ثبت نام با موفقیت انجام شد!
لطفاً لینک ارسال شده به ایمیل را دنبال کنید

دروس زبان روسی: درس بيست و هشتم

دروس زبان روسی: درس بيست و هشتم
درس بيست و هشتم زبان روسي را آغاز مي‌كنيم. ابتدا از شما دعوت مي كنيم به يك متن گوش كنيد:
دروس زبان روسی: درس بيست و هشتم

В субботу в институте, где учатся Наташа, Таня и Юра, будет вечер. Студенты будут читать стихи на персидском языке, петь иранские народные песни. Они уже знают персидский язык. Наташа будет читать стихи Омара Хайяма.

درس بيست و هشتم زبان روسي را آغاز مي‌كنيم. ابتدا از شما دعوت مي كنيم به يك متن گوش كنيد:
В субботу в институте, где учатся Наташа, Таня и Юра, будет вечер. Студенты будут читать стихи на персидском языке, петь иранские народные песни. Они уже знают персидский язык. Наташа будет читать стихи Омара Хайяма. Она очень любит его стихи. Таня будет петь иранскую народную песню, а Юра будет играть на иранском народном инструменте. Преподаватели тоже будут на вечере, они будут смотреть, как выступают студенты.
روز شنبه، در انستيتويي كه ناتاشا، تانيا و يورا  درس مي خوانند، مجلسي برپا خواهد شد. دانشجويان  اشعاري به زبان فارسي و ترانه‌هاي ملي ايراني را خواهند خواند. آنها زبان فارسي را بلد هستند. ناتاشا  اشعار عمر خيام را  خواهد خواند.  او خيلي از اشعار خيام خوشش مي‌آید. تانيا  ترانه ملي ايراني را خواهد خواند و يورا  ساز ملي ايراني را خواهد نواخت. استادان هم در اين مجلس شركت خواهند داشت. آنها هنرنمايي دانشجويان را تماشا خواهند كرد.
— Юра, ты был на вечере в субботу?
يورا، در مجلس روز شنبه حضور داشتي؟
— Да. Было очень интересно. А почему ты не был?
بله، خيلي جالب بود، تو چرا نبودي؟
— Я был болен.
من مريض بودم.
و حالا لغات متن:
в субботу
روز شنبه
Суббота
شنبه
в институте
در انستيتو
Где
كجا
будет вечер
مجلسي خواهد بود
Вечер
مجلس، مهماني، شب نشيني
Вечера
مجلس‌ها (جمع)
Стихи
شعر
на персидском языке
به زبان فارسي
Петь
آواز خواندن كه صرف آن بدين شكل است:
пою
поешь
поет
поем
поете
поют
иранские народные песни
ترانه‌هاي ملي ايراني
Песня
ترانه (مفرد)
стихи Омара Хайама
اشعار عمر خيام
иранский народный инструмент
ساز ملي ايراني
Играть
نواختن (بازي كردن)
Выступать
هنرنمايي كردن
на вечере
در مجلس
они будут смотреть, как выступают студенты
آنها هنرنمايي دانشجويان را تماشا خواهند كرد.

Будь весел, ведь невзгодам нет конца
И вечно звездам на небе мерцать.
Умрем — и некто кирпичи из праха
Уложит в стены своего дворца.
خوش باش كه غصه بيكران خواهد بود
در چرخ قِران، اختران خواهد بود
خشتي كه ز خاك تو بخواهند زدن
ديوار سراي دگران خواهد بود
быть
زمان آينده فعل جمله از زمان آينده فعل быть و مصدر فعل اصلي ساخته مي‌شود، براي نمونه:
Я буду петь
من آواز خواهم خواند
Ты будешь петь
تو آواز خواهي خواند
صيغه‌هاي زمان آينده فعل быть بطور مستقل هم استعمال مي‌شود، دراين مورد فعل روسي быть
با فعل فارسي «بودن» معادل است، توجه كنيد:
В субботу будет вечер.
Преподаватели будут на вечере.
براي بيان زمان عمل در جواب سئوال когда? چه وقت؟ حالت مفعول صريح استفاده مي‌شود.
Сегодня суббота.
امروز شنبه است.
Когда будет вечер?
مهماني كي است؟
Вечер будет в субботу.
مهماني روز شنبه خواهد بود.

اسامي مونث مختوم به А,Я در حالت مفعول صريح پسوند У,Ю مي‌گيرند. حالت مفعول صريح اسامي مونث مختوم به Ь از لحاظ شكل با حالت فاعلي آنها معادل است.
صفات مونث در حالت مفعول صريح پس از حروف بيصداي سخت پسوند УЮ و پس از  حروف بيصداي نرم پسوند ЮЮ دارند. توجه كنيد:
Вечер будет в субботу.
Таня будет петь иранскую народную песню.
Я купила лишнюю тетрадь.
حالت جمع اسامي و صفات مونث از لحاظ شكل با حالت جمع اسامي و صفات مذكر معادل است، توجه فرمائيد: مذكر
Студенты будут читать трудные русские тексты.
مونث
Студенты будут петь русские народные песни.
در پاسخ به سئوال كي؟
Когда?
В воскресенье
روز يكشنبه
В субботу
روز شنبه
Читать стихи на русском языке
На персидском языке
Петь русские народные песни
Иранские народные песни

و حالا كلمه ربط  что  «كه» در زبان روسي را به شما معرفي مي‌كنيم. در زبان روسي هميشه  قبل از  что ويرگول گذاشته مي‌شود. حالا به چند جمله با استفاده از что توجه فرمائيد.
Говорят, что у тебя три сестры?
مي گويند كه تو سه تا خواهر داري؟
Кто говорит? Нет, у меня две сестры и брат.
كي مي گويد؟ نخير، من دو تاخواهر و يك برادر دارم.
Пишут, что скоро будет тепло.
مي نويسند كه بزودي گرم مي‌شود.
Не думаю. Не закончился февраль.
فكر نمي كنم، فوريه هنوز تمام نشده است.
Это зима. Еще будет холодно.
زمستان است، باز سرد خواهد شد.
Рассказывают, что раньше здесь было море.
تعريف مي‌كنند كه قبلاً اينجا دريا بود.
Это правда?
حقيقت دارد؟
Да, так говорят ученые.
بله، دانشمندان اينطور مي‌گويند.

و حالا جملاتي در باره وضعيت جسماني مورد توجه شما قرار مي‌دهيم.
У меня болит голова.
سرم درد مي‌كند.
Что у вас (у тебя) болит?
كجاي شما (تو) درد مي کند؟
У кого болит голова?
سر كي درد مي کند؟
У меня болят ноги.
پاهايم درد مي كند.
Что у вас (у тебя) болит?
چي درد مي کند؟
У кого болят ноги?
پاهاي كي درد مي کند؟
У меня болит зуб.
دندان من درد مي كند.
У тебя болит горло.
گلوي تو درد مي‌كند.
У него болят зубы.
دندانهاي او (مذكر) درد مي‌كند.
У брата болят руки.
دستهاي بردارم درد مي‌كند.
У сестры болят ноги.
پاهاي خواهرم درد مي‌كند.
Доктор, я плохо себя чувствую.
دكتر، حالم خوب نيست.
Что у вас болит? У вас есть температура?
كجاي شما درد مي‌كند؟ تب داريد؟
Нет, у меня нет температуры, но у меня  очень болит голова, болят руки и ноги.
تب ندارم، سرم خيلي درد مي‌كند، دستها و پاهايم درد مي‌كند.
Вы простудились. Надо сидеть дома и принимать лекарство. Вот рецепт.
شما سرما خورده‌ايد. بايد در خانه بمانيد و دارو مصرف كنيد.  اين هم نسخه.
А лежать мне нужно?
بايد دراز بكشم؟
Можно не лежать, но гулять вам нельзя.
دراز كشيدن ضروري نيست، امانبايد گردش كنيد.
Спасибо, доктор. До свидания.
مرسي دكتر، خداحافظ.

و حالا يك شعر روسي كودكانه
Котёнок
Принесли котенка в дом,
Белый, мягкий, теплый ком.
Хвост и ушки черные,
Лапоньки проворные.
Любит есть сметану,
Бегать по дивану,
Ласково мурлыкать,
На колени прыгать.
Он для нас для всех дружок,
Назовем его Пушок
گربه اومد تو خونه
سفيد و نرم، يه گوله گرم
با گوش و دم سياه
با پنجه‌هاي فرفري
عاشق خامه، خامه
مي پره رو كاناپه
ميو ميو مي كنه
رو زانوها مي پره
دوست من و دوست ما
اسمشو مي ذاريم پشمكي

و حالا بعد از تكرار بخش اول داستان پيرزن به بخش دوم آن مي‌پردازيم.
Старушка
پيرزن
Старушка подметала свой дом и нашла изогнутую маленькую денежку.
پيرزن داشت كف اتاقش را جارو مي‌زد كه يك سكه كوچك كج و معوج پيدا كرد.
Что,- сказала она, я  сделаю с этим грошиком?
اوگفت: با اين سكه كوچك چكار كنم؟
Я пойду на базар и куплю козленка.
مي روم بازار و يك بزغاله مي‌خرم.
Когда она шла домой, подошла к перелазу; козленок не захотел перелезать через перелаз.
پيرزن وقتي به خانه برمي گشت به حصار كم ارتفاعي رسيد، اما بزغاله نمي خواست از روي آن رد شود.
Она прошла немного дальше и встретила собаку. И вот она сказала собаке: собака, собака, укуси козленка. Но собака не захотела.
پيرزن كمي دورتر رفت و به سگي برخورد. در اين موقع به سگ گفت: سگ، سگ، بزغاله را گاز بگير. اما سگ نمي‌خواست اينكار را بكند.
معاني لغات
Подметала
جارو مي‌كرد (زمان گذشته)
Дом
خانه
Нашла
پيدا كرد
маленькую денежку
سكه كوچك
на базар
به بازار
Купить
خريدن
Козленок
بزغاله
Немного
كمي
Дальше
دورتر
Собака
سگ
Укуси!
گاز بگير!
خدانگهدارتان.
До скорого!

نوار خبری
0
ابتدا جدیدها ابتدا قدیمی ها
loader
پخش زنده
Заголовок открываемого материала
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала