دروس زبان روسی: درس هجدهم

دروس زبان روسی: درس هجدهم
درس هجدهم زبان روسي را با كلمات و جملات مورد استفاده در موقعيت هاي گوناگون گفتگوي تلفني آغاز مي كنيم.

توجه داشته باشيد كه پسوندهاي اسامي يلنا، تانيا، ناتاشا، ورا و اولگا در حالتهاي مختلف گرامري تغيير مي كند. Можно поговорить с Еленой?درس هجدهم زبان روسي را با كلمات و جملات مورد استفاده در موقعيت هاي گوناگون گفتگوي تلفني آغاز مي كنيم. توجه داشته باشيد كه پسوندهاي اسامي يلنا، تانيا، ناتاشا، ورا و اولگا در حالتهاي مختلف گرامري تغيير مي كند.

Можно поговорить с Еленой?
ممكن است با يلنا صحبت كنم؟ كه به دو شكل ديگر نيز ميتوان اين سئوال را مطرح كرد كه معني آن همين است. مثلاً:
Можно Елену?
ممكن است با يلنا صحبت كنم؟ و يا
Елену можно?
Елена дома?
يلنا خانه است؟
Здравствуйте. Елену, пожалуйста.
سلام، لطفاً يلنا را صدا كنيد.
Мне нужна Елена.
من با يلنا كار دارم.
С кем я говорю?
با كي صحبت مي كنم؟ يا شما؟
Пожалуйста, позовите Елену.
لطفاً يلنا را صدا كنيد.
Будьте добры, пригласите Елену.
لطف كنيد، يلنا را صدا كنيد.
Здравствуйте. Мне нужно поговорить с Еленой.
سلام، من مي خواهم با يلنا صحبت كنم.
Мне нужно позвонить в Москву.
من مي خواهم به مسكو زنگ بزنم،
Как пользоваться этим телефоном?
اين تلفن چطور كار ميكنه؟
Какой у вас номер?
شماره شما چي است؟
Дайте мне её номер телефона
شماره او را به من بدهيد.
Как позвонить Тане?
چطور مي شود به تانيا تلفن كرد؟
Дайте код Москвы.
كد مسكو را به من بدهيد.
Aлло!
الو؟
Это говорит Арман.
آرمان صحبت مي كند.
Это Наташа?
ناتاشا؟
Позовите, пожалуйста, Веру.
لطفاً ورا را صدا كنيد.
Я бы хотел поговорить с Ольгой.


من مي خواستم با اولگا صحبت كنم.
Она там?
او آنجاست؟
Кто говорит?
كي پشت خط است؟
Вас вызывает Тегеран.
از تهران تماس برقرار شده.
Абонент занят.
شماره مشغول است.
Извините, вы ошиблись.
ببخشيد، شماره را اشتباه گرفتيد.
Здесь таких нет.
اينجا همچين كسي نيست.
Минутку
يگ دقيقه.
Не вешайте трубку!
گوشي را نگذاريد.
Вы подождете?
صبر مي كنيد؟
Вас к телефону.
تلفن با شما كار دارد.
Я вас плохо слышу.
صداي شما خوب نمي آيد.
Я не могу разобрать, что ты говоришь.
نمي توانم بفهمم شما چي مي گوئيد.
Говорите громче.
بلند تر صحبت كنيد.
Это опять я.
دوباره من هستم. (بازم خودم هستم)
Нас разъединили.
قطع شد.
Жаль, её нет.
متأسفانه، او خانه نيست.
Что-нибудь передать?
پيغامي برايش داريد؟
Пожалуйста, попросите её позвонить мне.
لطفاً از او خواهش كنيد به من زنگ بزند.
Я перезвоню.
خودم دوباره زنگ مي زنم.
Когда мне перезвонить?
كي بهتره زنگ بزنم؟
Запишите, пожалуйста, мой номер.
لطفاً شماره مرا بنويسيد.
Передайте ей, что звонил Арман
لطفاٌ به او بگوئيد كه آرمان تماس گرفت.
Я передам ей.
به او خواهم گفت.
Я скажу, чтобы она позвонила вам.
به او خواهم گفت كه به شما زنگ بزند.
Что ты делаешь?
چكار ميكني؟
Куда-нибудь собираешься?
قصد داري جايي بروي؟
Простите, что я вас побеспокоил.
ببخشيد كه مزاحم شما شدم.
Я не мог к ней дозвониться.
نمي توانستم با او تماس بگيرم.

و حالا شما را با پسوندهاي صفتهاي مفرد و جمع در حالات فاعلي و فرعي آشنا مي كنيم. در حالت فاعلي، سئوال مربوطه در حالت مذكر какой? مي باشد و در حالت مونث какая? و در حالت جمع براي هر سه جنس какие? كه به

معني، چگونه، چطور و غيره است. براي مشخص تر شدن سئوال و جواب در اينجا ضماير اشاره را نيز مي آوريم. ضماير اشاره نيز بر

حسب جنس تغيير مي كند، ضمير اشاره براي جنس مذكر этот و براي جنس مونث، эта و براي جنس خنثي это و در حالت جمع эти مي

باشد. حالا به مثالهاي مربوط به صفتهاي مفرد و جمع در حالت فاعلي يا Именительный падеж توجه فرمائيد:
Какой журнал лежал там?
چه مجله اي در آنجا بود؟
Этот журнал лежал там.
اين مجله در آنجا بود.
Какая книга лежала там?
چه كتابي در آنجا بود؟
Эта книга лежала там.
اين كتاب در آنجا بود.
Какое письмо лежало там?
چه نامه اي در آنجا بود؟
Это письмо лежало там.
اين نامه در آنجا بود.
Какие вещи лежали там?
چه وسايلي آنجا بودند؟
Эти вещи лежали там.
اين وسايل آنجا بودند.
در حالت Родительный падеж اضافه، سئوال какого? خواهد بود. و جزء پسين صفات در حالت مذكر و خنثي его، پاسخ آن براي

نمونه مي شود: холодного дня به معني روزي سرد، در حالت مذكر، در حالت خنثي نمونه: холодного утра ، صبح سرد. سئوال

در حالت مونث какой و جزء پسين ой,ей ، مانند: холодной зимы زمستان سرد. و در حالت جمع سئوال اين حالت گرامري каких?

و جزء پسين آن их,ых مي باشد، مانند: холодных дней. روزهاي سرد. در حالت گرامري Дательный падеж مفعول بواسطه، سئوال مربوطه какому? در حالت مذكر و خنثي با اجزاء پسين ому,ему و

مونث какой با اجزاء پسين ой,ей و جمع каким? با اجزاء پسين им,ым.. مثالها مانند نمونه اضافه است فقط جزء پسين آنها تغيير مي كند.
در حالت گرامري Винительный падеж مفعول صريح در رابطه با جنس مذكر و خنثي صرف صفتها مانند حالت فاعلي و يا اضافه

انجام مي شود و در اسامي مونث سئوال какую با اجزاء پسين ую,юю است. در مورد جمع نيز صرف مانند حالت فاعلي و يا اضافه انجام مي شود.

در حالت گرامري Творительный падеж مُعِيُت يا به وسيله چه كسي، يا چه چيزي سئوال каким? اجزاء پسين در اسامي مذكر و

خنثي им, ым, در اسامي مونث какой با اجزاء پسين ею,ою, ей, ой، درحالت جمع سئوال какими? با اجزاء پسين ими,ыми مي باشد. و در حالت گرامري Предложный падеж تخصيص يا ارجعيت، سئوال о каком? اجزاء پسين در اسامي مذكر و خنثي ем, ом،

سئوال مربوط به اسامي مونث какой و اجزاء پسين آن ой,ей و در اسامي جمع سئوال каких? و جزء پسين آن их,ых مي باشد. اين توضيحات واجب هستند تا شما بتوانيد هنگام خواندن متن و يا پاسخ به سئوال جواب درست را بدهيد. تمرينات مربوط به تمام درسها و

گرامر زبان روسي در بخش فارسي سايت صداي روسيه بتدريج درج مي شوند. حالا از شما دعوت مي كنيم به جملاتي با استفاده از صفات، اجزاء پسين و آنچه در اين درس برايتان توضح داديم توجه كنيد. لطفاً گوش كنيد،

تكرار كنيد و به خاطر بسپاريد:
Какой это словарь?— Это хороший русский словарь.
اين چه فرهنگ لغاتي است؟- اين فرهنگ لغات جديد روسي است.
Какой это галстук?
اين چه كراواتي است؟
Это новый синий галстук.
اين كراوات نو صورمه اي رنگ است.
Это голубой галстук.
اين كراوات آبي رنگ است.
Какая это рубашка?
اين چه پيراهن مردانه اي است؟
Это новая синяя рубашка.
اين پيراهن مردانه نو صورمه اي رنگ است.
Это голубая рубашка.
اين پيراهن مردانه آبي رنگ است.
Какое это платье?
اين چه پيراهن زنانه است؟
Это новое синее платье.
اين پيراهن زنانه نو صورمه‌اي رنگ است.
Это голубое платье.
اين پيراهن زنانه آبي رنگ است.
Какие это галстуки, рубашки, платья?
اينها چه كراوات، پيراهن مردانه و پيراهن زنانه هستند؟
Это новые синие голубые галстуки, рубашки, платья.
اينها كراواتها، پيراهن هاي مردانه و زنانه صورمه‌اي رنگ و آبي رنگ جديد هستند.
голубой галстук
كراوات آبي
молодой учитель
معلم جوان
новый, синий галстук
كراوات نو صورمه اي
Это новый магазин "Одежда". Там можно купить хорошее чёрное, серое или синее пальто, модный белый костюм, красивое платье.
اين مغازه جديد «ادژدا به معني پوشاك» است. در آنجا مي توان پالتوي خوب، سياه، خاكستري و يا صورمه اي، كت و شلوار مد سفيد و

پيراهن زنانه قشنگي خريد.
— Таня, это твоё пальто?
تانيا، اين پالتوي توست؟
— Какое? Серое?— Да, моё.
كدام يكي؟ خاكستري رنگه؟ بله، مال من است.
— А коричневая сумка тоже твоя?
كيف قهوه‌اي رنگ هم مال توست؟
— Нет, коричневая не моя. Моя — чёрная.
نخير، كيف قهوه اي مال من نيست. مال من سياه است.
Какой это костюм?— Это новый вечерний костюм.
اين چه جور لباسي است؟ — اين لباس جديد شب است.
Какое это платье?— Это красивое летнее платье.
اين چه جور پيراهني است؟ — اين پيراهن زيباي تابستاني است.
Это новый магазин "Одежда". Там можно купить хорошее зимнее пальто, модный костюм или красивое вечернее платье.
اين مغازه جديد « پوشاك» است. در آنجا مي‌توان پالتو خوب زمستاني، لباس مد و يا پيراهن زيباي شب خريد.
А это магазин "Продукты". Там всегда свежие фрукты и вкусные булочки. Напротив — киоск. Там интересные журналы, утренние и вечерние газеты.
و اين مغازه مواد خوراكي است. در آنجا هميشه ميوه تازه و شيريني هاي خوشمزه هست. روبروي آن باجه روزنامه فروشي هست. در آنجا مجلات، روزنامه هاي صبح و عصر هست.

و حالا لغات جديد:
Галстук
كراوات
синий галстук
كراوات صورمه اي
Рубашка
پيراهن مردانه
голубая рубашка
پيراهن آبي رنگ
Платье
پيراهن زنانه
синее платье
پيراهن زنانه صورمه اي رنگ
Серый
خاكستري
Серое пальто
پالتوي خاكستري
Сумка
كيف
коричневая сумка
كيف قهوه اي
Чёрный
سياه
Летний
تابستاني
Красивый
زيبا، قشنگ، خوشگل
красивое летнее платье
پيراهن تابستاني زيبا
Магазин
مغازه
Купить
خريدن
Зима
زمستان
зимнее пальто
پالتوي زمستاني
Костюм
كت و شلوار مردانه، زنانه و كت و دامن زنانه
модный костюм
كت و شلوار شيك و به مد روز
вечернее платье
پيراهن زنانه مهماني و يا شب
Продукты
مواد خوراكي، مواد غذايي
Всегда
هميشه
Фрукты
ميوه ها
свежие фрукты
ميوه هاي تازه
Булочки
شيريني، نان گرده، كلوچه
вкусные булочки
نان شيريني هاي خوشمزه
Напротив
روبرو، در مقابل، جلوي
Киоск
كيوسك، باجه
Журналы
مجلات
интересные журналы
مجلات جالب
Газеты
روزنامه ها
Газета
روزنامه
вечерние газеты
روزنامه هاي عصر
утренние газеты
روزنامه هاي صبح

يكبار ديگر به متن گوش كنيد، تكرار كنيد و سعي كنيد معاني جملات را به ياد آوريد:

Таня, это твоё пальто?

Какое? Серое? Да, моё.

А коричневая сумка тоже твоя?

Нет, коричневая не моя. Моя — чёрная.

Какой это костюм?— Это новый вечерний костюм.

Какое это платье?— Это красивое летнее платье.

Это новый магазин "Одежда". Там можно купить хорошее зимнее пальто, модный костюм или красивое вечернее платье.

А это магазин "Продукты". Там всегда свежие фрукты и вкусные булочки. Напротив — киоск. Там интересные журналы, утренние и вечерние газеты

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала