ثبت نام با موفقیت انجام شد!
لطفاً لینک ارسال شده به ایمیل را دنبال کنید

دروس زبان روسی: درس پانزدهم

دروس زبان روسی: درس پانزدهم
درس پانزدهم زبان روسي را آغاز مي كنيم. ابتدا از شما دعوت مي كنيم به چند جمله توجه كرده، آنها را تكرار كنيد و به خاطر بسپاريد: Добрый вечер! عصر بخير! Привет! سلام! Как дела? چطوريد؟ Спасибо, хорошо! مرسي، خوبم. А как вы живете? حال شما چطوره؟ Отлично. عاليه. Как дела у вашей жены? حال خانم شما چطوره؟ Так себе.

درس پانزدهم زبان روسي را آغاز مي كنيم. ابتدا از شما دعوت مي كنيم به چند جمله توجه كرده، آنها را تكرار كنيد و به خاطر بسپاريد:

Добрый вечер!
عصر بخير!
Привет!
سلام!
Как дела?
چطوريد؟
Спасибо, хорошо!
مرسي، خوبم.
А как вы живете?
حال شما چطوره؟
Отлично.
عاليه.
Как дела у вашей жены?
حال خانم شما چطوره؟
Так себе.
ئي، بد نيست.
Как ваши дети?
بچه ها چطورند؟
Спасибо, хорошо.
مرسي،خوبند.
Что нового?
چه خبرها؟ خبر جديد چي داري؟
Ничего.
خبري نيست. هيچي.
Я Роя.
من رويا هستم.
Давайте знакомиться.
بيائيد آشنا شويم.
Как вас зовут?
اسم شما چيست؟
Меня зовут Валентин Петров.
اسم من والنتين پطروف است.
Познакомьтесь, это мои друзья.
آشنا بشويد، اينها دوستان من هستند.
Это моя жена.
اين همسر من است.
Это мой муж.
اين شوهر من است.
Это мои коллеги.
اينها همكاران من هستند.
Очень приятно.
بسيار خوب.
Рад знакомству.
از آشنايي با شما خوشحالم.

و حالا متني مورد توجه شما قرار داده مي شود. سعي كنيد معاني كلمات آشنا را تكرار كنيد:
Где вы живете?
در كجا زندگي مي كنيد؟
В Москве.
در مسكو.
А вы?
و شما؟
Я в Тегеране.
من در تهران.
Где вы учитесь?
كجا تحصيل مي كنيد و يا درس مي خوانيد؟
В институте.
در انستيتو.
А вы?
و شما؟
Я тоже.
من هم همچنين.
Где вы работаете?
كجا كار مي كنيد؟
В центре.
در مركز، يا در مركز شهر.
А вы?
و شما؟
Я дома.
در خانه.

حالا سعي مي كنيم به كمك متني كه اكنون در ذيل مي آيد بطور مختصر اشياء داخل يك اتاق را به شما بياموزيم.
Меня зовут Маша.
اسم من ماشاست.
Это моя комната.
اين اتاق من است.
Она небольшая, но очень уютная.
اتاق كوچك، اما راحتي است.
Слева книжный шкаф.
قفسه كتاب طرف چپ.
Он красивый.
قفسه زيباست.
Справа большой письменный стол.
ميز تحرير بزرگ طرف راست.
На столе:
روي ميز:
Бумаги
كاغذها
Тетради
دفترها
Карандаши
مدادها
Ручки
خودكارها
Книги
كتابها
В комнате:
در اتاق:
Телевизор
تلويزيون
Радио
راديو
Стул
صندلي
Окно
پنجره
Дверь
در
Лампа
لامپ (چراغ)
Тапки
دمپايي
бутылка воды
شيشه آب
Кровать
تختخواب
Маша дома.
ماشا خانه است.
Она занимается.
او درس مي خواند.
Она любит заниматься дома.
او درس خواندن در خانه را دوست دارد.
Ее подруга Лена тоже тут.
دوست او، لنا هم اينجاست.
Они занимаются вместе.
آنها باهم درس مي خوانند.
Маша читает трудный текст.
ماشا متن سختي را مي خواند.
Она пишет в тетради новые слова.
او لغات جديد را در دفتر مي نويسد.
Лена тоже читает текст.
لنا هم متني را مي خواند.
Она говорит:
او مي گويد:
Маша, у тебя есть словарь?
ماشا، تو فرهنگ لغات داري؟
Есть.
دارم.
(Да, у меня есть словарь.)
يا بله، من فرهنگ لغات دارم. (جواب كامل)
Дай, пожалуйста.
لطفاً بده.
Я не очень хорошо знаю новые слова.
من معني كلمات جديد را زياد خوب نمي دانم.
Покупатель: У вас есть новый русский словарь?
خريدار: شما فرهنگ لغات جديد روسي را داريد؟
Продавец: Есть.
فروشنده: داريم. (هست)
Покупатель: Дайте, пожалуйста.
خريدار: لطفاً بدهيد.
معاني لغات:
Уютный
راحت
Небольшой
نه چندان بزرگ
Слева
چپ، سمت چپ، طرف چپ
Шкаф
كمد، در متن اين درس قفسه كتاب
Справа
راست، سمت راست، طرف راست
письменный стол
ميز تحرير
Заниматься
درس خواندن
Вместе
با هم
пишет в тетради
در دفتر مي نويسد
Писать
نوشتن

و حالا چند واژه و جمله پركاربرد ديگر. تكرار كنيد و به خاطر بسپاريد:
Повторите, пожалуйста
لطفاً تكرار كنيد.
Что вы сказали?
شما چي گفتيد؟
Где, вы сказали?
گفتيد كجا؟
Господин
آقا
Госпожа
خانم
Доктор
دكتر
Дамы и господа
خانمها و آقايان
Официант
گارسن (مرد)
Официантка
گارسن (زن)
Носильщик
باربر
Полицейский
پليس
Как вы доехали?
سفرتان چطور بود؟
Я давно не видел вас.
مدت زيادي است كه شما را نديدم.
Вы были здесь раньше?
شما قبلاً اينجا آمديد؟
Вы видели Красную площадь?
شما ميدان سرخ را ديديد؟
Как вы себя чувствуете?
حالتون چطوره؟
Хорошо, спасибо.
خوبم، مرسي.
Я из Ирана.
من از ايران هستم.
Мы из России.
ما از روسيه هستيم.
Я приехал…
من آمدم…
… по делам
براي انجام كاري
… как турист.
به عنوان توريست.
Мы приехали…
ما آمديم…
… по делам.
براي انجام كاري.
… как туристы.
به عنوان توريست.
Я говорю по-русски плохо.
من روسي بد حرف مي زنم.
Вы говорите по-английски?
شما انگليسي صحبت مي كنيد؟
Как это называется по-русски?
نام اين به روسي چيست؟

و حالا به نكته خاصي در مورد پسوند اسامي در حالت جمع توجه فرمائيد:
اسامي مذكر و مونث مختوم به حرف بيصداي سخت به ы ختم مي شود. براي نمونه:
Институт-институты
Карта- карты
اسامي مذكر و مونث مختوم به حرف بيصداي نرم و مختوم به حروف Х,К,Г در جمع به حرف Иختم مي شوند. به نكته مهمي كه بايد به آن توجه كنيد طرز تلفظ اين اسامي است كه جاي تكيه روي حرف در كلمه تغيير مي كند و با تكرار مداوم و تمرين حتي از لحن گفتار مي توانيد تشخيص بدهيد كه صحبت از يك اسم ، يك شيء و يا چند اسم و چند شيء مي شود. براي نمونه:
Словарь-словари
Тетрадь-тетради
Врач-врачи
Дорога-дороги
Урок-уроки
و اما چند نمونه ديگر كه بايد به خاطر سپرده شوند. براي اسامي مذكر مختوم به Й علامت جمع И است. براي نمونه:
Мавзолей-мавзолеи
مقبره-مقبره ها
اسامي مونث مختوم به Я نيز И مي گيرند. براي نمونه:
Семья-семьи
خانواده- خانواده ها
اسامي خنثي مختوم به О در جمع به حرف А مبدل مي شود. براي نمونه:
Слово-слова
لغت-لغتها
اين قانون در مورد بعضي از اسامي مذكر نيز صدق مي كند مانند:
Дом-дома
خانه-خانه ها

و حالا لغات و واژه ها و جملات اين درس. تكرار كنيد و به خاطر بسپاريد:
Меня зовут Маша.
Это моя комната.
Она небольшая, но очень уютная.
Слева книжный шкаф.
Он красивый.
Справа большой письменный стол.
На столе:
Бумаги
Тетради
Карандаши
Ручки
Книги
В комнате:
Телевизор
Радио
Стул
Окно
Дверь
Лампа
Тапки
Бутылка воды
Кровать
درس پانزدهم زبان روسي در اينجا به پايان رسيد. خدانگهدارتان
До свидания!

نوار خبری
0
ابتدا جدیدها ابتدا قدیمی ها
loader
پخش زنده
Заголовок открываемого материала
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала