دروس زبان روسی: درس سي و دوم

© Sputnikدروس زبان روسی: درس سي و دوم
دروس زبان روسی: درس سي و دوم - اسپوتنیک ایران
Telegram
ابتدا چند جمله را مورد توجه شما قرار ميدهيم.
دروس زبان روسی: درس سي و دوم

Мой брат не играет на музыкальных инструментах.
برادرم هيچ ساز موزيكالي را نمي نوازد.
Я бы не хотел, чтобы она пела. У нее нет музыкального слуха.
دلم نمي خواست كه او آواز بخواند، صداي  موزيكال ندارد.
играть с листа (по нотам)
از روي نت نواختن
Она — певица от Бога.
او(مونث) خواننده اي است كه استعداد خدادادي دارد.

و حالا  كمي در باره ورزش فوتبال
Они играют дома (на своем поле).
آنها در خانه، در زمين خودشان بازي مي كنند.
на поле противника
در زمين رقيب
очень способный футболист.
فوتباليست هاي خيلي با استعدادي هستند.
Он всегда в эпицентре (в самой гуще) событий.
او هميشه در  مركز رويدادهاست.
Он живет футболом.  Вся его жизнь — это футбол. Он просто помешан на футболе.
زندگي اش به فوتبال وابسته است. فوتبال  تمام زندگي اوست. فوتبال براي او همه چيز است.
играет в обороне.
در تيم بازي مي كند
Он надежно защищает ворота.
او دروازه‌بان مطمئني است.
Он превосходно забивает мяч головой.
او بشكل شگفت آوري  توپ را با سر مي‌زند.
мощный удар по воротам
ضربه قوي به دروازه
Он "дразнит" защиту, удерживая мяч.
او با نگه داشتن توپ دفاع تيم رقيب را «كلافه مي كند».
حالت مختصر صفت مقايسه منظم
حالت مختصر صفت مقايسه منظم
حالت اوليه
مذكر
مونث
مقايسه
Умный
عاقل
умён
умна
умнее
Быстрый
سريع
быстр
быстра
быстрее
Медленный
آهسته
медлен
медленна
медленнее
Новый
نو، جديد
нов
нова
новее
Скучный
كسل‌كننده
скучен
скучна
скучнее
حالت مختصر نامنظم صفت مقايسه
حالت مختصر نامنظم صفت مقايسه
صفت
معني
قيد
مونث
مقايسه
близкий
نزديك
близко
близка
ближе
далёкий
دور
далеко
далека
дальше
большой
بزرگ، حجيم
велико
велика
больше, более
маленький
كوچك، خردl
мало
мала
меньше, менее
высокий
بلند، دراز
высоко
высока
выше
низкий
كوتاه
низко
низка
ниже
глубокий
عميق
глубоко
глубока
глубже
мелкий
كم عمق
мелко
мелка
мельче
громкий
بلند (صدا)
громко
громка
громче
тихий
آرام
тихо
тиха
тише
дорогой
گران
дорого
дорога
дороже
дешёвый
ارزان
дёшево
дешева
дешевле
короткий
فاصله كم
коротко
коротка
короче
краткий
زمان كم
кратко
кратка
кратче
длинный
فاصله دراز
длинно
длинна
длинее
долгий
مدت طولاني
долго
долга
дольше, долее
крепкий
قوي
крепко
крепка
крепче
слабый
ضعيف
слабо
слаба
слабее
лёгкий
سبك، آسان
легко
легка
легче
тяжёлый
سنگين
тяжело
тяжела
тяжелее
трудный
مشكل
трудно
трудна
труднее
молодой
جوان
молодо
молода
моложе
старый
پير
старо
стара
старше, старее
мягкий
نرم
мягко
мягка
мягче
твёрдый
سخت، سفت
твёрдо
тверда
тверже
жёсткий
سفت (صندلي)
жёстко
жестка
жёсче
простой
ساده
просто
проста
проще
сложный
پيچيده
сложно
сложна
сложнее
редкий
نادر، كمياب))
редко
редка
реже
частый
دائمي، مكرر
часто
часта
чаще
густой
غليظ، ضخيم
густо
густа
гуще
толстый
كلفت، چاق
толсто
толста
толще
тонкий
لاغز، كشيده
тонко
тонка
тоньше
хороший
خوب
хорошо
хороша
лучше
плохой
بد
плохо
плоха
хуже
широкий
عريض
широко
широка
шире
узкий
باريك، تنگ
узко
узка
уже
поздний
دير
поздно
поздна
позже
ранний
زود
рано

раньше
богатый
ثروتمند
богато
богата
богаче
бедный
فقير
бедно
бедна
беднее
чистый
پاك، صاف
чисто
чиста
чище
грязный
كثيف، ناپاك
грязно
грязна
грязнее

لازم به ذكر است كه هنگام ساخت جملات مقايسه  از так و как و такая همراه با كلمه (же) و чем  استفاده مي شود. چند مثال مي آوريم. گوش كنيد، تكرار كنيد و سعي كنيد اين جملات  را به همين شكل به خاطر بسپاريد.
У него сестра так же крепка, как и моя.
خواهرش مثل خواهر من قوي است. و يا
У него сестра такая же крепкая, как и моя.
كه معني اش همان است.
Саша более ленивый рабочий, чем я.
ساشا كارگري تنبل تر از من است.
Саша более ленивый, чем брат.
ساشا تنبل‌تر از برادر است.

گروه كوچكي از اسامي هستند كه بيشتر  به مواد غذايي مربوط مي شوند  و در حالت گرامري  родительный падежپسوند «او» مي گيرند. البته تمام اسامي مواد غذايي به چنين پسوندي ختم نمي‌شوند، به اين دليل شما مجبوريد آنها را به خاطر بسپاريد.
радетельный падеж (-y)
اسم(مفرد)
حالت گرامري
معني
сахар
сахар-у
شكر
рис
рис-у
برنج
табак
табак-у
تنباكو
сыр
сыр-у
پنير
чай
ча-ю
چاي
шоколад
шоколад-у
شكلات

و حالا چند اسم در حالت گرامري предложный падеж كه به پسوند «او» ختم مي‌شود.
предложный падеж —y)
اسم (مفرد)
حالت گرامري
Gloss
пол
на полу
بر كف (اتاق)
сад
в саду
در باغ
лес
в лесу
در جنگل
угол
на/в углу
در گوشه
мост
на мосту
روي پل
Дон
на Дону
بر ساحل دن
Крым
в Крыму
در كريمه
край
на краю
در لبه، دركنار
ряд
на ряду
در رديف
год
в прошлом году
در سال گذشته
порт
в порту
در بندر
حالا كمي از گرامر خستگي در مي كنيم و از آنجائيكه ممكن است در بين شنوندگان ما دوستان كم سن و سالي هم  به برنامه درس زبان روسي گوش كنند اولين چند حرف الفباي روسي را بصورت شعرگونه مورد توجه شما قرار ميدهيم. البته به اين شكل هم حروف بهتر به ياد مي‌مانند و هم كلمات جديد را مي توانيد به راحتي به خاطر بسپاريد. سعي كنيد چندين بار آنها را تكرار كنيد تا بخوبي در حافظه‌اتان  جا بيفتد.
"А"
— Знаю я наверняка-(мне сынишка говорит)
— Знаешь, папа, буква"А"
Открывает Алфавит!
آ
حتماً مي‌دونم كه
پسركم به من گفت
بابا مي دوني
حرف آ، حرف اول الفباست!
"Б"
ب
Барабанит барабан:
طبل داره مي زنه
Бам-Бам Бам!
بام، بام، بام
Бам-Бам-Бам!
بام بام بام
Барабанит, чтоб тебе
مي زنه مي زنه تا تو
Не забыть про букву
حرف ب يادت نره
— "Б"-
"В"
و
Буква "В" сказала: вы
حرف «و» گفت:
Не рычите словно львы.
مثل شير نغريد
Чтобы не было вреда –
براي دوري از ضرر
Будьте вежливы всегда!
هميشه مودب باشيد!
معاني لغات:
Знаю
مي دانم
Наверняка
حتماً
Сынишка
پسركم
Говорит
مي گويد
Папа
پايا، بابا
Буква
حرف
Открывает
باز مي كند، مي گشايد
Алфавит
الفبا
Барабанит
طبل مي زند
Барабан
طبل
чтоб тебе
تا تو
Не забыть
فراموش نكردن
Сказала
گفت (مونث)
Не рычите
غرش نكنيد
словно львы
مثل شير
Вреда
زيان، ضرر
Будьте вежливы всегда!
هميشه مودب باشيد!
Вежливый
مودب
Всегда
هميشه

و حالا چند جمله و لغت پركابرد ديگر:
парень
جوان، پسر
Она симпатичная (сексуальная).
او دختر زيبا و سكسي‌اي است.
Она настоящая красотка.
دختر واقعاً زيبايي است.
любитель повеселиться
دوستدار تفريح و خوشگذراني
беззаботный человек, с которым легко иметь дело
آدم بي خيالي  كه مي‌شود با او راحت بود.
с широким кругозором, терпимый к различным взглядам
با ديد وسيع، با برخوردي صبورانه نسبت به ديدگاه هاي  مختلف افراد
люди, придерживающиеся одинаковых взглядов, имеющие общие интересы
افرادي كه از ديدگاه ها و منافع يكساني برخوردارند.
Наши намерения 
مقاصد و نيات و تمايلات ما
идти на свидание с незнакомым человеком
قرارگذاشتن با آدم ناآشنا
пригласить кого-нибудь на свидание
دعوت از كسي براي ملاقات
У нас может быть 
ما مي توانيم از چنين چيزهايي  برخوردار باشيم:
хорошее чувство юмора
حس خوب بذله‌گويي
длительные отношения
رابطه طولاني
Когда мы влюблены, мы говорим 
وقتي ما عاشقيم مي گوئيم:
Я схожу по нему с ума.
دارم ديوانه مي‌شوم
Он — любовь всей моей жизни.
او عشق تمام زندگي من است.
Я о нем высокого мнения.
نظر خوبي نسبت به او دارم.
Я влюблен по уши.
معني تحت اللفظي اين جمله چنين است: تا خرخره عاشقش هستم.
Он — тот самый, единственный, неповторимый.
او همان مرد يگانه‌اي است كه مثل او وجود ندارد.
Мы собираемся пойти на решительный шаг.
ما قصد داريم تصميم جدي بگيريم.
помолвка
نامزدي
Иногда у нас не все гладко 
بعضي مواقع همه چيز روبراه نيست
Мы перестали ладить друг с другом (наши отношения дали трещину).
ما نمي توانيم باهم كنار بيائيم (روابط ما ترك خورده است).
Мы все время ссоримся по пустякам.
تمام مدت به خاطر چيزهاي كوچيك و بيهوده دعوا مي كنيم.
Я уверен, он с кем-то встречается (у него есть любовница)!
مطمئن هستم كه او سر و سري داره (او معشوقه اي دارد).
Давай разведемся.
بيا از هم جدا شويم.
Но я не могу.
نمي توانم.
Почему?
چرا؟
Потому что я тебя люблю и не могу без тебя жить!
چون دوست دارم و بدون تو نمي تونم زندگي كنم.
Шутишь!
شوخي مي كني!
Нет, Нет, поверь мне!
نه،نه، باور كن!
А как же та, другая?
پس آن يكي چي مي‌شود؟
Ты о ком говоришь?
منظورت كيه؟
Неужели ты хочешь сказать, что у тебя никого нет?
نكند مي خواهي بگي كه با هيچ كس رابطه نداري؟
Что мне надо делать, чтобы ты поверил?
چكار بايد بكنم تا تو باور كني؟
Поцелуй меня, как в тот первый раз!
مثل باراول منو ببوس!
Но тогда я был настолько влюблен в тебя что…
من آن موقع چنان عاشق تو بودم كه…
Ага, забыл, как это было?
آها، يادت رفته چطور بود؟
Нет, помню!
نه، يادمه!

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала