ثبت نام با موفقیت انجام شد!
لطفاً لینک ارسال شده به ایمیل را دنبال کنید

دروس زبان روسی: درس سيزدهم

دروس زبان روسی: درس سيزدهم
درس سيزدهم زبان روسي را آغاز مي كنيم. در ابتدا گفتگويي را موردتوجه شما قرار مي دهيم. سعي كنيد آنچه را كه در درس قبلي برايتان توضيح داديم به خاطر آوريد. Вы хорошо говорите по-русски, по-английски? شما روسي و انگليسي را خوب حرف مي زنيد؟ Где вы учили русский язык? كجا زبان روسي را ياد گرفتيد؟ Я учил в университете.

درس سيزدهم زبان روسي را آغاز مي كنيم. در ابتدا گفتگويي را موردتوجه شما قرار مي دهيم. سعي كنيد آنچه را كه در درس قبلي برايتان توضيح داديم به خاطر آوريد.

Вы хорошо говорите по-русски, по-английски?
شما روسي و انگليسي را خوب حرف مي زنيد؟
Где вы учили русский язык?
كجا زبان روسي را ياد گرفتيد؟
Я учил в университете.
من در دانشگاه.
А вы?
و شما؟
Я учила по радио.
من از طريق راديو.
Но это было давно.
اما خيلي وقت پيش.
Вы меня поняли?
شما حرف هاي مرا فهميديد؟ متوجه منظورم شديد؟
Я вас не понимаю.
من حرفهاي شما را نفهميدم.
Повторите, пожалуйста, еще раз.
لطفاٌ يكبار ديگر تكرار كنيد.
Напишите, пожалуйста, на бумаге.
لطفاٌ روي كاغذ بنويسيد.

در برنامه هاي قبلي برايتان توضيح داديم كه افعال روسي به دو شكل صرف مي شوند، يعني پسوندهاي ستاك فعل در زمان حال تغيير مي كند كه به ترتيب اول شخص، دوم شخص و سوم شخص مفرد و جمع به اين شكل خواهند بود: Ю, ЕШЬ, ЕТ, ЕМ, ЕТЕ, ЮТ و در حالت دوم، اول شخص بجاي Ю، У مي گيرد و در سوم شخص جمع به جاي ЮТ، АТ و ЯТ مي گيرند. به مثالها توجه كنيد:
Я рисую
Ты рисуешь
Он, она рисует
Мы рисуем
Вы рисуете
Они рисуют
فعل рисовать به معني نقاشي كردن است. افعال ديگري مانند беседовать, بحث كردن، صحبت كردن، танцевать رقصيدن، вставать بلند شدن نيز به همين شكل صرف مي شوند. اما در مورد فعل نوشتن писать صرف آن بشكل ديگري صورت ميگيرد. اول شخص به جاي Ю، У مي گيرد و سوم شخص جمع به جاي ЮТ، УТ مي گيرد.
Я пишу.
Они пишут.
باقي اشخاص مانند افعالي كه نام برده شد صرف مي شوند.
صرف دوم همانطور كه گفته شد اول شخص مفرد معمولاٌ У مي گيرد و سوم شخص جمع АТ و ЯТ مي گيرد. مانند افعال: видеть, слышать ديدن و شنيدن. فعل ديدن را صرف مي كنيم. توجه فرموده، تكرار كنيد، بخاطر بسپاريد.
Я вижу
Ты видишь
Он, она видит
Мы видим
Вы видите
Они видят

و حالا دوباره بسراغ ضماير ملكي مي رويم.
Он-его
Она- ее
Они- их
اين ضماير با اسامي مفرد و جمع بطور يكسان مورد استفاده قرار مي گيرند. به نمونه‌هاي زير توجه كنيد:
Это его книга.
اين كتاب اوست. در اينجا توجه كنيد كه كتاب مونث است.
Это его книги.
اينها كتابهاي اوست. در اينجا كتاب بصورت جمع آمده است. و همينطور تا به آخر.
Это ее книга.
Это ее книги.
Это их книга.
Это их книги.
اين ضماير براي تمام جنسها نيز يكسان هستند:
Это его друг.
اين دوست اوست. دوست در اينجا يك اسم مذكر است.
Это его бумага.
اين كاغذ اوست. كاغذ با دارابودن حرف صدادار « آ» يك اسم مونث است.
Это его окно.
اين پنجره اوست. در اينجا پنجره يك اسم خنثي است.
در مورد اسامي خنثي جمع آنها معمولاٌ به حرف « آ» ختم مي شود. تكيه ممكن است روي هجاي مختلف باشد. به اين دليل بايد آنها را به خاطر سپرد. توجه كنيد:
Слово-слова
Окно- окна
و حالا صفت новое در جمله вот новое слово. خنثي مي باشد. پس از حروف بيصداي سخت پسوند ОЕ مي آيد. و اما ضماير اشاره, Это, Эта, Этот, Эти كه در مورد اسامي مذكر و مونث و خنثي تغيير مي كند. توجه كنيد:
Этот дом.
Это окно.
Эта бумага.
Эти дома.
Эти окна.
Эти бумаги.
بايد كلمه Это را وقتي در ابتداي جمله مي آيد و وقتي بصورت ضمير اشاره خنثي مي باشد از هم تميز داد.
Это институт.
اين انستيتو است.
Я знаю это слово.
من اين كلمه را بلدم.
در مورد استفاده از افعال اين نكته را نيز بايد مورد توجه قرار داد كه اگر در جمله دو فعل باشد، فعل اول صرف مي شود و فعل دوم به صورت مصدر مي آيد. به يك نمونه توجه كنيد:
Он любит читать по-персидски.
او فارسي خواندن را دوست دارد.
Мы любим говорить по-русски.
ما روسي حرف زدن را دوست داريم.
علامت زمان گذشته افعال حرف « Л» است كه آخر فعل قرار مي گيرد. لازم به ذكر است كه در صورت مونث به حرف « Л» حرف «آ» اضافه مي شود و در صورت جمع حرف « اي». به صرف مذكر و مونث و جمع فعل كاركردن توجه فرمائيد:
Я работал.
من كار كردم. در اينجا فاعل مذكر است.
Я работала.
من كار كردم. در اين جا فاعل مونث است.
Мы работали.
ما كار كرديم. در اين جا فاعل جمع است.
از شما دعوت مي كنيم به جملات زير بدقت توجه كنيد و تكرار كنيد:
Я работал.
من كار كردم.
Мальчик играл.
پسربچه بازي كرد.
Дети гуляли.
بچه ها گردش كردند.
Кто играл?
كي بازي كرد؟
Что делал мальчик?
پسربچه چكار كرد؟
Мальчик играл?
پسربچه بازي كرد؟
Кто гулял?
كي گردش كرد؟
Что делали дети?
بچه ها چكار كردند؟
Дети гуляли?
بچه ها گردش كردند.
و حالا لغات اين گفتگو:
Работал
كار كرد (مذكر)
Играть
بازي كردن
Гулять
گردش كردن
Кто
كي، چه كسي
Дети
بچه ها
از شما دعوت مي كنيم به متن گفتگوي ديگري توجه كنيد و سعي كنيد معني آن را حدس بزنيد.
Здравствуй, Николай! Как ты живешь?
سلام، نيكلاي! حالت چطوره؟
Спасибо, хорошо.
مرسي، خوبم.
Что ты делал вчера?
ديروز عصر چكار كردي؟
Вчера я много работал: читал, писал, рисовал, а сегодня я отдыхаю.
ديروز عصر خيلي كارها كردم: كتاب خواندم، نوشتم، نقاشي كردم و امروز استراحت مي كنم.
Маша, что вы вчера делали?
ماشا، شما ديروز عصر چكار كرديد؟
Я стирала, гладила, готовила, муж отдыхал, а дети играли.
من رخت شستم، اتو كردم، غذا پختم، شوهرم استراحت كرد و بچه ها بازي كردند.
И, конечно, мы все разговаривали и шутили.
و البته، همگي حرف زديم و جوك گفتيم.
لغات و معاني اين متن. لطفاٌ تكرار كنيد و به خاطر بسپاريد.
Как
چطور
Живешь
زندگي مي كني
Как ты живешь?
چطوري؟ خوبي؟ زندگي خوبه؟
Спасибо
متشكرم، مرسي، سپاسگزارم
Вчера
عصر
Много
زياد، خيلي
Сегодня
امروز
Отдыхать
استراحت كردن
Стирать
رخت شستن، لباس شستن
Гладить
اتو كردن، ناز كردن
Готовить
آماده كردن، غذا پختن
Конечно
البته
И
و
Разговаривать
حرف زدن، صحبت كردن
шутить
شوخي كردن، جوك گفتن
Шутка
جوك، لطيفه، شوخي

Здравствуй, Николай! Как ты живешь?
Спасибо, хорошо.
Что ты делал вчера?
Вчера я много работал: читал, писал, рисовал, а сегодня я отдыхаю.
Маша, что вы вчера делали?
Я стирала, гладила, готовила, муж отдыхал, а дети играли.
И, конечно, мы все разговаривали и шутили.

در پايان جملات پركاربرد را بار ديگر تكرار مي كنيم:
عصر بخير
До свидания!
خداحافظ (شكل مودبانه)
Пока!
خداحافظ (شكل دوستانه و عاميانه)، مي بينمت.
Всем пока!
با همه خداحافظي كردن!
До завтра!
تا فردا!
До скорой встречи!
تا ديداري ديگر. به اميد ديدار در آينده نزديك!
Не пропадай!
در تماس باش! غيبت نزند!
Спасибо!
متشكرم!
Спасибо, и вам того же.
متشكرم، شما هم همچنين.
Большое спасибо
خيلي متشكرم.
Вы очень добры.
شما خيلي لطف داريد.
Пожалуйста!
قابلي ندارد!

درس سيزدهم زبان روسي در اينجا به پايان رسيد. خدانگهدارتان

نوار خبری
0
ابتدا جدیدها ابتدا قدیمی ها
loader
پخش زنده
Заголовок открываемого материала
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала