فرش قرمز اسکار 2022

Telegram
مراسم برگزاری 94-مین اهدای جوایز اسکار رویدادهای جالبی در برداشت.
© REUTERS / Mike Blake

مراسم برگزاری 94-مین اهدای جوایز اسکار رویدادهای جالبی در برداشت.

وانسا هادگنز.

مراسم برگزاری 94-مین اهدای جوایز اسکار رویدادهای جالبی در برداشت.وانسا هادگنز. - اسپوتنیک ایران
1/22

مراسم برگزاری 94-مین اهدای جوایز اسکار رویدادهای جالبی در برداشت.

وانسا هادگنز.

© REUTERS / Mike Blake

مراسم برگزاری 94-مین اهدای جوایز اسکار رویدادهای جالبی در برداشت.

بکی جی.

مراسم برگزاری 94-مین اهدای جوایز اسکار رویدادهای جالبی در برداشت.بکی جی. - اسپوتنیک ایران
2/22

مراسم برگزاری 94-مین اهدای جوایز اسکار رویدادهای جالبی در برداشت.

بکی جی.

© AP Photo / John Locher

مراسم برگزاری 94-مین اهدای جوایز اسکار رویدادهای جالبی در برداشت.

جسی باکلی.

مراسم برگزاری 94-مین اهدای جوایز اسکار رویدادهای جالبی در برداشت.جسی باکلی. - اسپوتنیک ایران
3/22

مراسم برگزاری 94-مین اهدای جوایز اسکار رویدادهای جالبی در برداشت.

جسی باکلی.

© REUTERS / Danny Moloshok

مراسم برگزاری 94-مین اهدای جوایز اسکار رویدادهای جالبی در برداشت.

آنیا تیلور جوی.

مراسم برگزاری 94-مین اهدای جوایز اسکار رویدادهای جالبی در برداشت.آنیا تیلور جوی. - اسپوتنیک ایران
4/22

مراسم برگزاری 94-مین اهدای جوایز اسکار رویدادهای جالبی در برداشت.

آنیا تیلور جوی.

© REUTERS / Mike Blake

مراسم برگزاری 94-مین اهدای جوایز اسکار رویدادهای جالبی در برداشت.

زندایا.

مراسم برگزاری 94-مین اهدای جوایز اسکار رویدادهای جالبی در برداشت.زندایا. - اسپوتنیک ایران
5/22

مراسم برگزاری 94-مین اهدای جوایز اسکار رویدادهای جالبی در برداشت.

زندایا.

© REUTERS / A.M.P.A.S.

مراسم برگزاری 94-مین اهدای جوایز اسکار رویدادهای جالبی در برداشت.

جیک گیلنهال و اچ ای آر.

مراسم برگزاری 94-مین اهدای جوایز اسکار رویدادهای جالبی در برداشت.جیک گیلنهال و اچ ای آر. - اسپوتنیک ایران
6/22

مراسم برگزاری 94-مین اهدای جوایز اسکار رویدادهای جالبی در برداشت.

جیک گیلنهال و اچ ای آر.

© REUTERS / Mike Blake

مراسم برگزاری 94-مین اهدای جوایز اسکار رویدادهای جالبی در برداشت.

کریستین استورات.

مراسم برگزاری 94-مین اهدای جوایز اسکار رویدادهای جالبی در برداشت.کریستین استورات. - اسپوتنیک ایران
7/22

مراسم برگزاری 94-مین اهدای جوایز اسکار رویدادهای جالبی در برداشت.

کریستین استورات.

© REUTERS / Danny Moloshok

مراسم برگزاری 94-مین اهدای جوایز اسکار رویدادهای جالبی در برداشت.

گریسی تیگن.

مراسم برگزاری 94-مین اهدای جوایز اسکار رویدادهای جالبی در برداشت.گریسی تیگن. - اسپوتنیک ایران
8/22

مراسم برگزاری 94-مین اهدای جوایز اسکار رویدادهای جالبی در برداشت.

گریسی تیگن.

© REUTERS / Mike Blake

مراسم برگزاری 94-مین اهدای جوایز اسکار رویدادهای جالبی در برداشت.

نیکول کیدمان و شوهرش.

مراسم برگزاری 94-مین اهدای جوایز اسکار رویدادهای جالبی در برداشت.نیکول کیدمان و شوهرش. - اسپوتنیک ایران
9/22

مراسم برگزاری 94-مین اهدای جوایز اسکار رویدادهای جالبی در برداشت.

نیکول کیدمان و شوهرش.

© AP Photo / John Locher

مراسم برگزاری 94-مین اهدای جوایز اسکار رویدادهای جالبی در برداشت.

مادی زیگلر و صوفیا کارسون سمت راست.

مراسم برگزاری 94-مین اهدای جوایز اسکار رویدادهای جالبی در برداشت.مادی زیگلر و صوفیا کارسون سمت راست. - اسپوتنیک ایران
10/22

مراسم برگزاری 94-مین اهدای جوایز اسکار رویدادهای جالبی در برداشت.

مادی زیگلر و صوفیا کارسون سمت راست.

© REUTERS / Mike Blake

مراسم برگزاری 94-مین اهدای جوایز اسکار رویدادهای جالبی در برداشت.

مراسم برگزاری 94-مین اهدای جوایز اسکار رویدادهای جالبی در برداشت. - اسپوتنیک ایران
11/22

مراسم برگزاری 94-مین اهدای جوایز اسکار رویدادهای جالبی در برداشت.

© REUTERS / Eric Gaillard

مراسم برگزاری 94-مین اهدای جوایز اسکار رویدادهای جالبی در برداشت.

بازیگران «انکانتو».

مراسم برگزاری 94-مین اهدای جوایز اسکار رویدادهای جالبی در برداشت.بازیگران «انکانتو». - اسپوتنیک ایران
12/22

مراسم برگزاری 94-مین اهدای جوایز اسکار رویدادهای جالبی در برداشت.

بازیگران «انکانتو».

© REUTERS / Mike Blake

مراسم برگزاری 94-مین اهدای جوایز اسکار رویدادهای جالبی در برداشت.

لاورنه کوکس.

مراسم برگزاری 94-مین اهدای جوایز اسکار رویدادهای جالبی در برداشت.لاورنه کوکس. - اسپوتنیک ایران
13/22

مراسم برگزاری 94-مین اهدای جوایز اسکار رویدادهای جالبی در برداشت.

لاورنه کوکس.

© AFP 2022 / Patrick T. Fallon

مراسم برگزاری 94-مین اهدای جوایز اسکار رویدادهای جالبی در برداشت.

کیم کارداشیان.

مراسم برگزاری 94-مین اهدای جوایز اسکار رویدادهای جالبی در برداشت.کیم کارداشیان. - اسپوتنیک ایران
14/22

مراسم برگزاری 94-مین اهدای جوایز اسکار رویدادهای جالبی در برداشت.

کیم کارداشیان.

© REUTERS / Mike Blake

مراسم برگزاری 94-مین اهدای جوایز اسکار رویدادهای جالبی در برداشت.

لیلی جیمز.

مراسم برگزاری 94-مین اهدای جوایز اسکار رویدادهای جالبی در برداشت.لیلی جیمز. - اسپوتنیک ایران
15/22

مراسم برگزاری 94-مین اهدای جوایز اسکار رویدادهای جالبی در برداشت.

لیلی جیمز.

© REUTERS / Eric Gaillard

مراسم برگزاری 94-مین اهدای جوایز اسکار رویدادهای جالبی در برداشت.

ریگی تامسون.

مراسم برگزاری 94-مین اهدای جوایز اسکار رویدادهای جالبی در برداشت.ریگی تامسون. - اسپوتنیک ایران
16/22

مراسم برگزاری 94-مین اهدای جوایز اسکار رویدادهای جالبی در برداشت.

ریگی تامسون.

© REUTERS / Mike Blake

مراسم برگزاری 94-مین اهدای جوایز اسکار رویدادهای جالبی در برداشت.

سونیا یوآن، پارک یو این.

مراسم برگزاری 94-مین اهدای جوایز اسکار رویدادهای جالبی در برداشت.سونیا یوآن، پارک یو این. - اسپوتنیک ایران
17/22

مراسم برگزاری 94-مین اهدای جوایز اسکار رویدادهای جالبی در برداشت.

سونیا یوآن، پارک یو این.

© REUTERS / Mike Blake

مراسم برگزاری 94-مین اهدای جوایز اسکار رویدادهای جالبی در برداشت.

شوآن وایت و جسیکا جاستن.

مراسم برگزاری 94-مین اهدای جوایز اسکار رویدادهای جالبی در برداشت.شوآن وایت و جسیکا جاستن. - اسپوتنیک ایران
18/22

مراسم برگزاری 94-مین اهدای جوایز اسکار رویدادهای جالبی در برداشت.

شوآن وایت و جسیکا جاستن.

© REUTERS / Mike Blake

مراسم برگزاری 94-مین اهدای جوایز اسکار رویدادهای جالبی در برداشت.

دیانا گوئره رو.

مراسم برگزاری 94-مین اهدای جوایز اسکار رویدادهای جالبی در برداشت.دیانا گوئره رو. - اسپوتنیک ایران
19/22

مراسم برگزاری 94-مین اهدای جوایز اسکار رویدادهای جالبی در برداشت.

دیانا گوئره رو.

© REUTERS / Mike Blake

مراسم برگزاری 94-مین اهدای جوایز اسکار رویدادهای جالبی در برداشت.

تیفانی هادیش.

مراسم برگزاری 94-مین اهدای جوایز اسکار رویدادهای جالبی در برداشت.تیفانی هادیش. - اسپوتنیک ایران
20/22

مراسم برگزاری 94-مین اهدای جوایز اسکار رویدادهای جالبی در برداشت.

تیفانی هادیش.

© REUTERS / Danny Moloshok

مراسم برگزاری 94-مین اهدای جوایز اسکار رویدادهای جالبی در برداشت.

تایکا وایتیتی.

مراسم برگزاری 94-مین اهدای جوایز اسکار رویدادهای جالبی در برداشت.تایکا وایتیتی. - اسپوتنیک ایران
21/22

مراسم برگزاری 94-مین اهدای جوایز اسکار رویدادهای جالبی در برداشت.

تایکا وایتیتی.

© REUTERS / Mike Blake

مراسم برگزاری 94-مین اهدای جوایز اسکار رویدادهای جالبی در برداشت.

پنلوپه کروز و جاویر باردن.

مراسم برگزاری 94-مین اهدای جوایز اسکار رویدادهای جالبی در برداشت.پنلوپه کروز و جاویر باردن. - اسپوتنیک ایران
22/22

مراسم برگزاری 94-مین اهدای جوایز اسکار رویدادهای جالبی در برداشت.

پنلوپه کروز و جاویر باردن.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала