه 2022 در پشت آسمان دودی و جنگل سوخته در Oak Fire در نزدیکی Mariposa، کالیفرنیا غروب می کند.  آتش سوزی شدید کالیفرنیا در اوایل روز یکشنبه گسترش یافت و هزاران هکتار را سوزاند. مردم از این منطقه مجبور به تخلیه شدند.ده ها میلیون آمریکایی در حال مبارزه با دمای طاقت فرسا بر اثر آتش سوزی هستند. گرمای سوزان با دمایی که در حال حاضر رکورد زده است. - اسپوتنیک ایران
12/12

خورشید در 24 ژوئیه 2022 در پشت آسمان دودی و جنگل سوخته در Oak Fire در نزدیکی Mariposa، کالیفرنیا غروب می کند. آتش سوزی شدید کالیفرنیا در اوایل روز یکشنبه گسترش یافت و هزاران هکتار را سوزاند. مردم از این منطقه مجبور به تخلیه شدند.ده ها میلیون آمریکایی در حال مبارزه با دمای طاقت فرسا بر اثر آتش سوزی هستند. گرمای سوزان با دمایی که در حال حاضر رکورد زده است.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала