ثبت نام با موفقیت انجام شد!
لطفاً لینک ارسال شده به ایمیل را دنبال کنید

دروس زبان روسی: درس بيست و چهارم

دروس زبان روسی: درس بيست و چهارم
درس بيست و چهارم زبان روسي را آغاز مي‌كنيم. در اين درس يك حالت گرامري ديگر را به شما معرفي مي كنيم كه از تركيب ضماير شخصي در حالت گرامري дательный падеж و فعل нравиться به معني «خوش آمدن» درست مي شود.
دروس زبان روسی: درس بيست و چهارم


درس بيست و چهارم زبان روسي را آغاز مي‌كنيم. در اين درس يك حالت گرامري ديگر را به شما معرفي مي كنيم كه از تركيب ضماير شخصي در حالت گرامري
дательный падеж
و فعل
нравиться
به معني «خوش آمدن» درست مي شود. ابتدا ضماير شخصي در اين حالت گرامري را يكبار ديگر برايتان تكرار مي كنيم:

Я-мне
Ты-тебе
Он-ему
Она-ей
Мы-нам
Вы-вам
Они-им

حالا به چند جمله و يك گفتگو توجه فرمائيد. بدقت گوش كنيد، تكرار كنيد و سعي كنيد در حد امكان طرز ساخت جملات را به خاطر بسپاريد:
Мне нравится роман «Война и мир».
من از رمان « جنگ و صلح» خوشم مي‌آيد.
Вам (тебе) нравится роман «Война и мир»?
شما  از رمان « جنگ و صلح» خوشتان مي‌آيد؟
Кому нравится роман «Война и мир»?
كي از رمان « جنگ و صلح» خوشش مي‌آيد؟

شايان ذكر است كه زمان گذشته و آينده اين فعل نيز مانند ديگر افعال به كمك حرف «ل» متناسب با جنس مذكر و مونث و خنثي تغيير مي كند و در زمان آينده از كلمه
будет
استفاده مي‌شود. توجه كنيد:
Ему нравился тот фильм.
او از آن فيلم خوشش آمد. (مذكر)
Ей нравилась та книга.
او از آن كتاب خوشش آمد. (مونث)
Тебе будет нравиться фильм.
تو از فيلم خوشت خواهد آمد.

گفتگو
Катя, тебе нравится это платье?
كاتيا، تو از اين لباس  خوشت مي‌آيد؟
Очень. Ты хочешь купить его?
خيلي. مي خواهي آن را بخري؟
Да. Я хочу купить его, только не знаю, сколько оно стоит.
بله، مي‌خواهم آن را بخرم، اما نمي دانم چقدر قيمت دارد.
Скажите, пожалуйста, сколько стоит это платье?
لطفاً بگوئيد قيمت اين پيراهن چقدر است؟
Четыре тысячи пятьсот рублей.
چهار هزار و پانصد روبل.
Хорошо. Вот пять тысяч рублей.
بسيار خوب. بفرمائيد، اين هم پنج هزار روبل.
Получите пятьсот рублей. Это сдача.
بفرمائيد، پانصد روبل باقي پول شما.
Вам нравится цирк?
شما از سيرك خوشتان مي‌آيد؟
Раньше мне очень нравился цирк. А теперь не очень. Я люблю театр.
قبلاً از سيرك  خيلي خوشم مي‌آمد. اما حالا نه زياد. از تئاتر خوشم مي‌‌آيد.
А мне раньше нравился и теперь очень нравится цирк.
من هم قبلاً و هم حالا خيلي از سيرك خوشم مي‌آيد.

و حالا چند جمله پركاربرد همدردي و اميدواركننده  براي استفاده در مواردي كه دوست و يا يكي از نزديكان با واقعه ناخوشايندي روبرو شده باشد:
Помни, я всегда рядом
يادت باشه كه من هميشه كنار تو هستم.
Можешь рассчитывать на меня
مي تواني روي من حساب كني.
Положись на меня
روي من حساب كن.
Я всё сделаю как надо
كارها را آنطور كه لازم باشد انجام خواهم داد.
Не волнуйся, я обо всём позабочусь
نگران نباش، همه كارها را روبراه خواه كرد.
Расслабься, я этим займусь
راحت باش، من به آنها رسيدگي مي كنم.
Предоставь это мне
اجازه بده من انجامشان بدهم.
Всё под контролем
همه چيز تحت كنترل است.
Доверься мне
به من اعتماد كن.
Всё будет хорошо
همه چيز بخوبي پيش خواهد رفت.
Ты же знаешь, я всегда рядом
توكه ميداني، من هميشه كنارت هستم.
Я сделаю всё, что смогу
هر كاري از دستم برآيد انجام خواهم داد.
Ты справишься
تو ا زعهده انجامش برخواهي آمد.
Ты сможешь
تو مي توني (انجامش بدي.)
Я верю в тебя
من به تو ايمان دارم.
Я помогу тебе
به تو كمك مي‌كنم
Ты не одна
تو تنها نيستي.
Я рядом
من با تو هستم.
Я здесь
من اينجام.
Любимая, не волнуйся
عزيزم، نگران نباش.
Ты сильная
تو قوي هستي.
У нас всё получится
ما از عهده هر كاري برخواهيم آمد.
Успокойся, всё хорошо
خودت را ناراحت نكن، همه چيز خوب است.
Всё идёт как надо
همه چيزهمانطور كه بايد جريان دارد.
Это нормально
اين عاديه.
Ты же знаешь, так и должно быть
تو كه مي داني، همينطور هم بايد باشد.

در اين درس يك حالت گرامري ديگر را به شما معرفي مي كنيم كه از تركيب ضماير شخصي در حالت گرامري
дательный падеж 
و كلمات
надо (нужно), можно
به معني «بايد و افعال لازم است، ممكن است» درست مي شود. با ضماير شخصي در اين حالت گرامري آشنا هستيد:
Я-мне
Ты-тебе
Он-ему
Она-ей
Мы-нам
Вы-вам
Они-им

به اين مثالها توجه كنيد:
Мне надо (нужно) заниматься.
من بايد درس بخوانم.
Что вам (тебе) надо делать?
شما بايد چكار كنيد؟
Кому надо заниматься?
كي بايد درس بخواند؟
Я иду в магазин. Мне надо купить тетрадь.
من به مغازه مي روم. بايد دفتر بخرم.
И мне надо купить тетрадь и карандаши.
و من بايد دفتر و مداد بخرم.
Сегодня я весь день должна заниматься.
امروز تمام مدت بايد درس بخوانم.
Мне надо прочитать и перевести текст, написать сочинение и выучить стихи.
بايد متن را بخوانم و ترجمه كنم، انشا بنويسم و شعر را حفظ كنم.
А мне сегодния не надо работать. Я отдыхаю.
اما من نبايد كاري انجام بدهم. من استراحت مي كنم.

و حالا معني لغات اين درس:
Мне надо
من بايد
Заниматься
درس خواندن
Что
چي
Кому надо
كي بايد
В магазин
به مغازه
Купить
خريدن
Тетрадь
دفتر
Карандаши
مدادها
Сегодня
امروز
весь день
تمام روز
Прочитать
خواندن تا پايان متن
перевести текст
ترجمه متن
написать соченение
نوشتن انشاء تا پايان آن
Стихи
شعر
выучить стихи
يادگرفتن شعر
не надо
نبايد (همانطور كه متوجه شديد  در زبان روسي به كمك كلمه не جمله منفي مي‌شود)
Отдыхаю
استراحت مي كنم.

و حالا مثالهايي در رابطه با طرز استفاده можно (ممكن است، مي شود) مورد توجه شما قرار مي دهيم. شما بايد ساختار اينگونه جملات را به خاطر بسپاريد زيرا  هميشه به يك شكل ساخته مي‌شوند. گوش كنيد، تكرار كنيد و به خاطر بسپاريد:
Мне уже можно вставать.
من مي توانم از جا بلند شوم.
Что вам можно делать?
شما چكار مي توانيد بكنيد؟
Кому уже можно вставать?
كي مي تواند بلند بشود؟
Я могу работать.
من مي توانم كار كنم.
Мне можно работать. (Врач разрешил).
من مي توانم كار كنم، دكتراجازه داد.
Я могу помочь вам.
من مي توانم به شما كمك كنم.
Можно помочь вам?
مي شود به شما كمك كرد؟
Вы разрешаете?
اجازه مي دهيد؟
Я очень устал и не могу заниматься.  Можно мне не заниматься? Я очень устал.
من خيلي خسته شدم و كاري نمي توانم انجام بدهم. مي‌شود كاري انجام ندهم (يا درس نخوانم)؟ من خيلي خسته شدم.
Можно- нельзя
مي شود- نمي‌شود (ممكنه- ناممكنه ، نبايد)
Доктор, мне можно вставать?
دكتر، مي توانم از جا بلند شوم؟
Нет, вам нельзя вставать. Вам надо лежать.
نخيز، شما نبايد از جا بلند شويد. شما بايد دراز بكشيد.
А читать можно?
مي توانم كتاب بخوانم؟
Читать можно.
مي توانيد.
Можно позвонить?
مي‌شود زنگ بزنم؟
Пожалуйста.
بفرمائيد.
Можно войти?
اجازه ورود مي دهيد؟ مي‌شود وارد شد؟
Да, Пожалуйста.
بله، بفرمائيد.
Здесь можно курить?
اينجا مي‌شود سيگار كشيد؟
Можно.
مي شود.
Извините, можно вас спросить, кто это?
ببخشيد، مي شود از شما پرسيد اين كيه؟
Не могу сказать. Я не знаю.
چيزي نمي توانم بگويم. نمي دانم.
Это понятно?
متوجه شديد؟
Простите?
ببخشيد؟
Простите, что вы сказали?
ببخشيد، شما چي گفتيد؟
Понятно. Ясно.
قابل فهمه، روشنه.
Я быстро говорю?
من تند صحبت مي كنم؟
Вы понимаете меня?
شما متوجه حرف هاي من مي‌شويد؟
Я не понимаю вас.
من حرفهاي شما را نمي‌فهمم.
Я вас понимаю.
من حرفهاي شما را مي فهمم.
Я вас вполне понимаю.
من كاملاً حرفهاي شما را مي‌فهمم.
Да, я вас хорошо понимаю.
بله، من حرفهاي شما را خوب مي‌فهمم.
Я понимаю каждое ваше слово.
من كلمه به كلمه حرفهاي شما را مي‌فهمم.
Да, все понятно.
بله، همه چيز مفهوم است.
Говорите, пожалуйста, громче.
لطفاً بلندتر صحبت كنيد.
Говорите, пожалуйста, медленнее.
لطفاً آهسته تر صحبت كنيد.
Простите, я не совсем понял, что вы сказали.
ببخشيد من خوب متوجه نشدم شما چي گفتيد.
Напишите, пожалуйста.
لطفاً بنويسيد.
Переведите.
ترجمه كنيد.
Повторите, пожалуйста.
تكرار كنيد.
Как это сказать по-английски?
به انگليسي اين چي مي‌شود؟
Нам нужен переводчик.
ما احتياج به مترجم داريم.

درس بيست و چهارم زبان روسي در اينجا به پايان رسيد. تا برنامه‌اي ديگر خدانگهدارتان.
До встречи.

نوار خبری
0
ابتدا جدیدها ابتدا قدیمی ها
loader
پخش زنده
Заголовок открываемого материала
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала