ثبت نام با موفقیت انجام شد!
لطفاً لینک ارسال شده به ایمیل را دنبال کنید

دروس زبان روسی: درس بيست و سوم

دروس زبان روسی: درس بيست و سوم
درس بيست و سوم زبان روسي را آغاز مي كنيم. امروز شما را با موارد گرامري ديگر در رابطه با استفاده از اعداد آشنا مي‌كنيم. همانطور كه گفتيم اعداد در زبان روسي بنا به حالت گرامري تغيير مي كند كه در اينجا چند نمونه ديگر مورد توجه شما قرار مي‌دهيم.
دروس زبان روسی: درس بيست و سوم


درس بيست و سوم زبان روسي را آغاز مي كنيم. امروز شما را با موارد گرامري ديگر در رابطه با استفاده از اعداد آشنا مي‌كنيم. همانطور كه گفتيم اعداد در زبان روسي بنا به حالت گرامري تغيير مي كند كه در اينجا چند نمونه ديگر مورد توجه شما قرار مي‌دهيم. گوش كنيد، تكرار كنيد و سعي كنيد به خاطر بسپاريد:
Бутылка
بطري
Бутылки
بطريها
одна бутылка, две, три, четыре бутылки
пять, шесть, семь, много,мало, несколько бутылок
Девушка
دختر
Девушки
دخترها
одна девушка
две, три, четыре девушки
пять, шесть, десять, много, мало, несколько девушек
Поэт
شاعر
Поэты
شاعرها
один поэт
два, три, четыре поэта
пять, шесть, миллион, много мало, несколько поэтов

و حالا چند مورد اسامي كه مونث هستند. به تغيير شكل آنها توجه كنيد:
Одна
يك
две, три, четыре
دو،سه،چهار
пять, много
پنج و خيلي
женщина
زن
страна
كشور
гостиница
هتل
газета
روزنامه
женщины
страны
гостиницы
газеты
женщин
стран
гостиниц
газет

حالا نمونه مذكر اسامي را مورد توجه شما قرار مي‌دهيم.
один
два, три, четыре
Пять, много
стол
ميز
стакан
استكان
Телевизор
تلويزيون
стола
стакана
телевизора
столов
стаканов
телевизоров

در اين جا نيز استثنا و مقرراتي وجود دارد. به شما توصيه مي كنيم فقط كلمات به شكل تغيير يافته را به خاطر بسپاريد. چند نمونه براي شماخوانده مي شود. سعي كنيد آنها را همانطور كه مي شنويد به خاطر بسپاريد. حالت گرامري آنها  هميشه به همين شكل باقي مي ماند.
1
2, 3, 4
пять, много
брат
стул
месяц
музей
друг
письмо
тетрадь
дочь
ночь
ребёнок
год
брата
стула
месяца
музея
друга
письма
тетради
дочери
ночи
ребёнка
года
братьев
стульев
месяцев
музеев
друзей
писем
тетрадей
дочерей
ночей
детей
лет

نكته ديگري كه بايد به آن توجه داشته باشيد اين است كه در زبان روسي تغيير موارد گرامري اعداد بنا به آخرين عدد صورت مي گيرد. مثلاً وقتي شما مي گوئيد 151 كتاب يا دانشجو، تغيير گرامري در رابطه با آخرين عدد كه در اينجا «يك» است انجام مي‌شود. البته با در نظر گرفتن مذكر و مونث بودن اسم. به چند نمونه توجه فرمائيد:
Двадцать один рубль, день
بيست و يك روبل، روز
Сто пятьдесят один (одна) студент (студентка, книга, песня)
صد و پنجاه و يك دانشجو، كتاب، ترانه
Сто семьдесят четыре дома, платья
صد و هفتاد و چهار خانه، پيراهن
Тридцать окон, зданий
سي پنجره، ساختمان

و حالا از شما دعوت مي‌كنيم به يك گفتگو توجه كنيد:
Диалог
گفتگو
Здравствуй, Юра!
سلام، يورا!
Здравствуй, Наташа!
سلام ناتاشا!
Куда ты идешь?
كجاداري مي روي؟
Я иду на стадион. Там сегодня международная встреча по футболу.
به استاديوم مي روم. امروز آنجا  بازی بين‌المللي  فوتبال هست.
Это очень интересно. У тебя нет лишнего билета?
خيلي جالبه. (چه جالب). بليط اضافي نداري؟
Есть. Мой друг Виктор болен. Это его билет.
دارم. دوستم ويكتور مريض شد. اين بليط اوست.
Большое спасибо.
خيلي ممنون.
Юра и Наташа на стадионе.Сегодня международная встреча по футболу. Это очень интересная встреча. Юра и Наташа любят футбол.
يورا وناتاشا در استاديوم هستند. امروز بازی بين المللي فوتبال برگزار مي شود.  اين يك ديدار خيلي جالب است. يورا و ناتاشا فوتبال را دوست دارند.
Таня, у тебя нет лишней тетради?
تانيا، بليط اضافي نداري؟
Есть. Вот, пожалуйста.
دارم. بفرما.
Большое спасибо.
خيلي ممنون.

و حالا معاني لغات اين گفتگو. گوش كنيد، تكرار كنيد و به خاطر بسپاريد:
Куда ты идешь?
كجا مي ري
Куда
كجا؟
Идти
رفتن
иду на стадион
به استاديوم مي روم
Стадион
استاديوم
Сегодня
امروز
международная встреча по футболу.
بازی (دیدار) بين‌المللي فوتبال
Международный
بين‌المللي
У тебя нет лишнего билета?
بليط اضافي نداري؟
Билет
بليط
Лишний
اضافي
Большое спасибо.
خيلي ممنون
Спасибо
ممنون.
Это очень интересная встреча.
ديدار خيلي جالبي است.
Это очень интересно.
خيلي جالب است.
در جمله اول كلمه интересная صفت و در جمله دوم интересно قيد است. بيشتر قيود در زبان روسي پسوند о دارند. چند نمونه صفت و قيد مورد توجه شما قرار مي دهيم. آنها را به خاطر بسپاريد.
Интересный- интересно
جالب
Трудный-Трудно
سخت
Легкий-Легко
آسان
Хороший-хорошо
خوب
Уютный-уютно
راحت
Красивый-красиво
زيبا

و حالا چند كلمه و جمله پركاربرد سئوالي را موردتوجه شما قرار مي‌دهيم. جملات كوتاه هستند و در شرايط مختلف قابل استفاده مي‌باشند. از اين رو بدقت گوش كنيد و سعي كنيد آنها را به خاطر بسپاريد.
Когда?
كي
Где?
كجا؟
Откуда?
از كجا؟
Почему?
چرا؟ به چه دليل؟ به چه علت؟
Как?
چطور؟ چگونه؟
Сколько?
چقدر؟
Сколько времени?
چه مدتي؟ براي چه مدتي؟
Сколько денег?
چقدر پول؟
Кто это?
اين كيه؟
Кто там?
كي اونجاس؟
Что это?
اين چيه؟
Где мы?
ما كجا هستيم؟
Где это?
اين كجاست؟
Как это называется?
اسم اين چيه؟
Что вы сказали?
چي گفتيد؟
Что вы делаете?
چكار مي كنيد؟
Что вы хотите?
چي مي خواهيد؟ چكار داريد؟ كاري داريد؟
Что вам нужно?
فرمايش؟
В чём дело?
موضوع چيه؟
Что случилось?
چه اتفاقي افتاده؟
Чем я могу вам помочь?
چه كمكي مي توانم به شما بكنم؟
Вы можете мне помочь?
شما مي توانيد به من كمك كنيد؟
Здесь можно курить?
اينجا مي‌شود سيگار كشيد؟
Хорошо?
خوبه؟
Это всё?
همين؟ تمام؟
Где мужской туалет?
توالت آقايان كجاست؟
Где женский туалет?
توالت خانمها كجاست؟
Не могли бы вы ответить на мой вопрос?
شما مي توانيد به سئوال من جواب بدهيد؟
У вас есть разговорник?
شما كتاب محاوره داريد؟
Вы хотите изучать русский?
روسي مي خواهيد ياد بگيريد؟

و حالا كلمات و جملات سپاسگزاري را مورد توجه شما قرار مي‌دهيم.
Спасибо
ممنون
Большое спасибо
خيلي متشكرم.
Сердечное спасибо
با تشكر قلبي.
Благодарю  вас
از شما سپاسگزارم.
Спасибо. Это очень мило с вашей (твоей) стороны.
ممنونم. لطف كرديد.
Спасибо. Это было совсем не обязательно, не стоило беспокоиться.
متشكرم.  لازم به زحمت شما نبود.
Спасибо за угощение
به خاطر غذا ممنونم.
Спасибо за гостеприимство.
بخاطر مهماننوازي متشكرم.
Спасибо за помощь.
به خاطر كمكتان سپاسگزارم.
Спасибо за приглашение.
به خاطر دعوتتان ممنونم.
Спасибо за подарок.
به خاطر هديه سپاسگزارم.
Спасибо за приятный вечер.
به خاطر مهماني خوب ممنونم.
Не знаю, как вас и благодарить!
نميدانم چطور از شما تشكر كنم!
Ну что вы!
چه حرفها مي زنيد!
Не стоит благодарности.
نيازي به تشكر نيست.
Рад был помочь вам.
خوشحالم كه توانستم به شما كمك كنم.

و بدين جا درس بيست و سوم زبان روسي به پايان مي‌رسد، خدانگهدارتان.

نوار خبری
0
ابتدا جدیدها ابتدا قدیمی ها
loader
پخش زنده
Заголовок открываемого материала
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала