ثبت نام با موفقیت انجام شد!
لطفاً لینک ارسال شده به ایمیل را دنبال کنید

دروس زبان روسی: درس يازدهم

دروس زبان روسی: درس يازدهم
درس يازدهم زبان روسي را آغاز مي كنيم. ابتدا متن و گفتگويي مورد توجه شما قرار داده مي‌شود.

Это иностранные туристы. Они немного понимают по-русски. Анна объясняет по-русски: Вот Красная площадь. Это Московский Кремль. Это мавзолей Ленина. Вы видите памятники. اينها توريستهاي خارجي هستند. آنها كمي زبان

روسي مي فهمند. آنا به زبان روسي توضيح مي‌دهد.

درس يازدهم زبان روسي را آغاز مي كنيم. ابتدا متن و گفتگويي مورد توجه شما قرار داده مي‌شود.
Это иностранные туристы. Они немного понимают по-русски. Анна объясняет по-русски: Вот Красная площадь. Это Московский Кремль. Это мавзолей Ленина. Вы видите памятники.
اينها توريستهاي خارجي هستند. آنها كمي زبان روسي مي فهمند. آنا به زبان روسي توضيح مي‌دهد.: اين ميدان سرخ است. اين كرملين

مسكو است و اين آرامگاه لنين. شما بناهاي يادبود را مي‌بينيد.

Диалоги
گفتگوها
Вы знаете, кто это?
شما ميدانيد اينها كي هستند؟
Нет.
نخير.
Это иностранные туристы.
اينها توريست هاي خارجي هستند.
Они понимают по-русски?
آنها زبان روسي مي فهمند؟
Да, они немного понимают по-русски.
بله، آنها كمي زبان روسي مي فهمند.
Гид обьясняет по-русски.
راهنما به زبان روسي توضيح مي دهد.
Скажите, пожалуйста, вы говорите по-русски?
لطفاٌ بگوئيد، آيا شما به زبان روسي حرف مي زنيد؟
Немного. Мы говорим по-английски.
كمي. ما به زبان انگليسي حرف مي زنيم.
Вы туристы?
شما توريست هستيد؟
Да, мы туристы.
بله، ما توريست هستيم.
Вам нравится Москва?
شما از مسكو خوشتان آمده است؟
Да, очень.
بله، خيلي.

حالا از شما دعوت مي كنيم به معاني لغات جديد در اين درس توجه كنيد:
توريستها
туристы
توريست
турист
به زبان روسي توضيح مي دهد
объясняет по-русски
توضيح دادن، شرح دادن
объясняет
ميدان سرخ
Красная площадь
كرملين مسكو
Московский Кремль
آرامگاه لنين
мавзолей Ленина
شما بناهاي يادبود را مي بينيد
Вы видите памятники
ديدن
видеть
مجسمه و يا بناي يادبود
памятник
روسي مي فهميد؟
понимают по-русски?
فهميدن
Понимать

براي نفي جمله روسي از كلمه НЕ استفاده مي شود. براي نمونه:
Я не читаю.
من نمي خوانم
Гид не обьясняет.
راهنما توضيح نمي دهد.

افعال понимать و обьяснять جزو قاعده صرف اول بوده و طبق نمونه فعل читать صرف مي گردند. بدين ترتيب كه هنگام

صرف اين دو افعال پسوندهاي آنها ю, ешь, ет, ем, ете, ют است. اما صرف فعل видеть را بايد به خاطر بسپاريد.
Я виж-у памятник
من مجسمه را مي بينم
Ты вид-ишь памятник
تو مجسمه را مي بيني و الي آخر.
Она вид-ит памятник
Мы вид-им памятник
Вы вид-ите памятник
Они вид-ят памятник

در اينجا ضماير ملكي برايتان تكرار مي شود. تكرار كنيد و بخاطر بسپاريد:
Это — моя лягушка
اين قورباغه من است.
Это — мой трактор.
اين تراكتور من است.
Это — мои улитки
اينها صدفهاي من هستند.
Эта лягушка — моя
اين قورباغه مال من است.
Этот трактор — мой
اين تراكتور مال من است.
Эти улитки — мои
اين صدفها مال من هستند.

و حالا لغات جديد و معاني آنها:
Лягушка
قورباغه
Трактор
تراكتور
Улитки
صدفها
Улитка
صدف

ضماير ملكي:
Мой
مال من
Твой
مال تو
Её
مال او (مونث)
Его
مال او (مذكر)
Наш
مال ما
Ваш
مال شما
Их
مال آنها
و حالا به چند مثال ساده ملكي توجه كنيد، تكرار كنيد:
её стол
его стол
их стол
её книга
её письмо
их книга
их письмо

در اينجا از شما دعوت مي كنيد به چند جمله توجه فرمائيد كه حالت سئوالي ملكيت را مشخص مي سازد:
Это моя книга.
اين كتاب من است.
Чья это комната?
اين اتاق كيست؟
Где ваш бывший муж?
شوهر سابق شما كجاست؟
Вот его общежитие!
اين خوابگاه اوست.
Я знаю ее брата.
من برادر او را مي شناسم.
Можно видеть вашу дачу отсюда?
داچاي (خانه ييلاقي) شما را مي توان از اينجا ديد؟
Я люблю играть с ее собакой.
من دوست دارم با سگ او بازي كنم.
لغات جديد و معاني آنها:
Книга
كتاب
Комната
اتاق
Где
كجا (در حالت سكون)
Бывший
سابق، قديمي، قبلي (در اين جا مذكر)
Муж
شوهر
Вот
اين، اين است
Общежитие
خوابگاه
Знаю
مي شناسم
Знать
شناختن، دانستن
Брат
برادر
Можно
ممكن است، مي شود
Дача
داچا، خانه ييلاقي
Отсюда
از اينجا
Все
همه
Любят
دوست دارند
Любить
دوست داشتن، عشق ورزيدن
Фотография
عكس
Почта
پست
На
روي، بر
Люблю
دوست دارم
Играть
بازي كردن
Собака
سگ
و حالا شما را با چند جمله سئوالي و فعل « كاركردن» آشنا مي كنيم.
Я работаю.
من كار مي كنم.
Что вы делаете?
شما چكار مي كنيد؟
Что ты делаешь?
تو چكار مي كني؟
Мальчик играет.
پسربچه بازي مي كند.
Кто играет?
كي بازي مي كند؟
Что делает мальчик?
پسربچه چكار مي كند؟
Мальчик играет?
پسربچه بازي مي كند؟
Дети гуляют.
بچه ها گردش مي كنند.
Кто гуляет?
كي گردش مي كند؟
Что делают дети?
بچه ها چكار مي كنند؟
Дети гуляют?
بچه ها گردش مي كنند؟
Он курит.
او سيگار مي كشد.
Мужчина курит?
مرد سيگار مي كشد؟
Что делает мужчина?
مرد چكار مي كند؟
لغات اين متن و معاني آنها را تكرار كنيد و بخاطر بسپاريد:
Что
چه، چي
Делаете
كار مي كنيد
Делать
انجام دادن
Мальчик
پسربچه
Дети
بچه ها، كودكان
Гуляют
گردش مي كنند
Гулять
گردش كردن كه به شكل نحوه دوم صرف مي شود.
Курить
سيگار كشيدن
Мужчина
مرد

و حالا از شما دعوت مي كنيم به يك گفتگوي كوتاه تلفني توجه كنيد:
Алло! Я слушаю.
الو!بفرمائيد.
Катя? Здравствуй, Катя! Говорит Олег. Что ты делаешь?
كاتيا؟ سلام، كاتيا! اولگ هستم. چكار مي كني؟
Я работаю. А ты отдыхаешь?
كار مي كنم. تو چي، استراحت مي كني؟
Нет, я читаю и думаю.
نخير، دارم مي خوانم و فكر مي كنم.
Молодец!
آفرين!
А что делают Маша и Петя? Они играют или рисуют?
ماشا و پتيا چكار مي كنند؟ بازي مي كنند يا نقاشي؟
Они играют.
بازي مي كنند.

لغات و معاني اين متن:
Алло
الو؟
Слушаю
بفرمائيد
Слушать
شنيدن، گوش كردن
Отдыхаешь?
استراحت مي كني؟
Отдыхать
استراحت كردن
читаю и думаю
مي خوانم و فكر مي كنم
Думать
فكر كردن
Рисуют
نقاشي مي كنند
Рисовать
نقاشي كردن

حالا از شما دعوت مي كنيم به بخشي از جملات درس امروز بدقت توجه كنيد. تكرار كنيد:
Чья это комната?
Где ваш бывший муж?
Вот его общежитие!
Я знаю ее брата.
Можно видеть вашу дачу отсюда?
Я люблю играть с ее собакой.
Мальчик играет?
Дети гуляют.
Кто гуляет?
Алло! Я слушаю.
Катя? Здравствуй, Катя! Говорит Олег. Что ты делаешь?
Я работаю. А ты отдыхаешь?
Нет, я читаю и думаю.
Молодец!
А что делают Маша и Петя? Они играют или рисуют?
Они играют.

نوار خبری
0
ابتدا جدیدها ابتدا قدیمی ها
loader
پخش زنده
Заголовок открываемого материала
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала