بندر ماریوپل پس از پاکسازی از مین

Telegram
بندر ماریوپل پس از تکمیل مین زدایی توسط ارتش روسیه، طبق معمول شروع به کار کرد.
© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / ورود به گالری تصاویر

بندر ماریوپل پس از تکمیل مین زدایی توسط ارتش روسیه، طبق معمول شروع به کار کرد. متخصصان، از سازه های هیدرولیک و تجهیزات ناوبری در مسیرهای بندر و منطقه آبی آن استفاده می کنند تا بندر را از «کشتی های غرق شده و سایر موانع» آزاد کنند.

 بندر ماریوپل پس از تکمیل مین زدایی توسط ارتش روسیه، طبق معمول شروع به کار کرد. متخصصان، از سازه های هیدرولیک و تجهیزات ناوبری در مسیرهای بندر و منطقه آبی آن استفاده می کنند تا بندر را از «کشتی های غرق شده و سایر موانع» آزاد کنند. - اسپوتنیک ایران
1/11

بندر ماریوپل پس از تکمیل مین زدایی توسط ارتش روسیه، طبق معمول شروع به کار کرد. متخصصان، از سازه های هیدرولیک و تجهیزات ناوبری در مسیرهای بندر و منطقه آبی آن استفاده می کنند تا بندر را از «کشتی های غرق شده و سایر موانع» آزاد کنند.

© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / ورود به گالری تصاویر

بندر ماریوپل پس از تکمیل مین زدایی توسط ارتش روسیه، طبق معمول شروع به کار کرد.

بندر ماریوپل پس از تکمیل مین زدایی توسط ارتش روسیه، طبق معمول شروع به کار کرد. - اسپوتنیک ایران
2/11

بندر ماریوپل پس از تکمیل مین زدایی توسط ارتش روسیه، طبق معمول شروع به کار کرد.

© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / ورود به گالری تصاویر

بندر ماریوپل پس از تکمیل مین زدایی توسط ارتش روسیه، طبق معمول شروع به کار کرد.

منظره کارخانه «آزوفستال» در نزدیکی بند ماریوپل.

بندر ماریوپل پس از تکمیل مین زدایی توسط ارتش روسیه، طبق معمول شروع به کار کرد.منظره کارخانه «آزوفستال» در نزدیکی بند ماریوپل. - اسپوتنیک ایران
3/11

بندر ماریوپل پس از تکمیل مین زدایی توسط ارتش روسیه، طبق معمول شروع به کار کرد.

منظره کارخانه «آزوفستال» در نزدیکی بند ماریوپل.

© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / ورود به گالری تصاویر

متخصصان، از سازه های هیدرولیک و تجهیزات ناوبری در مسیرهای بندر و منطقه آبی آن استفاده می کنند تا بندر را از "کشتی های غرق شده و سایر موانع" آزاد کنند.

کشتی «سارونا» بلغارستان در بندر ماریوپل.

متخصصان، از سازه های هیدرولیک و تجهیزات ناوبری در مسیرهای بندر و منطقه آبی آن استفاده می کنند تا بندر را از "کشتی های غرق شده و سایر موانع" آزاد کنند.کشتی «سارونا» بلغارستان در بندر ماریوپل. - اسپوتنیک ایران
4/11

متخصصان، از سازه های هیدرولیک و تجهیزات ناوبری در مسیرهای بندر و منطقه آبی آن استفاده می کنند تا بندر را از "کشتی های غرق شده و سایر موانع" آزاد کنند.

کشتی «سارونا» بلغارستان در بندر ماریوپل.

© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / ورود به گالری تصاویر

بندر ماریوپل پس از تکمیل مین زدایی توسط ارتش روسیه، طبق معمول شروع به کار کرد. متخصصان، از سازه های هیدرولیک و تجهیزات ناوبری در مسیرهای بندر و منطقه آبی آن استفاده می کنند تا بندر را از "کشتی های غرق شده و سایر موانع" آزاد کنند.

بندر ماریوپل پس از تکمیل مین زدایی توسط ارتش روسیه، طبق معمول شروع به کار کرد. متخصصان، از سازه های هیدرولیک و تجهیزات ناوبری در مسیرهای بندر و منطقه آبی آن استفاده می کنند تا بندر را از "کشتی های غرق شده و سایر موانع" آزاد کنند. - اسپوتنیک ایران
5/11

بندر ماریوپل پس از تکمیل مین زدایی توسط ارتش روسیه، طبق معمول شروع به کار کرد. متخصصان، از سازه های هیدرولیک و تجهیزات ناوبری در مسیرهای بندر و منطقه آبی آن استفاده می کنند تا بندر را از "کشتی های غرق شده و سایر موانع" آزاد کنند.

© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / ورود به گالری تصاویر

متخصصان، از سازه های هیدرولیک و تجهیزات ناوبری در مسیرهای بندر و منطقه آبی آن استفاده می کنند تا بندر را از "کشتی های غرق شده و سایر موانع" آزاد کنند.

متخصصان، از سازه های هیدرولیک و تجهیزات ناوبری در مسیرهای بندر و منطقه آبی آن استفاده می کنند تا بندر را از "کشتی های غرق شده و سایر موانع" آزاد کنند. - اسپوتنیک ایران
6/11

متخصصان، از سازه های هیدرولیک و تجهیزات ناوبری در مسیرهای بندر و منطقه آبی آن استفاده می کنند تا بندر را از "کشتی های غرق شده و سایر موانع" آزاد کنند.

© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / ورود به گالری تصاویر

بندر ماریوپل پس از تکمیل مین زدایی توسط ارتش روسیه، طبق معمول شروع به کار کرد.

سیلوهای نگهداری بذر در بندر ماریوپل.

بندر ماریوپل پس از تکمیل مین زدایی توسط ارتش روسیه، طبق معمول شروع به کار کرد.سیلوهای نگهداری بذر در بندر ماریوپل. - اسپوتنیک ایران
7/11

بندر ماریوپل پس از تکمیل مین زدایی توسط ارتش روسیه، طبق معمول شروع به کار کرد.

سیلوهای نگهداری بذر در بندر ماریوپل.

© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / ورود به گالری تصاویر

بندر ماریوپل پس از تکمیل مین زدایی توسط ارتش روسیه، طبق معمول شروع به کار کرد.

شناور جنگی روسیه در بندر ماریوپل.

بندر ماریوپل پس از تکمیل مین زدایی توسط ارتش روسیه، طبق معمول شروع به کار کرد.شناور جنگی روسیه در بندر ماریوپل. - اسپوتنیک ایران
8/11

بندر ماریوپل پس از تکمیل مین زدایی توسط ارتش روسیه، طبق معمول شروع به کار کرد.

شناور جنگی روسیه در بندر ماریوپل.

© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / ورود به گالری تصاویر

متخصصان، از سازه های هیدرولیک و تجهیزات ناوبری در مسیرهای بندر و منطقه آبی آن استفاده می کنند تا بندر را از "کشتی های غرق شده و سایر موانع" آزاد کنند.

کشتی "سارونا" بلغارستان در بندر ماریوپل.

متخصصان، از سازه های هیدرولیک و تجهیزات ناوبری در مسیرهای بندر و منطقه آبی آن استفاده می کنند تا بندر را از "کشتی های غرق شده و سایر موانع" آزاد کنند.کشتی "سارونا" بلغارستان در بندر ماریوپل. - اسپوتنیک ایران
9/11

متخصصان، از سازه های هیدرولیک و تجهیزات ناوبری در مسیرهای بندر و منطقه آبی آن استفاده می کنند تا بندر را از "کشتی های غرق شده و سایر موانع" آزاد کنند.

کشتی "سارونا" بلغارستان در بندر ماریوپل.

© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / ورود به گالری تصاویر

بندر ماریوپل پس از تکمیل مین زدایی توسط ارتش روسیه، طبق معمول شروع به کار کرد. متخصصان، از سازه های هیدرولیک و تجهیزات ناوبری در مسیرهای بندر و منطقه آبی آن استفاده می کنند تا بندر را از "کشتی های غرق شده و سایر موانع" آزاد کنند.

بندر ماریوپل پس از تکمیل مین زدایی توسط ارتش روسیه، طبق معمول شروع به کار کرد. متخصصان، از سازه های هیدرولیک و تجهیزات ناوبری در مسیرهای بندر و منطقه آبی آن استفاده می کنند تا بندر را از "کشتی های غرق شده و سایر موانع" آزاد کنند. - اسپوتنیک ایران
10/11

بندر ماریوپل پس از تکمیل مین زدایی توسط ارتش روسیه، طبق معمول شروع به کار کرد. متخصصان، از سازه های هیدرولیک و تجهیزات ناوبری در مسیرهای بندر و منطقه آبی آن استفاده می کنند تا بندر را از "کشتی های غرق شده و سایر موانع" آزاد کنند.

© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / ورود به گالری تصاویر

متخصصان، از سازه های هیدرولیک و تجهیزات ناوبری در مسیرهای بندر و منطقه آبی آن استفاده می کنند تا بندر را از "کشتی های غرق شده و سایر موانع" آزاد کنند.

متخصصان، از سازه های هیدرولیک و تجهیزات ناوبری در مسیرهای بندر و منطقه آبی آن استفاده می کنند تا بندر را از "کشتی های غرق شده و سایر موانع" آزاد کنند. - اسپوتنیک ایران
11/11

متخصصان، از سازه های هیدرولیک و تجهیزات ناوبری در مسیرهای بندر و منطقه آبی آن استفاده می کنند تا بندر را از "کشتی های غرق شده و سایر موانع" آزاد کنند.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала