دروس زبان روسی: درس بيست و پنجم

دروس زبان روسی: درس بيست و پنجم
Telegram
درس بيست و پنجم زبان روسي را آغاز مي‌كنيم. ابتدا از آشنایی شما با چند ضمير اشاره شروع مي كنيم. тот, то, та, те آن آنها такой, такая, такие از اين نوع Так همچنين، там , туда , оттуда آنجا، به آنجا، از آنجا Тогда پس، Столько اين همه Потому به اين دليل، زيرا، چون кто?, что?
دروس زبان روسی: درس بيست و پنجم


درس بيست و پنجم زبان روسي را آغاز مي‌كنيم. ابتدا از آشنایی شما با چند ضمير اشاره شروع مي كنيم.
тот, то, та, те
آن آنها
такой, такая, такие
از اين نوع
Так
همچنين،
там, туда, оттуда
آنجا، به آنجا، از آنجا
Тогда
پس،
Столько
اين همه
Потому
به اين دليل، زيرا، چون
кто?, что?
كي؟ چي؟
какой?, какая?, какие?
چه نوع؟
как?
چطور؟
где?, куда?, откуда?
كجا؟ به كجا؟ از كجا؟
когда?
كي؟ چه وقت؟ چه موقع؟
сколько?
چقدر؟
почему?
چرا؟
кто?, что?
كي؟ چي؟
чей, чья, чьё, чьи
مال كي (مذكر، مونث، خنثي، جمع)
какой, какая, какие
كدام، چه نوع
به اين چند جمله سئوالي با استفاده از اين ضماير توجه كنيد:
Кто открыл дверь?
كي در را باز كرد؟
Что открыло дверь?
چي در را باز كرد؟  چه چيزي باعث باز شدن در شد؟
Чья это лягушка?
اين قورباغه كيست؟ يا اين قورباغه مال چه كسي است؟ توجه داشته باشيد كه ضمير ملكي
Чья
وابسته به كلمه
лягушка
كه مونث است مورد استفاده قرار گرفته است.
Какая она женщина?
او چه نوع زني است؟
Как сказать по-русски …?
به روسي چطور مي توان گفت…؟
нравиться  
خوش آمدن
Как сказать по-русски «нравится»?
«خوشم مي‌آيد» به روسي چه مي‌شود؟
Очень легко! Просто надо сказать: Мне нравится…
خيلي ساده! فقط بايد گفت: از…خوشم مي آيد.
Например: вы мне нравитесь.
براي نمونه: من از شما خوشم مي‌آيد.
Где ты нашла его?
كجا آن را پيدا كردي؟
Куда он девался?
كجا غيبش زد؟
Откуда ты взяла его?
از كجا آن را گرفتي؟
Когда он родился?
كي به دنيا آمده؟
Сколько ты хочешь за машину?
چقدر در ازاي ماشين مي‌خواهي؟
Почему ты настолько её хочешь?
چرا اينقدر براي داشتن آن اصرار مي‌كني؟
На чём сидит твоя лягушка?
قورباغه تو روي چي نشسته؟
Кому ты дал свою лягушку?
قورباغه‌ات را به كي دادي؟

و حالا شما را با مثالهايي در رابطه با « مدت زمان» در زبان روسي آشنا مي‌كنيم. ملاحظه فرمائيد كه اين جملات به شكلي كه مورد توجه شما قرار مي گيرند هميشه به اين صورت در زبان روسي استفاده مي‌شوند، به اين دلیل خوب گوش كنيد، تكرار كنيد و سعي کنیدآنها را به خاطر بسپاريد.
Мы работали там целую неделю/пять часов/долгое время.
ما در آنجا يك هفته كامل، پنج ساعت، مدت طولاني، كار كرديم.
целую неделю
يك هفته كامل
пять часов
پنج ساعت
долгое время
مدت طولاني
Они ехали туда шесть часов/три дня/долгое время.
آنها شش ساعت، سه روز، مدت طولاني براي رسيدن به آنجا در راه بودند.
Она поехала в деревню на месяц.
او (مونث) براي يك ماه به ده رفت.
Иван пошёл в библиотеку на два часа.
ايوان برا ي دو ساعت به كتابخانه رفت.
Наташа принесет нам закуски через пять минут.
ناتاشا  بعد از پنج دقيقه چيزي براي  ته‌بندي  مي‌آورد.
Я позвоню ему на работу через неделю.
من بعد از يك هفته به او سر كار تلفن خواهم كرد.

و حالا حالت استمراري و يا تكرار در انجام كاري با استفاده از قيد
каждый
Мы встречаемся каждую неделю/каждый день/каждый вечер.
ما هر هفته، هر روز و هر عصر همديگر را ملاقات مي‌كنيم.

حالت استمراري بدون استفاده از قيد مشخص
Я гуляю по вечерам/по пятницам/по средам.
من عصرها، روزهاي جمعه و چهارشنبه به هواخوري مي روم.

تكرار در يك چارچوب مشخص زماني
Я хожу в кино раз в неделю/два раза в месяц/пять раз в год.
من يكبار در هفته، دوبار در ماه ، پنج بار در سال به سينما مي‌روم.
در ساختار جملات زماني كمتر از يك هفته از حرف в  باضافه حالت گرامري
именительный падеж 
استفاده مي‌شود.
Митя придёт в пять часов/в субботу/в ту же минуту.
ميتيا  در ساعت پنج، شنبه، همين الان مي‌آيد.

در ساختار جملات زماني چارچوب يك هفته از حرف на   باضافه حالت گرامري
предложный  падеж 
استفاده مي شود.
Я не работаю на этой неделе/на следующей неделе.
من در اين هفته، در هفته آينده كار نمي‌كنم.
Я не работал на прошлой неделе.
من هفته گذشته كار نكردم.

در ساختار جملات زماني بيش از يك هفته از حرف в  باضافه حالت گرامري
предложный  падеж
استفاده مي شود.
Я уезжаю в этом месяце/в ноябре/в следующем году.
من در اين هفته، در ماه نوامبر، سال آينده اينجا را ترك خواهم كرد.

در صورت استفاده از فصول سال و زمان هاي مختلف روز مانند صبح، ظهر و عصر جملات بدون استفاده از حرف в و на و فقط بصورت حالت گرامري
творительный падеж
ساخته مي شود.
Маша поедет туда завтра утром/летом/следующей осенью.
ماشا  فردا صبح، تابستان، پاييز آينده به آنجا خواهد رفت.

و حالا از شما دعوت مي كنيم به چند جمله  در رابطه با استفاده از فعل
ПРИБЫВАТЬ 
توجه كنيد.
Мы приехали в составе делегации ученых.
ما در تركيب هيأت علمي آمديم.
А мы прибыли на международную выставку.
و ما براي شركت در نمايشگاه بين المللي آمديم.
Очень приятно!
عاليه!
Я давно хотел побывать на вашем предприятии.
مدتها بود كه مي‌خواستم از مؤسسه شما ديدن كنم.
Очень приятно с вами познакомиться! Я много слышал о вас.
از آشنايي با شما خيلي خوشحالم. تعريف شما را زياد شنيده بودم.
Мне тоже очень приятно!
من هم از آشنايي با شما خيلي خوشحالم.

در اينجا به معاني چند كلمه و جمله كوتاه متن  گذشته توجه فرمائيد:
Приезжать
آمدن به
Куда?
كجا؟
Откуда?
از كجا؟
Прибывать
رسيدن، وارد شدن
Я приехал — КУДА?— в Москву
من آمدم. به كجا؟ به مسكو.
Я прибыл — ОТКУДА?— из Ирана
من رسيدم. از كجا؟ از ايران.

و حالا به صرف اين دو فعل حركتي گوش كنيد.
Я приехал (прибыл)
Ты приехал (прибыл)
Он приехал (прибыл)
Она приехала (прибыла)
Мы приехали (прибыли)
Вы приехали (прибыли)
Они приехали (прибыли)

Познакомиться
آشنا شدن
С кем?
با كي؟
с тобой
با تو
с ним
با او (مذكر)
с ней
با او (مونث)
с вами
با شما
Мне очень приятно с вами познакомиться
من از آشنايي با شما خيلي خوشحالم.
Я рад познакомиться с вами
آشنايي با شما برايم شادي‌آور است.
Мы рады познакомиться с вами
ما از آشنايي با شما خوشحاليم.
Мне очень приятно встретиться с вами!
من خيلي از آشنايي با شما خوشحالم.

Слышать
شنيدن، آگاه شدن، خبر داشتن
О ком?
در باره كي؟
о тебе
در باره تو
о нем
در باره او (مذكر)
о ней
در باره او (مونث)
о вас
در باره ما
Я много слышал о вас
خيلي چيزها در باره شما شنيده بودم.
Я давно хотел побывать
خيلي وقت بود مي خواستم به… بيايم.
Где?
كجا؟
В России
به روسيه
В Москве
به مسكو
На выставке
به نمايشگاه
на фирме
به شركت
Я давно хотел побывать в Москве
مدتها بود مي خواستم به مسكو سفر كنم.
Я давно хотел побывать на вашей фирме
مدتها بود مي خواستم به شركت شما بيايم.
Знакомство
آشنايي
Знакомиться
آشنا شدن
Познакомиться
آشنا شويد
Встреча
ديدار، ملاقات
Встречаться
ملاقات كردن
Делегация
هيأت نمايندگي
Международная выставка
نمايشگاه بين‌المللي
Общение
معاشرت
Общаться
معاشرت كردن
Организация
سازمان، ارگان
Приглашать
دعوت كردن
Приглашение
دعوتنامه
Приехать по приглашению
سفر از طريق دعوتنامه
Приезд
آمدن
Приехать на выставку
به نمايشگاه آمدن
Сотрудничество
همكاري
Побывать на предприятии
ديدن از مؤسسه
Хотеть побывать
تمايل به ديدار
Ни пуха, ни пера!
چشم و گوش شيطان كور!
Успеха!
موفق باشي!
Желаем удачи!
برايت آرزوي موفقيت مي‌كنيم!
Мы желаем вам успехов в изучении русского языка.
ما در يادگيري زبان روسي براي شما آرزوي موفقيت مي‌كنيم.

درس بيست و پنجم زبان روسي د راينجا به پايان رسيد. خدانگهدارتان
До скорого!

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала