دختر شایسته هند، ملکه گیتی شد

Telegram
مراسم انتخاب ملکه جهان2021 در خلیج "ایلات" در دریای سرخ به پایان رسید.
© REUTERS / Ronen Zvulun

هارناز ساندو از هند روز یکشنبه تاج دوشیزه جهان 2021 را به دست آورد و این نشان دهنده پایان یک مسابقه جنجالی انتخاب دختر شایسته گیتی بود که امسال در جنوب اسرائیل برگزار شد.

هارناز ساندو از هند روز یکشنبه تاج  دوشیزه جهان 2021 را به دست آورد و این نشان دهنده پایان یک مسابقه جنجالی انتخاب دختر شایسته گیتی بود که امسال در جنوب اسرائیل برگزار شد. - اسپوتنیک ایران
1/16

هارناز ساندو از هند روز یکشنبه تاج دوشیزه جهان 2021 را به دست آورد و این نشان دهنده پایان یک مسابقه جنجالی انتخاب دختر شایسته گیتی بود که امسال در جنوب اسرائیل برگزار شد.

© REUTERS / Ronen Zvulun

مراسم مسابقه دختر شایسته جهان 2021 در خلیج «ایلات» اسرائیل در دریای سرخ به پایان رسید.

مراسم مسابقه دختر شایسته جهان 2021 در خلیج «ایلات» اسرائیل در دریای سرخ به پایان رسید. - اسپوتنیک ایران
2/16

مراسم مسابقه دختر شایسته جهان 2021 در خلیج «ایلات» اسرائیل در دریای سرخ به پایان رسید.

© REUTERS / Ronen Zvulun

مراسم مسابقه دختر شایسته جهان 2021 در خلیج "ایلات" اسرائیل در دریای سرخ به پایان رسید.

پنج فینالیست از هند، آفریقای جنوبی، پاراگوئه، کلمبیا و فیلیپین.

مراسم مسابقه دختر شایسته جهان 2021 در خلیج "ایلات" اسرائیل در دریای سرخ به پایان رسید.پنج فینالیست از هند، آفریقای جنوبی، پاراگوئه، کلمبیا و فیلیپین. - اسپوتنیک ایران
3/16

مراسم مسابقه دختر شایسته جهان 2021 در خلیج "ایلات" اسرائیل در دریای سرخ به پایان رسید.

پنج فینالیست از هند، آفریقای جنوبی، پاراگوئه، کلمبیا و فیلیپین.

© AP Photo / Ariel Schalit

مراسم مسابقه دختر شایسته جهان 2021 در خلیج "ایلات" اسرائیل در دریای سرخ به پایان رسید. هنرنمایی سارا لیوناز از اسپانیا.

مراسم مسابقه دختر شایسته جهان 2021 در خلیج "ایلات" اسرائیل در دریای سرخ به پایان رسید. هنرنمایی سارا لیوناز از اسپانیا. - اسپوتنیک ایران
4/16

مراسم مسابقه دختر شایسته جهان 2021 در خلیج "ایلات" اسرائیل در دریای سرخ به پایان رسید. هنرنمایی سارا لیوناز از اسپانیا.

© AFP 2022 / Menahem Kahana

مراسم مسابقه دختر شایسته جهان 2021 در خلیج "ایلات" اسرائیل در دریای سرخ به پایان رسید. دوشیزه شایسته ایتالیا.

مراسم مسابقه دختر شایسته جهان 2021 در خلیج "ایلات" اسرائیل در دریای سرخ به پایان رسید. دوشیزه شایسته ایتالیا. - اسپوتنیک ایران
5/16

مراسم مسابقه دختر شایسته جهان 2021 در خلیج "ایلات" اسرائیل در دریای سرخ به پایان رسید. دوشیزه شایسته ایتالیا.

© AFP 2022 / Menahem Kahana

مراسم مسابقه دختر شایسته جهان 2021 در خلیج "ایلات" اسرائیل در دریای سرخ به پایان رسید. دوشیزه شایسته ویتنام در لباس ملی.

مراسم مسابقه دختر شایسته جهان 2021 در خلیج "ایلات" اسرائیل در دریای سرخ به پایان رسید. دوشیزه شایسته ویتنام در لباس ملی. - اسپوتنیک ایران
6/16

مراسم مسابقه دختر شایسته جهان 2021 در خلیج "ایلات" اسرائیل در دریای سرخ به پایان رسید. دوشیزه شایسته ویتنام در لباس ملی.

© AP Photo / Ariel Schalit

مراسم مسابقه دختر شایسته جهان 2021 در خلیج "ایلات" اسرائیل در دریای سرخ به پایان رسید. هنرنمایی «اله اسمیت» از آمریکا.

مراسم مسابقه دختر شایسته جهان 2021 در خلیج "ایلات" اسرائیل در دریای سرخ به پایان رسید. هنرنمایی «اله اسمیت» از آمریکا. - اسپوتنیک ایران
7/16

مراسم مسابقه دختر شایسته جهان 2021 در خلیج "ایلات" اسرائیل در دریای سرخ به پایان رسید. هنرنمایی «اله اسمیت» از آمریکا.

© REUTERS / Ronen Zvulun

مراسم مسابقه دختر شایسته جهان 2021 در خلیج "ایلات" اسرائیل در دریای سرخ به پایان رسید. استیو هاروی، مجری مراسم دختر شایسته جهان.

مراسم مسابقه دختر شایسته جهان 2021 در خلیج "ایلات" اسرائیل در دریای سرخ به پایان رسید. استیو هاروی، مجری مراسم دختر شایسته جهان. - اسپوتنیک ایران
8/16

مراسم مسابقه دختر شایسته جهان 2021 در خلیج "ایلات" اسرائیل در دریای سرخ به پایان رسید. استیو هاروی، مجری مراسم دختر شایسته جهان.

© REUTERS / Ronen Zvulun

مراسم مسابقه دختر شایسته جهان 2021 در خلیج "ایلات" اسرائیل در دریای سرخ به پایان رسید. تبریک به برنده مسابقه.

مراسم مسابقه دختر شایسته جهان 2021 در خلیج "ایلات" اسرائیل در دریای سرخ به پایان رسید. تبریک به برنده مسابقه. - اسپوتنیک ایران
9/16

مراسم مسابقه دختر شایسته جهان 2021 در خلیج "ایلات" اسرائیل در دریای سرخ به پایان رسید. تبریک به برنده مسابقه.

© AP Photo / Ariel Schalit

مراسم مسابقه دختر شایسته جهان 2021 در خلیج "ایلات" اسرائیل در دریای سرخ به پایان رسید. مجری در حال صحبت با ماریستلا اوکپالا، دختر شایسته نیجریه در لباس ملی.

مراسم مسابقه دختر شایسته جهان 2021 در خلیج "ایلات" اسرائیل در دریای سرخ به پایان رسید. مجری در حال صحبت با ماریستلا اوکپالا، دختر شایسته نیجریه در لباس ملی. - اسپوتنیک ایران
10/16

مراسم مسابقه دختر شایسته جهان 2021 در خلیج "ایلات" اسرائیل در دریای سرخ به پایان رسید. مجری در حال صحبت با ماریستلا اوکپالا، دختر شایسته نیجریه در لباس ملی.

© REUTERS / Ronen Zvulun

مراسم مسابقه دختر شایسته جهان 2021 در خلیج "ایلات" اسرائیل در دریای سرخ به پایان رسید. واکنش هارناز ساندو، برنده تاچ دختر شایسته جهان.

مراسم مسابقه دختر شایسته جهان 2021 در خلیج "ایلات" اسرائیل در دریای سرخ به پایان رسید. واکنش هارناز ساندو، برنده تاچ دختر شایسته جهان. - اسپوتنیک ایران
11/16

مراسم مسابقه دختر شایسته جهان 2021 در خلیج "ایلات" اسرائیل در دریای سرخ به پایان رسید. واکنش هارناز ساندو، برنده تاچ دختر شایسته جهان.

© AFP 2022 / Menahem Kahana

مراسم مسابقه دختر شایسته جهان 2021 در خلیج "ایلات" اسرائیل در دریای سرخ به پایان رسید. رالینا ارابووا، دختر شایسته فدراسیون روسیه.

مراسم مسابقه دختر شایسته جهان 2021 در خلیج "ایلات" اسرائیل در دریای سرخ به پایان رسید. رالینا ارابووا، دختر شایسته فدراسیون روسیه. - اسپوتنیک ایران
12/16

مراسم مسابقه دختر شایسته جهان 2021 در خلیج "ایلات" اسرائیل در دریای سرخ به پایان رسید. رالینا ارابووا، دختر شایسته فدراسیون روسیه.

© AP Photo / Ariel Schalit

مراسم مسابقه دختر شایسته جهان 2021 در خلیج "ایلات" اسرائیل در دریای سرخ به پایان رسید.

داوران، ادریانا لیما (چپ) و لوری هاروی (راست).

مراسم مسابقه دختر شایسته جهان 2021 در خلیج "ایلات" اسرائیل در دریای سرخ به پایان رسید.داوران، ادریانا لیما (چپ) و لوری هاروی (راست). - اسپوتنیک ایران
13/16

مراسم مسابقه دختر شایسته جهان 2021 در خلیج "ایلات" اسرائیل در دریای سرخ به پایان رسید.

داوران، ادریانا لیما (چپ) و لوری هاروی (راست).

© AFP 2022 / Menahem Kahana

مراسم مسابقه دختر شایسته جهان 2021 در خلیج "ایلات" اسرائیل در دریای سرخ به پایان رسید. آگاتا ودویاک، دختر شایسته لهستان.

مراسم مسابقه دختر شایسته جهان 2021 در خلیج "ایلات" اسرائیل در دریای سرخ به پایان رسید. آگاتا ودویاک، دختر شایسته لهستان. - اسپوتنیک ایران
14/16

مراسم مسابقه دختر شایسته جهان 2021 در خلیج "ایلات" اسرائیل در دریای سرخ به پایان رسید. آگاتا ودویاک، دختر شایسته لهستان.

© AFP 2022 / Menahem Kahana

مراسم مسابقه دختر شایسته جهان 2021 در خلیج "ایلات" اسرائیل در دریای سرخ به پایان رسید. شی ین یانگ، دختر شایسته چین.

مراسم مسابقه دختر شایسته جهان 2021 در خلیج "ایلات" اسرائیل در دریای سرخ به پایان رسید. شی ین یانگ، دختر شایسته چین. - اسپوتنیک ایران
15/16

مراسم مسابقه دختر شایسته جهان 2021 در خلیج "ایلات" اسرائیل در دریای سرخ به پایان رسید. شی ین یانگ، دختر شایسته چین.

© REUTERS / Ronen Zvulun

هارناز ساندو از هند روز 12 دسامبر تاج دوشیزه جهان 2021 را به دست آورد و این نشان دهنده پایان یک مسابقه جنجالی انتخاب دختر شایسته گیتی بود که امسال در جنوب اسرائیل برگزار شد.

هارناز ساندو از هند روز 12 دسامبر تاج  دوشیزه جهان 2021 را به دست آورد و این نشان دهنده پایان یک مسابقه جنجالی انتخاب دختر شایسته گیتی بود که امسال در جنوب اسرائیل برگزار شد. - اسپوتنیک ایران
16/16

هارناز ساندو از هند روز 12 دسامبر تاج دوشیزه جهان 2021 را به دست آورد و این نشان دهنده پایان یک مسابقه جنجالی انتخاب دختر شایسته گیتی بود که امسال در جنوب اسرائیل برگزار شد.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала