ثبت نام با موفقیت انجام شد!
لطفاً لینک ارسال شده به ایمیل را دنبال کنید

دروس زبان روسی: درس دوازدهم

دروس زبان روسی: درس دوازدهم
ابتدا از شما دعوت مي كنيم به يك گفتگو توجه فرمائيد: Вера, что делает мама? – Я не знаю, что она делает. ورا، مامان چكار مي كند؟- من نمي دانم او چكار مي كند. Саша, что делает папа? – Я не знаю, что он делает. ساشا، بابا چكار ميكند؟ — من نميدانم او چكار مي كند.

ابتدا از شما دعوت مي كنيم به يك گفتگو توجه فرمائيد:

Вера, что делает мама? – Я не знаю, что она делает.
ورا، مامان چكار مي كند؟- من نمي دانم او چكار مي كند.
Саша, что делает папа? – Я не знаю, что он делает.
ساشا، بابا چكار ميكند؟ — من نميدانم او چكار مي كند.
Вы не знаете, что они делают? – Мы думаем, что они работают.
شما نمي دانيد آنها چكار مي كنند؟ — ما فكر مي كنيم آنها كار مي كنند.
Что вы делаете?
شما ها چكار مي كنيد؟
Мы разговариваем по-русски. Я спрашиваю, а Жан отвечает, потом Жан спрашивает, а я отвечаю.
ما روسي حرف مي زنيم. من مي پرسم، ژان جواب مي دهد و بعد ژان مي پرسد و من جواب مي دهم.
И ты понимаешь, что говорит Жан?
تو حرفهاي ژان را مي فهمي؟ (يا تو مي فهمي ژان چه مي گويد؟)
Да, я понимаю.
بله، من مي فهمم.
Жан, а ты понимаешь, что говорит Курт?
ژان، تو مي فهمي كورت چه مي گويد؟
Нет, я не очень хорошо понимаю, что он говорит.
نخير، خيلي خوب حرفهاي او را نمي فهمم.

و حالا چند فعل بصورت مصدر مورد توجه شما قرار داده مي شود. لطفاٌ تكرار كنيد و به خاطر بسپاريد.
Слушать
شنيدن، گوش كردن
Отдыхать
استراحت كردن
читать
خواندن
Думать
فكر كردن
Рисовать
نقاشي كردن
Делать
انجام دادن
Работать
كار كردن
Играть
بازي كردن
Знать
دانستن
Летать
پرواز كردن
Лечить
معالجه كردن، درمان كردن
Учить
آموختن
Строить
ساختن
Гладить
اتو كردن، ناز كردن
Обедать
ناهار خوردن
Готовить
آماده كردن، درست كردن
Разговаривать
حرف زدن، صحبت كردن
Красить
رنگ كردن
Звонить
زنگ زدن، تلفن كردن
Платить
پرداختن
Знакомить
آشنا شدن

در متن حاضر صرف فعل در زمان حال انجام مي شود. لطفاٌ تكرار كنيد و به خاطر بسپاريد:

Саша, ты знаешь, что делает инженер?
ساشا، تو مي داني مهندس چكار مي كند؟
Я знаю. Инженер работает. Доктор тоже работает.
مي دانم. او كار مي كند. دكتر هم كار مي كند.
Он лечит. Учитель учит.
او معالجه مي كند. معلم درس مي دهد.
Строитель строит. Артист играет. Летчик летает.
معمار خانه مي سازد. آرتيست بازي مي كند. خلبان پرواز مي كند.
Правильно?
درسته؟
Правильно.
درسته.
Вы курите?
شما سيگار مي كشيد؟
Нет, спасибо, я не курю.
نخير، متشكرم، من سيگار نمي كشم.

در اينجا به نكته اي بايد جلب توجه شود و آن اينكه در زبان روسي يك قانون عمومي در مورد حروف Ж, Ч, Ш, Щ وجود دارد و آن اينكه بعد از اين حروف در كلمات و افعال حروف Ю, Я هيچوقت قرار نمي گيرد. مثلاٌ هنگام صرف افعال زمان حال پسوندها У, АТ

خواهند بود. به چند نمونه توجه فرمائيد:
فعل Гладить هنگام صرف اول شخص مفرد كه به كلمه « ژ» ختم مي شود پسوند У و نه Ю مي گيرد. Я глажу و يا فعل Платить كه هنگام صرف اول شخص مفرد به كلمه «چ» ختم مي شود نيز پسوند У مي گيرد. Я плачу نكته ديگري كه در رابطه با پسوندهاي افعال بهتر است در اينجا ذكر شود پسوند СЯ است كه در آخر فعل مي آيد و عمل برگشت به شخص را انجام مي دهد. براي نمونه: فعل умывать شستن،شستشو كردن وقتي СЯ مي گيرد مي شود умываться. در اينجا معني تغيير نمي كند. اما منظور اين است كه شخص خودش را مي شويد و يا خودش شستشو مي كند و نه كس ديگري را شستشو مي دهد. توجه كنيد:
Я умываюсь.
من خودم را مي شويم.
Они умываются.
آنها خودشان را مي شويند.
Мама умывает ребенка.
مامان بچه را مي شويد.
Я учусь.
من مي آموزم.

و حالا گفتگوي كوتاهي. تكرار كنيد و به كلمات جديد توجه فرمائيد:

Здравствуйте!
سلام! (مودبانه)
Привет!
سلام (دوستانه)
Это Саша?
اين ساشاست؟
Да, это Саша.
بله؟ اين ساشاست.
Что это?
اين چيه؟
Это книги.
اين كتابهاست.
Это чьи книги?
اين كتابهاي كيست؟
Это его книги.
كتابهاي اوست.
Что делает Саша?
ساشا چكار ميكند؟
Он внимательно читает трудный текст. Он читает по-персидски. Там новое
слово. Саша не понимает и спрашивает:
او بدقت متن سختي را مي خواند. او به زبان فارسي مي خواند. در آنجا كلمات جديد هست. ساشا نمي فهمد و مي پرسد:
Наташа, ты знаешь это слово?
ناتاشا، تو معني اين كلمه را مي داني؟
Нет, не знаю. Вот словарь.
نه، نمي دانم. فرهنگ لغات اينجاست.
Саша читает дальше. Он изучает персидский язык и любит читать по-персидскии.
ساشا به خواندن ادامه مي دهد. او زبان فارسي ياد مي گيرد و خواندن به زبان فارسي را دوست دارد.
Саша, новый текст трудный?
ساشا درس جديد سخت است؟
Да, трудный.
بله. سخت است.
Ты хорошо знаешь новые слова?
تو بخوبي كلمات جديد را مي داني؟
Нет, не очень хорошо.
نخير، نه خيلي خوب.
А когда наш урок?
درس ما كي شروع مي شود؟
Наш урок завтра.
درس ما فردا شروع مي شود.
Я не понимаю это слово.
من اين كلمه را نمي فهمم.
Я тоже не понимаю. Это новое слово.
من هم نمي فهمم. اين كلمه جديد است.
Вы читаете новый текст? Вот словарь.
شما داريد متن جديد را مي خوانيد؟ فرهنگ لغات اينجاست.
Чей это словарь?
اين فرهنگ لغات كيست؟
Это мой словарь.
اين فرهنگ لغات من است.

و حالا معني لغات جديد:
Внимательно
به دقت، دقيق
Текст
متن
новый текст
متن جديد
Слово
كلمه، لغت، واژه
Словарь
لغتنامه، فرهنگ لغات، ديكشنري، فرهنگ
و حالا چند جمله پركاربرد. تكرار كنيد و به خاطر بسپاريد:

Вы хорошо говорите по-русски, по-английски?
شما روسي و انگليسي را خوب حرف مي زنيد؟
Где вы учили русский язык?
كجا زبان روسي را ياد گرفتيد؟
Я учил в университете.
من در دانشگاه.
А вы?
و شما؟
Я учила по радио.
من از طريق راديو.
Но это было давно.
اما خيلي وقت پيش.
Вы меня поняли?
شما حرف هاي مرا فهميديد؟ متوجه منظورم شديد؟
Я вас не понимаю.
من حرفهاي شما را نفهميدم.
Повторите, пожалуйста, еще раз.
لطفاٌ يكبار ديگر تكرار كنيد.
Напишите, пожалуйста, на бумаге.
لطفاٌ روي كاغذ بنويسيد.

و اما لغات اين گفتگو:
Хорошо
خوب
Где
كجا
Университет
دانشگاه
Но
اما
Повторите
تكرار كنيد
Напишите
بنويسيد
Бумага
كاغذ
на бумаге
روي كاغذ

درس دوازدهم زبان روسي در اينجا به پايان رسيد. خدانگهدارتان
До свидания!

نوار خبری
0
ابتدا جدیدها ابتدا قدیمی ها
loader
پخش زنده
Заголовок открываемого материала
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала