وضعیت در مرز روسیه و لیتوانی در کالینینگراد

Telegram
اسپوتنیک، شما را با وضعیت در مرز روسیه و لیتوانی در کالینینگراد آشنا می کند.
© Sputnik / Mikhail Golenkov / ورود به گالری تصاویر

کامیون ها در ایست بازرسی Chernyshevskoye در منطقه کالینینگراد. مقامات لیتوانی ترانزیت بخشی از محموله به قلمرو خود از منطقه کالینینگراد را متوقف کردند. ده ها کامیون با محموله در ایست بازرسی «چرنوشفسکویه» در منطقه کالینینگراد انباشته شده است.

کامیون ها در ایست بازرسی Chernyshevskoye در منطقه کالینینگراد. مقامات لیتوانی ترانزیت بخشی از محموله به قلمرو خود از منطقه کالینینگراد را متوقف کردند. ده ها کامیون با محموله در ایست بازرسی «چرنوشفسکویه» در منطقه کالینینگراد انباشته شده است. - اسپوتنیک ایران
1/8

کامیون ها در ایست بازرسی Chernyshevskoye در منطقه کالینینگراد. مقامات لیتوانی ترانزیت بخشی از محموله به قلمرو خود از منطقه کالینینگراد را متوقف کردند. ده ها کامیون با محموله در ایست بازرسی «چرنوشفسکویه» در منطقه کالینینگراد انباشته شده است.

© AP Photo / Mindaugas Kulbis

واگن‌های قطار باری از منطقه کالینینگراد روسیه در ایستگاه راه‌آهن مرزی کیبارتای، حدود 200 کیلومتری (124 مایلی) غرب پایتخت ویلنیوس، لیتوانی. چهارشنبه، 22، 2022. لیتوانی روز دوشنبه از تصمیم خود برای جلوگیری از ترانزیت ریلی کالاهای تحت تحریم اتحادیه اروپا از روسیه به منطقه دریای بالتیک روسیه دفاع کرد، اقدامی که خشم شدید مسکو را در بحبوحه تنش های شدید در منطقه برانگیخت.

واگن‌های قطار باری از منطقه کالینینگراد روسیه در ایستگاه راه‌آهن مرزی کیبارتای، حدود 200 کیلومتری (124 مایلی) غرب پایتخت ویلنیوس، لیتوانی. چهارشنبه، 22، 2022. لیتوانی روز دوشنبه از تصمیم خود برای جلوگیری از ترانزیت ریلی کالاهای تحت تحریم اتحادیه اروپا از روسیه به منطقه دریای بالتیک روسیه  دفاع کرد، اقدامی که خشم شدید مسکو را در بحبوحه تنش های شدید در منطقه برانگیخت. - اسپوتنیک ایران
2/8

واگن‌های قطار باری از منطقه کالینینگراد روسیه در ایستگاه راه‌آهن مرزی کیبارتای، حدود 200 کیلومتری (124 مایلی) غرب پایتخت ویلنیوس، لیتوانی. چهارشنبه، 22، 2022. لیتوانی روز دوشنبه از تصمیم خود برای جلوگیری از ترانزیت ریلی کالاهای تحت تحریم اتحادیه اروپا از روسیه به منطقه دریای بالتیک روسیه دفاع کرد، اقدامی که خشم شدید مسکو را در بحبوحه تنش های شدید در منطقه برانگیخت.

© Sputnik / Mikhail Golenkov / ورود به گالری تصاویر

کامیون ها در ایست بازرسی Chernyshevskoye در منطقه کالینینگراد. مقامات لیتوانی ترانزیت بخشی از محموله به قلمرو خود از منطقه کالینینگراد را متوقف کردند. ده ها کامیون با محموله در ایست بازرسی "چرنوشفسکویه" در منطقه کالینینگراد انباشته شده است.

کامیون ها در ایست بازرسی Chernyshevskoye در منطقه کالینینگراد. مقامات لیتوانی ترانزیت بخشی از محموله به قلمرو خود از منطقه کالینینگراد را متوقف کردند. ده ها کامیون با محموله در ایست بازرسی "چرنوشفسکویه" در منطقه کالینینگراد انباشته شده است. - اسپوتنیک ایران
3/8

کامیون ها در ایست بازرسی Chernyshevskoye در منطقه کالینینگراد. مقامات لیتوانی ترانزیت بخشی از محموله به قلمرو خود از منطقه کالینینگراد را متوقف کردند. ده ها کامیون با محموله در ایست بازرسی "چرنوشفسکویه" در منطقه کالینینگراد انباشته شده است.

© Sputnik / Mikhail Golenkov / ورود به گالری تصاویر

واگن‌های قطار باری از منطقه کالینینگراد روسیه در ایستگاه راه‌آهن مرزی کیبارتای، حدود 200 کیلومتری (124 مایلی) غرب پایتخت ویلنیوس، لیتوانی.

مقامات لیتوانی، عملا ترانزیت این قطارها را ممنوع کرده است.

واگن‌های قطار باری از منطقه کالینینگراد روسیه در ایستگاه راه‌آهن مرزی کیبارتای، حدود 200 کیلومتری (124 مایلی) غرب پایتخت ویلنیوس، لیتوانی.مقامات لیتوانی، عملا ترانزیت این قطارها را ممنوع کرده است. - اسپوتنیک ایران
4/8

واگن‌های قطار باری از منطقه کالینینگراد روسیه در ایستگاه راه‌آهن مرزی کیبارتای، حدود 200 کیلومتری (124 مایلی) غرب پایتخت ویلنیوس، لیتوانی.

مقامات لیتوانی، عملا ترانزیت این قطارها را ممنوع کرده است.

© AP Photo

واگن‌های قطار باری از منطقه کالینینگراد روسیه در ایستگاه راه‌آهن مرزی کیبارتای، حدود 200 کیلومتری (124 مایلی) غرب پایتخت ویلنیوس، لیتوانی که اجازه عبور ندارند.

واگن‌های قطار باری از منطقه کالینینگراد روسیه در ایستگاه راه‌آهن مرزی کیبارتای، حدود 200 کیلومتری (124 مایلی) غرب پایتخت ویلنیوس، لیتوانی که اجازه عبور ندارند. - اسپوتنیک ایران
5/8

واگن‌های قطار باری از منطقه کالینینگراد روسیه در ایستگاه راه‌آهن مرزی کیبارتای، حدود 200 کیلومتری (124 مایلی) غرب پایتخت ویلنیوس، لیتوانی که اجازه عبور ندارند.

© Sputnik / Mikhail Golenkov / ورود به گالری تصاویر

کامیون ها در ایست بازرسی Chernyshevskoye در منطقه کالینینگراد. مقامات لیتوانی ترانزیت بخشی از محموله به قلمرو خود از منطقه کالینینگراد را متوقف کردند. ده ها کامیون با محموله در ایست بازرسی "چرنوشفسکویه" در منطقه کالینینگراد انباشته شده است.

کامیون ها در ایست بازرسی Chernyshevskoye در منطقه کالینینگراد. مقامات لیتوانی ترانزیت بخشی از محموله به قلمرو خود از منطقه کالینینگراد را متوقف کردند. ده ها کامیون با محموله در ایست بازرسی "چرنوشفسکویه" در منطقه کالینینگراد انباشته شده است. - اسپوتنیک ایران
6/8

کامیون ها در ایست بازرسی Chernyshevskoye در منطقه کالینینگراد. مقامات لیتوانی ترانزیت بخشی از محموله به قلمرو خود از منطقه کالینینگراد را متوقف کردند. ده ها کامیون با محموله در ایست بازرسی "چرنوشفسکویه" در منطقه کالینینگراد انباشته شده است.

© Sputnik / Mikhail Golenkov / ورود به گالری تصاویر

واگن‌های قطار باری از منطقه کالینینگراد روسیه در ایستگاه راه‌آهن مرزی کیبارتای، حدود 200 کیلومتری (124 مایلی) غرب پایتخت ویلنیوس، لیتوانی.

مقامات لیتوانی، عملا ترانزیت این قطارها را ممنوع کرده است.

واگن‌های قطار باری از منطقه کالینینگراد روسیه در ایستگاه راه‌آهن مرزی کیبارتای، حدود 200 کیلومتری (124 مایلی) غرب پایتخت ویلنیوس، لیتوانی.مقامات لیتوانی، عملا ترانزیت این قطارها را ممنوع کرده است. - اسپوتنیک ایران
7/8

واگن‌های قطار باری از منطقه کالینینگراد روسیه در ایستگاه راه‌آهن مرزی کیبارتای، حدود 200 کیلومتری (124 مایلی) غرب پایتخت ویلنیوس، لیتوانی.

مقامات لیتوانی، عملا ترانزیت این قطارها را ممنوع کرده است.

© AP Photo / Mindaugas Kulbis

واگن‌های قطار باری از منطقه کالینینگراد روسیه در ایستگاه راه‌آهن مرزی کیبارتای، حدود 200 کیلومتری (124 مایلی) غرب پایتخت ویلنیوس، لیتوانی. چهارشنبه، 22، 2022. لیتوانی روز دوشنبه از تصمیم خود برای جلوگیری از ترانزیت ریلی کالاهای تحت تحریم اتحادیه اروپا از روسیه به منطقه دریای بالتیک روسیه دفاع کرد، اقدامی که خشم شدید مسکو را در بحبوحه تنش های شدید در منطقه برانگیخت.

واگن‌های قطار باری از منطقه کالینینگراد روسیه در ایستگاه راه‌آهن مرزی کیبارتای، حدود 200 کیلومتری (124 مایلی) غرب پایتخت ویلنیوس، لیتوانی. چهارشنبه، 22، 2022. لیتوانی روز دوشنبه از تصمیم خود برای جلوگیری از ترانزیت ریلی کالاهای تحت تحریم اتحادیه اروپا از روسیه به منطقه دریای بالتیک روسیه  دفاع کرد، اقدامی که خشم شدید مسکو را در بحبوحه تنش های شدید در منطقه برانگیخت. - اسپوتنیک ایران
8/8

واگن‌های قطار باری از منطقه کالینینگراد روسیه در ایستگاه راه‌آهن مرزی کیبارتای، حدود 200 کیلومتری (124 مایلی) غرب پایتخت ویلنیوس، لیتوانی. چهارشنبه، 22، 2022. لیتوانی روز دوشنبه از تصمیم خود برای جلوگیری از ترانزیت ریلی کالاهای تحت تحریم اتحادیه اروپا از روسیه به منطقه دریای بالتیک روسیه دفاع کرد، اقدامی که خشم شدید مسکو را در بحبوحه تنش های شدید در منطقه برانگیخت.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала