ثبت نام با موفقیت انجام شد!
لطفاً لینک ارسال شده به ایمیل را دنبال کنید

دروس زبان روسی: درس چهاردهم

دروس زبان روسی: درس چهاردهم
درس چهاردهم زبان روسي را آغاز مي كنيم. ابتدا چند جمله پركاربرد را مورد توجه شما قرار مي دهيم: Добрый вечер! عصر بخير! Привет! سلام! Как дела? چطوريد؟ Спасибо, хорошо! مرسي، خوبم. А как вы живете? حال شما چطوره؟ Отлично. عاليه. Как дела у вашей жены? حال خانم شما چطوره؟ Так себе. ئي، بد نيست. Как ваши дети?

درس چهاردهم زبان روسي را آغاز مي كنيم. ابتدا چند جمله پركاربرد را مورد توجه شما قرار مي دهيم:
Добрый вечер!
عصر بخير!
Привет!
سلام!
Как дела?
چطوريد؟
Спасибо, хорошо!
مرسي، خوبم.
А как вы живете?
حال شما چطوره؟
Отлично.
عاليه.
Как дела у вашей жены?
حال خانم شما چطوره؟
Так себе.
ئي، بد نيست.
Как ваши дети?
بچه ها چطورند؟
Спасибо, хорошо.
مرسي،خوبند.
Что нового?
چه خبرها؟ خبر جديد چي داري؟
Ничего.
خبري نيست. هيچي.
Я Пари.
من پري هستم.
Давайте знакомиться.
بيائيد آشنا شويم.
Как вас зовут?
اسم شما چيست؟
Меня зовут Валентин Петров.
اسم من والنتين پطروف است.
Познакомьтесь, это мои друзья.
آشنا بشويد، اينها دوستان من هستند.
Это моя жена.
اين همسر من است.
Это мой муж.
اين شوهر من است.
Это мои коллеги.
اينها همكاران من هستند.
Очень приятно.
بسيار خوب.
Рад знакомству.
از آشنايي با شما خوشحالم.
در درس گذشته طرز برگرداندن مصدر به زمان گذشته را به شما آموختيم كه بسيار ساده است.
(он) сказал
او گفت. (مذكر)
(она) сказала
او گفت. (مونث)
(оно) сказало
او گفت. (خنثي)
(они) сказали
آنها گفتند.
به نمونه هاي ديگر افعال زمان گذشته توجه كنيد، تكرار كنيد و به خاطر بسپاريد:
Думал, думала, думали
فكر كردم (مذكر و مونث)، فكر كرديم
Болел, болела, болели
مريض شدم (مذكر، مونث) مريض شديم
Писал, писала, писали
نوشتم(مذكر، مونث) نوشتيم
Прыгнул, прыгнула, прыгнули
پريدم (مذكر، مونث) پريديم
Гулял, гуляла, гуляли
گردش كردم هواخوري كردم (مذكر، مونث) گردش كرديم.
و حالا شما را با اولين فعل حركتي بصورت مصدر و زمان گذشته آن آشنا مي كنيم:
Идти
رفتن
Шел, шла, шли
رفت (مذكر، مونث)، رفتند.

در اينجا متني براي شماخوانده مي شود. علاوه بر حالت سئوالي جملات بدقت به موارد استفاده حروف اضافه В, (در) НА (در، بر) توجه كنيد.
Где вы живете?
كجا شما زندگي مي كنيد؟
Я живу на улице Цветной бульвар.
من در بلوار گلها زندگي مي كنم.
А где находится Красная площадь?
و ميدان سرخ كجا واقع است؟
В центре.
در مركز.
Скажите, пожалуйста, где находится институт Пушкина?
لطف كنيد، بگوئيد، انستيتوي پوشكين كجا واقع است؟
Не знаю.
نمي دانم.
В центре?
در مركز؟
Не знаю, может быть.
نمي دانم، شايد.
به تلفظ و معني لغات توجه كنيد، تكرار كنيد و به خاطر بسپاريد:
Где
كجا
Живете
زندگي مي كنيد
Жить
زندگي
На
در،بر
Улица
خيابان
Находиться
واقع بودن
Красная площадь
ميدان سرخ
Красный
سرخ
Площадь
ميدان
В центре
در مركز
Центр
مركز
Не знаю
نمي دانم
Знать
دانستن
может быть
شايد
به خاطر بسپاريد كه اسامي در حالت راجعيت يا به زبان روسي предложный падеж با حروف اضافه В, (در) НА (در، بر) براي تعيين مكان به كار مي روند. در چنين موردي اين اسامي در جواب سئوال где (كجا) به كار مي رود. به چند مثال توجه كنيد:
Жить
زندگي كردن
Где?
كجا؟
В Москве, на улице Цветной бульвар.
در مسكو، در خيابان بلوار گلها.
Работать
كار كردن
Где?
كجا؟
В городе, на Арбате.
در شهر، در آربات.
Учиться
تحصيل كردن
Где?
كجا؟
В университете.
در دانشگاه.
لازم به ذكر است كه بيشتر كلمات در حالت راجعيت يا предложный падеж پسوند Е مي گيرند. موارد استعمال حروف اضافه В, (در) НА (در، بر) را بايد به خاطر سپرد. براي نمونه:
В большом красивом доме
در خانه بزرگ زيبايي
На втором этаже
در طبقه دوم
В небольшой, но уютной квартире
در آپارتمان كوچك، اما راحتي
به خاطر بسپاريد كه صفات و اعداد ترتيبي مذكر در حالت راجعيت يا предложный падеж پسوند ОМ و صفات مونث پسوند ОЙ مي گيرند.
معني حرف ربط но، اما، ولي، لكن است و براي مقابله يك بيان با بيان ديگر استفاده مي شود:
Текст большой, но легкий
متن بزرگ، اما آسان است.
به تلفظ چند اسم و صفت توجه كنيد:
красивая роза
يك گل زيبا
красивый город
يك شهر زيبا
красивое кресло
صندلي زيبا
красивые розы
رزهاي زيبا
роза красивая
گل رز زيباست.
город красивый
شهر زيباست.
кресло красивое
صندلي زيباست.
розы красивые
گلهاي رز زيبا هستند.
милый брат
يك برادر خوب.
милый дядя
يك دائي يا عموي خوب
Ваня милый.
وانيا خوب است.
Отец милый
پدر خوب است.
Кенгуру милый
كانگرو ناز است.
милое письмо
يك نامه خوب
милая книга
يك كتاب خوب
милое пальто
يك پالتوي خوب.
و حالا به صرف فعل упасть افتادن در زمان گذشته همراه اسامي مذكر، مونث و خنثي توجه كنيد:
Стул упал
صندلي افتاد.
Письмо упало
نامه افتاد.
Книга упала
كتاب افتاد
Дверь упала.
در افتاد.
Пальто упало.
پالتو افتاد.

و حالا يكبار ديگر اين جملات را تكرار كنيد و به خاطر بسپاريد:
Добрый вечер!
Привет!
Как дела?
Спасибо, хорошо!
А как вы живете?
Отлично.
Как дела у вашей жены?
Так себе.
Как ваши дети?
Спасибо, хорошо.
Что нового?
Ничего.

نوار خبری
0
ابتدا جدیدها ابتدا قدیمی ها
loader
پخش زنده
Заголовок открываемого материала
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала